• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 30 września 2013 r. do 13 października 2013 r.

 

30 września 2013 r.

NAVIMOR-INVEST

 

Zarząd Spółki poinformował o  zawarciu umowy z WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz Spółka jawna jako Podwykonawcą. Podwykonawca zobowiązuje się - w ramach Zadania Inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża" - do wykonania robót z branży hydrotechnicznej, w zakresie umocnienia nabrzeża morskiego. Wartość umowy wynosi 6 744 tys. zł netto. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 30 września 2014 r.

 

1 października 2013 r.

MODECOM

 

Zarząd Emitenta przekazał wiadomość o otrzymaniu od dystrybutora zamówienia na kwotę 8 495 tys. zł netto, które docelowo będzie realizowane dla Operatora Sieci Komórkowej. Otrzymane zamówienie dotyczy produktu tablet FreeTAB 1001 IPS X4 SLIM. Otrzymane zamówienie będzie realizowane w IV kwartale 2013 r. oraz I kwartale 2014 r.

 

2 października 2013 r.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi

 

Zarząd Spółki opublikował przyjętą politykę dywidendową. Zarząd Emitenta zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie na poczet dywidendy kwoty nie mniejszej niż 40% wypracowywanego przez Spółkę zysku netto lub nawet więcej, w zależności od potrzeb inwestycyjnych Spółki.

 

3 października 2013 r.

Call Center Tools

 

Zarząd Emitenta przekazał wiadomość o podpisaniu umowy z PARP w związku z zatwierdzeniem wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Dofinansowanie zostało uzyskane na projekt „Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy Call Center Tools S.A. a jego dostawcami i odbiorcami”. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 1 082 tys. zł, z czego wydatki kwalifikowane opiewają na kwotę 757 tys. zł.

 

4 października 2013 r.

Vedia

 

Spółka poinformowała o dokonaniu częściowego wykupu obligacji serii C. Na wykup obligacji przeznaczono 1 800 tys. zł plus narosłe odsetki. Kwota 1 800 tys. złotych zostanie podzielona w ten sposób, że każdy z Obligatariuszy otrzyma iloczyn liczby posiadanych obligacji i kwoty 450 złotych. W wyniku częściowego wykupu zadłużenie Spółki wynikające z tytułu emisji obligacji serii C wyniesie 700 tys. zł.

 

5 października 2013 r.

STERGAMES

 

Zarząd Spółki poinformował o nabyciu 1 000 tys. akcji spółki United S.A. za cenę 1,0 zł za każdą akcję co daje łączną całkowitą cenę 1 000 tys. zł. Termin zapłaty za akcje upływa w dniu 23 grudnia 2013 roku. Nabycie Spółki nastąpiło w celach inwestycyjnych, celem realizacji przyjętej strategii rozwoju.

 

7 października 2013 r.

Internet Media Services

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu przez Tech Cave Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% akcji, dwóch podpisanych zamówień na instalację i zarządzanie systemem pn. „lokalizator” w dwóch nowo otwieranych galeriach handlowych w Polsce. Montaż systemów nastąpi do końca 2013 r., a wartość umów wynosi 570 tys. zł.

 

8 października 2013 r.

Centrum Wspierania Projektów Europejskich

 

Zarząd Spółki poinformował, iż projekt jednego z klientów Spółki został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i tym samym został rekomendowany do otrzymania dofinansowania w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013. Wartość otrzymanego dofinansowania szacuje się na około 8 000 tys. zł.

 

9 października 2013 r.

KCSP

 

Zarząd Emitenta przekazał wiadomość o złożeniu dnia 8 października 2013 r. do odpowiedniego sądu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Emitenta. Powodem złożenia wniosku był brak wystarczających środków finansowych na prowadzenie dalszej działalności oraz brak pozyskania inwestora strategicznego.

 

10 października 2013 r.

Synektik

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu podpisanej umowy od Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, na dostawę angiografu wraz z wyposażeniem. Wartość umowy wynosi 3 514 tys. zł, a termin realizacji zamówienia wynosi 56 dni.

 

11 października 2013 r.

Dom Aukcyjny Abbey House

 

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od Redline Capital Management S.A. o przekroczeniu progu posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki. Nabywca zakupił łącznie 669 369 akcji, stanowiących 6,14% w kapitale zakładowym Spółki. Redline Capital Management to fundusz wyspecjalizowany w inwestycjach w małe i średnie spółki, ze szczególnym ukierunkowaniem na spółki o wysokim potencjale wzrostu z branży mediów, rozrywki oraz e-commerce.

 

12 października 2013 r.

Unimot Gaz

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości informację o udzieleniu solidarnego poręczenia za zobowiązania Unimot Express Sp. z o.o. do kwoty 4,08 mln zł na rzecz Banku Millennium S.A.. Poręczenie dotyczy zobowiązań Unimot Express Sp. z o.o. wynikających z umowy o wielowalutową linię kredytową i obowiązuje od dnia 14 października 2013 r. do dnia 13 stycznia 2015 r.

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital