• Analiza - Abbey House



Analiza Abbey House

 

Dom Aukcyjny Abbey House S.A. jest podmiotem działającym na rynku pośrednictwa w obrocie dziełami sztuki, który jako pierwszy na polskim rynku oferuje innowacyjny model promowania i oferowania możliwości inwestycji w sztukę w środowisku biznesowym. Spółka rozpoczęła swoje funkcjonowanie 26 kwietnia 2010 roku, a na rynku NewConnect zadebiutowała 5 maja 2011 roku.

 

Profil działalności

 

Głównym założeniem modelu biznesowego Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. jest ścisła współpraca z grupą uznanych i perspektywicznych polskich artystów, z którymi podpisywane są pięcioletnie umowy na wyłączność z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Emitenta. W zamian za comiesięczne stypendium artysta zobowiązany jest do tworzenia określonej liczby obrazów, z których jeden jest sprzedawany przez Spółkę, zaś resztę traktuje się jako długoterminową inwestycję, której wartość z założenia ma wzrastać wraz z popularnością artysty i poprawą koniunktury. Przez kolejnych 15 lat od dnia wygaśnięcia umowy Emitent ma również zagwarantowane prawo do zakupu jednego dzieła miesięcznie po cenie preferencyjnej. Głównymi odbiorcami tworzonych prac są przedsiębiorcy, banki dążące do stworzenia własnych kolekcji dzieł sztuki lub traktujące sztukę jako produkt inwestycyjny, a także podmioty oferujące swoim klientom tzw. usługę „art banking”. Dystrybucja obrazów odbywa się poprzez aukcje oraz bezpośrednią sprzedaż klientom.

 

Spółka jest twórcą pierwszej w kraju platformy z pełną bazą notowań aukcyjnych dzieł sztuki w Polsce. Dzięki współpracy z serwisami informacyjnymi przybliża ona inwestorom bieżące dane napływające z globalnego rynku sztuki. Emitent przedstawił również szeroką ofertę produktów inwestycyjnych związanych ze sztuką, do których zalicza się: art inwestycja, zakup dzieła sztuki jako optymalizator podatkowy, art lokata, art leasing oraz certyfikaty inwestycyjne Abbey Art Fund FIZ AN. Wśród istotnych aspektów działalności Domu Aukcyjnego Abbey House wymienić też należy prowadzenie doradztwa inwestycyjnego dla firm tworzących własne kolekcje dzieł sztuki, monitorowanie i wsparcie procesu zakupu oraz pomoc logistyczną w ich przewozie.

 

Swoje działania Emitent koncentruje na zainteresowaniu nowych grup odbiorców takich jak: osoby aspirujące do zamożności, zamożnych oraz bogatych[1]. Szacuje się, że liczba osób w Polsce zaliczanych do wskazanych grup wynosi obecnie ok.  2,5 mln.

 

Strategia działania Spółki opiera się przede wszystkim na wsparciu karier i promocji współpracujących z nią artystów, popularyzacji rynku sztuki w Polsce, rozwoju sieci sprzedaży prac malarskich oraz budowie własnej kolekcji dzieł sztuki, które w przyszłości mogą znacznie zyskać na wartości.

 

W skład grupy kapitałowej Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. wchodzi Art & Business S.A. (wydawca magazynu Art & Business), w której, według danych ze skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku, Emitent posiada pakiet 50% akcji.

 

Wyniki finansowe

Skonsolidowane przychody Abbey House

1. Przychody skonsolidowane Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. w latach 2010-2013 (tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

*dane za okres 26.04.2010 – 31.12.2010

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Abbey House

2. Skonsolidowane wyniki finansowe Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. w latach 2010-2013

(tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

*dane za okres 26.04.2010 – 31.12.2010

 

W 2012 roku Spółka osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży w odniesieniu do poprzedniego roku o 63,4% notując jednocześnie najwyższy poziom tej kategorii rachunku zysków i strat w całej historii swojego funkcjonowania. Wzrost przychodów nie wpłynął jednak pozytywnie na wynik operacyjny oraz wynik netto, które zanotowały spadki odpowiednio o 28,7% i 66,4%. Według skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok opublikowanego przez Emitenta spowodowane było to w głównym stopniu ujemnym wynikiem spółki Art&Business S.A. oraz dwóch spółek komandytowo-akcyjnych, których funkcjonowanie opiera się na inwestycjach długoterminowych, przez co w pierwszych okresach działalności notują one straty.

 

Skonsolidowane dane finansowe Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. za okres trzech pierwszych kwartałów 2013 roku wskazują na pogorszenie wyników prowadzonej działalności, co odzwierciedla strata na działalności operacyjnej oraz strata netto. W 2013 roku miało miejsce połączenie Spółki z Keno S.A. oraz sprzedaż 100% udziałów w spółce Abbey Asset Management Sp. z o.o., dlatego też, ze względu na nieporównywalność danych z wcześniejszych okresów, poniższa analiza odnosi się do danych jednostkowych.

