• Milczenie o corporate governance na rynku NewConnectTematyka ładu korporacyjnego w małych i średnich spółek notowanych na rynkach alternatywnych nie należy do zagadnień o niskim stopniu złożoności, gdzie relatywnie łatwiej jest wypracować konsenus uczestników obrotu.

 

Tematyka ładu korporacyjnego w małych i średnich spółek notowanych na rynkach alternatywnych nie należy do zagadnień o niskim stopniu złożoności, gdzie relatywnie łatwiej jest wypracować konsensus uczestników obrotu. 

 

Przyznajmy, że motorem rozwoju praktyk corporate governance były rażące naruszenia praw akcjonariuszy przez zarządy dużych spółek tak jak miało to miejsce np. w latach 1988-94, 2007-09 w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy działania dużych instytucji finansowych w relatywnie nieodległym okresie. Kolejne diagnozy stanu corporate governance były w głównej mierze wynikiem działań reaktywnych (Cadbury, Greenbery, Hampel, Turnbull, Higgs,Walker Report, etc.). Co więcej, orędownicy grup małych i średnich emitentów nie bez racji podnoszą kwestię ryzyka przeregulowania działalności tej grupy przedsiębiorstw, między innymi w odniesieniu do praktyk ładu korporacyjnego, podnosząc dodatkowo argument, że rozwiązania projektowane dla dużych firm nie uwzględniają charakterystyki segmentu MŚP. Dyskusja o rozwoju adekwatnych regulacji dotyczących optymalizujących korzyści i koszty w odniesieniu do małych firm, jest o tyle dynamiczna, co spolaryzowana (vide: pierwsze oceny JOBS Act USA). Tym niemniej, na kanwie turbulencji jakie miały miejsce na szeroko rozumianym rynku finansowym,  żywo dyskutowane są także kwestie diagnozowania i modyfikacji praktyk ładu korporacyjnego z bardzo czytelnym, precyzyjnym przesłaniem: odbudowa - zwiększanie zaufania inwestorów do emitentów obecnych na rynku kapitałowym. Wychodząc przy tym z założenia, że kluczowa relacja na rynku kapitałowym to relacja pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami. Relacje pomiędzy emitentem a giełdą lub organem nadzoru finansowego mają charakter wtórny, co nie znaczy oczywiście że nieistotny.

 

Witalna rola segmentu małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju Polskiej gospodarki wymaga budowy takich segmentów rynku kapitałowego, które są w stanie dostarczyć rozwiązań umożliwiających finansowanie dalszego rozwoju od firm lokalnych, do firm regionalnych. W założeniach odpowiedzią na potrzeby kapitałowe sektora MŚP miał być rynek NewConnect, który od stanu wysokiego stopnia liberalizacji regulacji zmierza w stronę zaadoptowania rozwiązań zwiększających transparentność rynku oraz bezpieczeństwo obrotu. Rezultaty wprowadzonych zmian będą dostrzegalne na poziomie emitentów już obecnych na tym rynku oraz nowych przedsiębiorstw rozważających notowanie akcji na NewConnect. Sądzę, że z myślą o przyszłości tego rynku a także z myślą o atrakcyjnych rozwiązaniach jakie można zaproponować emitentom krajowym i zagranicznym warto podjąć dyskusję, czy i w jakim stopniu zmiany w zakresie ładu korporacyjnego na rynku NewConnect mogą skutkować zwiększeniem zaufania inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych a także wzrostem prestiżu i wzmocnieniem reputacji tego rynku. Dalszy rozwój NewConnect oraz wzrost stopnia jego internacjonalizacji będzie wymagał kolejnych zmian także w obszarze zasad ładu korporacyjnego.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon GROUP SA