• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 14 października 2013 r. do 25 października 2013 r.

 

14 października 2013 r.

SSI

 

Spółka poinformowała o  odstąpieniu od znaczącej umowy zawartej z firmą GHELAMCO Construction Sp. z o.o. SKA, której przedmiotem była dostawa i montaż instalacji SAP, DSO, BMS na obiekcie Mokotów Nova w Warszawie. Powodem odstąpienia od realizacji przedmiotowej inwestycji w Warszawie jest bezskuteczny upływ dodatkowego terminu na zapłatę Spółce SSI S.A. wymaganego wynagrodzenia w wysokości 494 tys. zł.

 

15 października 2013 r.

Ekokogeneracja

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu decyzji Urzędu Patentowego RP dotyczącą udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "Ekokogeneracja" dla następujących dodatkowych kategorii towarów i usług: energia elektryczna, dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja energii oraz wytwarzanie energii.

 

16 października 2013 r.

Remedis

 

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu dnia 15 października 2013 r. z Zakonem Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie umowy na współpracę w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu, budowie oraz administrowaniu szpitalem Zakonu Kamilianów w Tarnowskich Górach. Umowa warunkowana jest uzyskaniem przez Zakon Kamilianów dofinansowania z Programu PL07.

 

17 października 2013 r.

Vedia

 

Zarząd Spółki opublikował szacunkową wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę Kapitałową w III kwartale 2013 r. Wyniosła ona 7 500 tys. USD. Jest to wynik lepszy o 74% w porównaniu do III kwartału 2012 roku. W ujęciu narastającym, za 9 miesięcy 2013 r., sprzedaż Grupy Kapitałowej Spółki wyniosła 15 900 tys.USD i była o 12% wyższa w ujęciu r/r.

 

18 października 2013 r.

Telemedycyna Polska

 

Zarząd Emitenta opublikował wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej  za wrzesień 2013 r. Wyniosła ona 487,9 tys. zł i była niższa o 5,8% w porównaniu do września 2012r. W ujęciu narastającym, za 9 miesięcy 2013 r., sprzedaż Grupy Kapitałowej Spółki wyniosła 4 648,6 tys. zł i była wyższa o 11,2% w porównaniu do okresu styczeń – wrzesień 2013 roku.

 

21 października 2013 r.

Nanotel

 

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu dnia 18 października 2013 roku umowy z  Hawe Budownictwo sp. z o.o. na  kompleksową budowę sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim o wartości 13 776 tys. zł, a termin zakończenia prac przewidywany jest na II kwartał 2015r.

 

22 października 2013 r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

 

Zarząd Emitenta przekazał wiadomość o wpłynięciu na rachunek bankowy kwoty 2 105 tys. zł w ramach premii technologicznej przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z informacją przekazaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki w 2012 r. FKD zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.3. Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na wdrożenie technologii produkcji drewna klejonego wzmacnianego włóknem.

 

23 października 2013 r.

TAMEX Obiekty Sportowe

 

Zarząd Spółki poinformował o  otrzymaniu od Gminy Miasta Zambrów umowy na roboty dodatkowe w związku z realizacją zamówienia publicznego pn. "Budowa i Modernizacja Stadionu Miejskiego w Zambrowie etap II. Wartość kontraktu to 4 033 tys. zł.

 

24 października 2013 r.

CUBE.ITG

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu przez spółkę zależną SI Alma Sp. z o.o. podpisanej umowy z Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Umowa dotyczy dostawy infrastruktury ICT oraz zintegrowanych systemów klasy Hospital Information System oraz Business Intelligence. Wartość umowy szacowana jest na 2 621 tys. zł.

 

25 października 2013 r.

Centrum Doradztwa Ekonomicznego

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu umowy inwestycyjnej na kwotę 795 tys. zł, polegającą na objęciu akcji spółki Inventi S.A., działającej w branży odnawialnych źródeł energii. Zarząd przewiduje finansowanie części wskazanej inwestycji z wykorzystaniem kapitału obcego w postaci pożyczek od Akcjonariuszy Emitenta w kwocie do 225 tys. zł.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital