• GPW wytacza ciężkie działaGPW wytacza ciężkie działa

 

Ostatnie zmiany na NewConnect pokazują, że Giełda nie rzuca słów na wiatr i w trosce o interes i bezpieczeństwo inwestorów ponownie wytacza ciężkie działa wobec nierzetelnych emitentów i ich doradców. Nowe regulacje to kolejny dobry krok w kierunku podwyższenia standardów, dzięki którym mały parkiet ma szanse odzyskać wiarygodność i zainteresowanie inwestorów. 

 

Ideą NewConnect od początku był łatwy dostęp do kapitału, jednak zbyt liberalny model się nie sprawdził i alternatywny parkiet stał się maszynką do robienia pieniędzy dla co sprytniejszych emitentów i ich doradców wykorzystujących brak odpowiedzialności, luki prawne, niskie wymaganie dopuszczeniowe, uproszczone obowiązki informacyjne i zakamuflowane w działalność operacyjną „szyte na miarę“ strategie kapitałowe. Do tego szczypta dobrego PR‘u i przepis na sukces gotowy- można sprzedać nawet samą ideę. Jednak żeby jeden zarobił, inni muszą stracić. W wyniku „newconnect’owych praktyk“ najbardziej tracą inwestorzy, a w konsekwencji braku zaufania do całego rynku- również uczciwi i rzetelni emitenci. Nic dziwnego, że Giełda wzięła się za gruntowne, systematyczne porządki i po raz kolejny zaostrzyła regulacje, które obowiązywać będą od 1 czerwca.

 

Koniec masowych debiutów

 

Giełda postanowiła przerwać szturm bezwartościowych spółek na alternatywny parkiet i poprzez znaczące zwiększenie wymogów wprowadziła szereg barier dla przyszłych debiutantów. W tym celu podwyższyła minimalny kapitał własny spółki z dotychczasowych 100 do 500 tys. zł (w szczególnych przypadkach GPW będzie mogła wziąć pod uwagę kapitał z emisji poprzedzającej debiut) oraz zlikwidowała możliwość wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych emitenta, który prowadzi działalność krócej niż rok (obowiązek przedstawienia zbadanego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy). Działania te w połączeniu z obowiązkiem wyraźnego wskazania w dokumencie informacyjnym sposobu objęcia akcji, przedstawienia wyceny aportów, szczegółowych planów biznesowych wraz z harmonogramen ich realizacji w przypadku młodych podmiotów z pewnością przełożą się na jakość nowych emitentów i staną się skuteczną barierą dla wielu spółek mających w planach debiut na NewConnect. Zwłaszcza dla tych zakładanych w rekordowym tempie w ramach wyrafinowanych newconnect‘owych strategii kapitałowych.

 

Mniejsze przywileje dla krewnych i znajomych

 

Interes inwestorów chronić będzie również ograniczenie na okres 12 miesięcy możliwości wprowadzenia do ASO akcji uprzywilejowanych cenowo tzn. po cenie znacznie niższej (ponad 50 proc.) od ceny pozostałych emisji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu (dla debiutantów w przypadku emisji w odstępie krótszym niż 9 miesięcy), bądź od kursu akcji spółek już notowanych ( pod uwagę będzie brana różnica między ceną akcji wprowadzanych a średnim kursem akcji notowanych za okres 3 miesięcy). Tym samym kończy się czas wynagradzania właścicieli spółek i powiązanych kółeczek wzajemnej adoracji kosztem inwestorów.

 

Więcej obowiązków informacyjnych

 

Giełda wprowadziła również zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów, co umożliwi inwestorom przeprowadzenie dokładnej analizy spółek i  lepszą ocenę ryzyka inwestycyjnego. Raport kwartalny będzie zawierał skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące co najmniej bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Ponadto emitenci zostaną zobowiązani do szczegółowego komentowania w raporcie kwartalnym czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, podania informacji o liczbie zatrudnionych osób oraz raportowania stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu, jeśli takie informacje zawierał dokument informacyjny.

 

Zwiększenie wymogów dla doradców

 

Nowym wymaganiom i obowiązkom podlegać będą również Autoryzowani Doradcy, którzy w kontekście przejrzystości ofert prywatnych i bezpieczeństwa obrotu pełnią  istotną rolę na rynku NewConnect. Giełda rozszerzyła zakres informacji, jakie Autoryzowany Doradca powinien zapewnić inwestującym w ofertach prywatnych o oświadczenie o dodatkowych czynnikach ryzyka związanych z inwestycją dokonywaną w ramach oferty, w tym ryzyka niewprowadzenia akcji emitenta do ASO oraz poinformowanie inwestorów o możliwości, bądź jej braku, zawarcia z emitentem lub Autoryzowanym Doradcą umowy przewidującej odkupienie akcji objętych ofertą w przypadku niewprowadzenia tych akcji do ASO NewConnect. 

 

Ponadto zwiększone zostaną wymogi dla podmiotów ubiegających się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców o co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności doradczej na rynku kapitałowym i brak powiązań kapitałowych i osobowych z innym Autoryzowanym Doradcą. Giełda, dokonując okresowych weryfikacji Autoryzowanych Doradców będzie również głównie brała  pod uwagę czynniki jakościowe, w tym świadczonych usług, sytuacji finansowej oraz nieposzlakowanej opinii oraz sytuacje wprowadzonych do obrotu spółek, co dodatkowo zwiększy jakość wprowadzanych do obrotu spółek.

 

Kolejny krok w dobrą stronę

 

Zapoczątkowany w ubiegłym roku na NewConnect proces zmian w ramach dążenia GPW do zwiększania atrakcyjności i wiarygodności małego parkietu i jego skala choć  nie rozwiązuje wszystkich problemów, z którymi borykają się inwestorzy, z pewnością stanowi kolejny pozytywny krok w celu uzdrowienia alternatywnego systemu obrotu i w przyszłości należy spodziewać się ze strony Giełdy dalszych działań. 

 

Opracowanie:

 

 Capital Ventures