 

Wyniki finansowe za trzy pierwsze kwartały 2013 roku opublikowane przez Emitenta wskazują, że uzyskane w tym okresie przychody ze sprzedaży były o ponad 38% niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy to wyniosły 5.079 tys. zł. Znaczny spadek Spółka zanotowała również na poziomie wyniku na działalności operacyjnej, który po trzech pierwszych kwartałach 2013 roku był niższy o prawie 69% w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2012 (3449 tys. zł). Negatywne tendencje odzwierciedlił także zysk netto, który w czasie od stycznia do 30 września 2013 roku był niższy o ponad 65% niż w tym samym okresie poprzedniego roku, kiedy to wyniósł 2375 tys. zł. Wszystkie z analizowanych kategorii rachunku zysków i strat Emitenta wskazują więc na pogorszenie rezultatów finansowych prowadzonej działalności oraz dają podstawy do stwierdzenia, że wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto po całym 2013 roku utrzymają tendencje spadkowe z 2012 roku.

 

Jak podaje Zarząd Emitenta w raporcie okresowym za III kwartał 2013 r., istotny wpływ na osiągnięte dotychczas w 2013 roku wyniki miało skierowanie znacznej części zasobów na reorganizację prowadzonej działalności i przygotowanie działań sprzedażowo-promocyjnych, a także kontynuacja zmian strukturalnych zorientowanych na optymalizację kosztów i procesów wewnętrznych w Spółce, których efekty mają być widoczne w kolejnych miesiącach.

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron działalności Spółki należy zaliczyć jej model biznesowy, który umożliwia wyławianie i spopularyzowanie nowych, niewypromowanych dotąd talentów malarskich. Działania marketingowe Emitenta, między innymi poprzez magazyn Art & Business, dają szansę na promocję nowych artystów i wzrost cen rynkowych ich dzieł sztuki w przyszłości. Tworzenie przez Dom Aukcyjny Abbey House zasobów i kolekcji obrazów oraz możliwość zakupu nowych po zakończeniu umowy według cen preferencyjnych może więc pozytywnie wpłynąć na wyniki Spółki w przyszłości. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt braku spółek konkurencyjnych w branży Emitenta, który jest pionierem tego typu działalności na rynku dzieł sztuki, dzięki czemu może on wyrobić sobie solidną markę i osiągnąć silną pozycję na rynku do czasu ewentualnego pojawienia się podobnych firm.

 

Wśród słabych stron działalności Emitenta wymienić należy wrażliwość branży, w której działa na koniunkturę gospodarczą. Pogorszenie sytuacji finansowej klientów Spółki oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej na rynku polskim i zagranicznym bezpośrednio powoduje nagły spadek popytu na dzieła sztuki, które zaliczane są do dóbr luksusowych. Kierowanie oferty głównie do podmiotów bankowych może okazać się w tym przypadku ryzykowne ze względu na ograniczanie wydatków na tego typu zakupy w czasach kryzysu. Spadek popytu na dzieła sztuki może więc wiązać się z koniecznością znacznych obniżek cen sprzedawanych obrazów w celu zapewnienia im zbytu oraz zminimalizowania negatywnych dla wyniku finansowego skutków zmniejszenia sprzedaży.

 

Do głównych szans rozwoju działalności Domu Aukcyjnego Abbey House S.A. należy zaliczyć wzrost popularności rynku sztuki i jego rozwój na rynku polskim, który może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży Emitenta.  Według danych ze sprawozdania finansowego Spółki za II kwartał 2013 roku, od 2011 roku rynek ten wykazuje kontynuację trendu wzrostowego pod względem wartości obrotów, liczby aukcji oraz liczby zawartych transakcji, przy czym na popularności zyskuje licytacja młodej sztuki, która zdominowała polskie aukcje. Wzrost tego segmentu potęgować może również rosnąca liczba osób zamożnych i bogatych w Polsce, na co wskazuje raport KPMG na temat rynku dóbr luksusowych. Sytuacja ta wydaje się być korzystna dla działalności Spółki i jej kontynuacja może przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności artystów przez nią promowanych, a co za tym idzie cen ich obrazów i w efekcie dochodów Emitenta.

 

Podstawowe zagrożenia dla Spółki związane są ze współpracą z artystami. Obrazy danego twórcy mogą nie znaleźć uznania wśród kupujących lub ich ceny mogą okazać się nieatrakcyjne dla Emitenta ze względu na zwiększenie popularności twórczości innych malarzy „będących na topie”. Istotnym zagrożeniem jest też możliwość niewywiązywania się artystów z umów, co mogłoby mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki. Z drugiej strony po zakończeniu umowy artyści, którzy zyskają na popularności, a ich obrazy będą osiągały ponadprzeciętne ceny mogą odmówić przedłużenia umowy i zacząć działalność na własny rachunek, co dla Emitenta oznaczałoby konieczność znacznego zwiększenia stypendium, bądź utratę istotnych korzyści finansowych.


 Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital


[1] Według raportu KPMG na temat rynku dóbr luksusowych osoby aspirujące do zamożności osiągają dochód 3,7-7,1 tys. zł brutto miesięcznie, osoby zamożne 7,1-20 tys. zł brutto, a osoby bogate powyżej 20 tys. zł brutto