• Z życia spółekKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 15 kwietnia 2013 r. do 1 maja 2013 r.

 

15 kwietnia 2013 roku

Tamex Obiekty Sportowe

 

Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu pisma z Gminy Miasta Toruń o wyborze oferty Emitenta w  przetargu nieograniczonym na budowę pod nazwą: "Dostawa i montaż nawierzchni i wyposażenia sportowego dla budowanej hali sportowo - widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bema w Toruniu". Wartość umowy opiewa na 14 944 tys. zł brutto.

 

16 kwietnia 2013 roku

TECHMADEX

 

Emitent poinformował o podpisaniu z firmą Predictive Service LLC z siedzibą w Cleveland (USA) listu intencyjnego, w ramach którego zostanie powołana spółka Predictive Service Europe Sp. z o.o., będąca ważnym elementem współpracy pomiędzy podmiotami. Powołana spółka będzie świadczyć usługi na terenie Europy w zakresie badania niezawodności, usług inżynierskich, kontroli zapobiegawczej, w szczególności badań termograficznych, drgań, badań ultradźwiękowych, analiz olejowych i badań silników. Emitent obejmie 25% udziałów w nowopowstałej spółce.

 

17 kwietnia 2013 roku

PMI

 

Zarząd Emitenta powziął decyzję o podniesieniu prognoz finansowych na rok 2013.  Planowane przychody ze sprzedaży zostały podniesione z 90 000 tys. zł do 170 000 tys. zł, natomiast planowany zysk netto ma wynieść 6 000 tys. zł wobec wcześniejszych prognoz na poziomie 3 000 tys. zł. Powodem podniesienia prognoz finansowych jest zwiększona ilość zamówień krajowych na złoto i srebro inwestycyjne oraz większą sprzedażą podmiotów zależnych zagranicą.  

 

18 kwietnia 2013 roku

Wealth Bay

 

Emitent poinformował o podpisaniu umowy na finansowanie inwestycji związanej z budową budynku biurowego na kwotę 7 611 tys. zł. Okres finansowania wynosi 20 lat, a okres karencji spłaty kredytu 15 miesięcy.  Wspomniana inwestycja ma zostać zrealizowana w okolicach centrum Łodzi przy CH Manufaktura  na działce budowlanej będącej własnością Emitenta z przeznaczeniem na wynajem powierzchni biurowych i handlowo – usługowych.

 

19 kwietnia 2013 roku

 

CUBE.ITG

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z jednym z największych banków w Polsce na wdrożenie i utrzymanie  centralnego systemu do naliczania opłat i prowizji. Rozpoczęcie pracy nastąpi w przeciągu 7 dni od podpisania umowy, a umowa wygasa dnia 28 listopada 2015 roku. Całkowita wartość kontraktu wynosi 2 397 tys. zł.

 

20 kwietnia 2013 roku

Taxus Fund

 

Emitent przekazał wiadomość o podpisaniu umowy sprzedaży  lokalu mieszkalnego o powierzchni 89,53 m2, położonego w budynku w Łodzi, przy ul. Strycharskiej 24, oznaczoną jako lokal nr 117, wraz z prawami z lokalem tym związanymi, tj. udziałem w nieruchomości wspólnej, jak też udziałem w nieruchomości gruntowej pod budynkiem. Nieruchomość została sprzedana za 318 tys. zł.

22 kwietnia 2013 roku

Revitum

Zarząd Emitenta poinformował o wydaniu rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w zakresie wypłaty dywidendy 20 groszy na akcję. Dało to stopę dywidendy w wysokości 12% wobec ostatniego zamknięcia notowań akcji.

 

23 kwietnia 2013 roku

Nowoczesna Firma

 

Emitent przekazał informację o podpisaniu z  Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy na dofinansowanie projektu "Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie mailingu pomiędzy przedsiębiorstwem Nowoczesna Firma S.A. a jej partnerami". Przyznane dofinansowanie w kwocie 1 462 tys. zł, co stanowi 50% wartości projektu.

 

25 kwietnia 2013 roku

ZWG

 

Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu przedwstępnej umowy nabycia  100% udziałów w spółce przejmowanej. Przejmowana spółka ma przychody w wysokości 47 000 tys. zł rocznie, a zysk netto 3 000 tys. zł rocznie. Przejmowana spółka działa w branży usług górniczych. Podpisanie umowy warunkowej planowane jest do dnia 30.06.2013 roku. Emitent postanowił o nieujawnianie nazwy drugiej spółki do czasu podpisania umowy warunkowej.

 

26 kwietnia 2013 roku

 

ATON-HT S.A

Zarząd Emitenta poinformował, iż dnia 25 kwietnia br. w wyniku prowadzonej restrukturyzacji udało się zmniejszyć zadłużenie spółki o 20%. Zarząd oświadczył również, że dalej będą prowadzić działania mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

27 kwietnia 2013 roku

 

Termoexpert

 

Emitent poinformował o podpisaniu 3 umów na przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć termomodernizacyjnych trzech budynków wielorodzinnych. Termin ukończenia prac dla dwóch budynków upływa w grudniu 2013 roku, natomiast trzeciego w czerwcu 2014 roku. Wartość kontraktu wynosi 595 tys. zł.

 

29 kwietnia 2013 roku

 

Planet Soft

Emitent poinformował, iż Rada Nadzorcza Emitenta zaakceptowała warunkowo wniosek w sprawie rekomendacji WZ wysokości wypłaconej dywidendy tj. od 3 do 5 gr na każdą akcję spółki. Warunkiem uchylenia rekomendacji jest przeznaczenie środków na skup akcji własnych spółki.

 

30 kwietnia 2013 roku

 

POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY

Emitent poinformował o złożeniu pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym przeciwko dłużnikowi będącemu osobą fizyczną. Powodem złożenia pozwu jest brak spełnienia wymogów zawartych w Porozumieniu w sprawie zapłaty wierzytelności przez dłużnika. Dług ten wynosi 2 989 tys. zł.

 

1 maja 2013 roku

Kampa

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z  spółką Shell Polska Sp. z o.o.. Niniejsza umowa dotyczy sprzedaży przez Emitenta nieruchomości o powierzchni 3 733 m2 położonej w Tarnowie Podgórnym za cenę 3250 tys. zł netto. Umowa zawiera 8 punktów opisujących sytuacje,  w których transakcja może nie dojść do skutku. Transakcja zostanie sfinalizowana w okresie styczeń 2014-lipiec 2015.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital