• „3/5 pytań” - Wywiad z Panem Grzegorzem Misiągiem, Prezesem Zarządu Spółki Uboat – Line S.A.3/5 pytań do spółki Uboat-Line S.A.

 

Działalność firmy Uboat Line S.A. skupiona jest na wyszukiwaniu oraz rezerwacji połączeń promowych realizowanych w obrębie basenu Morza Bałtyckiego, Śródziemnego, Północnego oraz Adriatyku. Stwarza możliwość rezerwacji miejsc na promy do Anglii, Irlandii, Szwecji oraz do innych popularnych miejsc.

 

1. Dlaczego warto zainwestować w akcje spółki Uboat - Line S.A.?

 

Uboat - Line S.A. posiada zdefiniowaną wizję rozwoju i od pięciu lat konsekwentnie ją realizuje, nie tylko dostarczając klientom szeroki wybór biletów na promy, tunele czy autostrady, lecz również w zakresie przewozów i przepraw ponadgabarytowych, gdzie jest czołowym organizatorem w kraju. Zbliżające się ożywienie gospodarcze po okresie kryzysu będzie wymagało intensyfikacji transportu, który w mniejszym lub większym stopniu zawsze był, jest i będzie niezbędny do funkcjonowania gospodarki.

 

2. Co uważa Pan za najważniejszy sukces spółki Uboat – Line S.A. w ostatnim roku?

 

Trudno jest wybrać jeden sukces, gdyż było ich wiele. Bez zwątpienia znaczącym osiągnięciem Spółki w 2012 roku było podwojenie liczby stałych klientów. Warto również wspomnieć o dobrze ugruntowanej współpracy z armatorami, w tym o rozpoczęciu rozmów z DFDS Seaways odnośnie wyłączności w sprzedaży na terenie Polski. Ważnym wydarzeniem było również zorganizowanie od strony personalnej i prawnej spółki Ferry Lines s.r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach. Jednak za największy sukces uważam osiągnięte w 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zysk netto, które wyniosły odpowiednio 32,6 mln zł i 2,3 mln zł.

 

3. Co uważa Pan za największa porażkę spółki Uboat – Line S.A. w ostatnim roku?

 

W ubiegłym roku Uboat – Line S.A. przeprowadziła pierwszą emisję obligacji o wartości do 2,5 mln zł. Z uwagi na negatywną koniunkturę giełdową, a także ówczesną jeszcze słabą rozpoznawalność wśród inwestorów, w ramach tej emisji pozyskaliśmy 0,65 mln zł. Pomimo mniejszej wielkości pozyskanego kapitału, niż pierwotnie zakładaliśmy, efektywnie wykorzystaliśmy zebrane środki, czego potwierdzeniem są najlepsze w historii wyniki finansowe Spółki, wypracowane w 2012 r.

 

Oczywiście cieszę się, iż nasza dotychczasowa praca i potencjał rozwojowy Spółki zostały zauważone przez inwestorów – obligacje serii A cały czas notowane są z wysoką premią ponad ich wartość nominalną, a kurs akcji odnotował bardzo dużą zwyżkę. Chcemy wykorzystać zdobyte doświadczenie i w celu jeszcze szybszego rozwoju działalności i dalszej budowy zaufania inwestorów, rozpoczynamy właśnie kolejną emisję obligacji korporacyjnych. Liczymy, iż to co się nie udało do końca zrealizować w minionym okresie, przekujemy w pełny sukces przy obecnie prowadzonej emisji obligacji.

 

4. Jakie największe wyzwania stoją przed spółką Uboat – Line S.A. w 2013 r.?

 

W 2013 roku chcemy osiągnąć wyłączność na rynku polskim w zakresie sprzedaży usług transportu promami. Planujemy również zwiększenie sprzedaży w Niemczech, dlatego też nieustannie prowadzimy rekrutacje nowych handlowców. Jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną, to chcemy zostać czołowym graczem na rynku czeskim, słowackim oraz rumuńskim, w zakresie transportu promami. Naszym celem jest również rozwój działalności na obszarze półwyspu Bałkańskiego, gdzie istnieje wiele połączeń promowych pomiędzy Chorwacją i Włochami. Rozważamy również rozpoczęcie działalności w Turcji.

Rok 2013 będzie dla nas również okresem zwiększenia automatyzacji procesów. Tysiące zawieranych transakcji, obsługiwanych jest obecnie przez kilka systemów. Naszym zamiarem będzie ich koncentracja w jednym, dedykowanym dla Spółki systemie informatycznym, którym będziemy mogli obsługiwać transakcje wszystkich spółek zależnych.

 

Już niebawem, w 2013 roku rozpoczniemy przygotowania do przejścia na rynek regulowany GPW.

Chcemy także z sukcesem zrealizować kolejną emisję obligacji korporacyjnych. Właśnie rozpoczynamy dystrybucję materiałów informacyjnych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym Spółka będzie podążać drogą dalszego dynamicznego rozwoju.

 

5. Jak wyobraża Pan sobie spółkę Uboat – Line S.A. za 3/5 lat?

 

Chcę, by w horyzoncie 3 najbliższych lat, Uboat - Line S.A. stał liczącym się graczem na europejskim rynku przepraw promowych, mającym klientów we wszystkich krajach Europy. Wielkość tego rynku pozwala na planowanie dalszego długoletniego rozwoju. Aspirujemy również do tego, aby Spółka stała się znaczącą firmą w segmencie transportu kontenerów, logistyki magazynowej, punktów przeładunkowych dla kontenerów oraz przesyłek drobnicowych.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital