• Nowe zasady debiutów na NewConnect to ukłon w stronę inwestorów?Nowe zasady debiutów

 

Jedną ze zmian na rynku NewConnect, które weszły w życie na początku marca są nowe przepisy dotyczące rozproszenia kapitału debiutujących spółek w Alternatywnym Systemie Obrotu. Czy nowe zasady sprawią, że jakość wprowadzanych spółek się zwiększy?

 

Zgodnie z uchwałą nr 175/2013 Zarządu Giełdy, od marca co najmniej 15 procent akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu powinno znajdować się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Innymi słowy free float musi wynosić minimum 15 procent w momencie wprowadzania spółki na NewConnect.

 

By nie dopuścić do sytuacji, w której akcje obejmują podmioty powiązane z emitentem, giełda od marca będzie wymagać stosowanego oświadczenia Autoryzowanego Doradcy. Pismo będzie potwierdzać brak powiązań kapitałowych pomiędzy akcjonariuszami mniejszościowymi a emitentem. Pozwoli to zapobiec sztucznej metodzie rozproszenia akcjonariatu wykorzystującą obejmowanie pakietów akcji przez podmioty powiązane.

 

Co spowodują wprowadzane zmiany? Zdaniem Andrzej Zająca, Prezesa Zarządu Midven S.A. emitenci wraz z firmami doradczymi będą musiały włożyć znacznie więcej wysiłku w znalezienie odpowiedniej grupy inwestorów. - Biorąc pod uwagę istniejące już ograniczenia przy ofercie prywatnej, część emitentów może mieć nie lada trudności wypełnieniu ciążących na niej nowych obowiązków – podkreśla Andrzej Zając.

 

To niekoniecznie zła wiadomość dla inwestorów. Spółki będą musiały przekonać większą grupę inwestorów, co oznacza że oferty będą bardzie dostosowane do ich wymagań. Emitenci powinni zatem postawić na większą transparentność, lepsze pomysły, ciekawsze prezentacje, a nawet sprzedaż akcji z wyższym dyskontem.

 

Dosyć oczywiste są bezpośrednie implikacje dla płynności w Alternatywnym Systemie Obrotu. Dotychczas sporadyczny handel, a nawet brak transakcji na niektórych papierach były główną bolączką NewConnect.

 

Obowiązek rozproszenia kapitału pozwoli uniknąć sytuacji, w której wszystkie akcje w obrocie są w rękach kilku inwestorów - nie ma wtedy mowy o jakimkolwiek obrocie. Nowe przepisy są krokiem w dobrą stronę w celu ukrócenia takich praktyk.

 

Trudności w spełnieniu nowych warunków wraz z wymogami oferty prywatnej może skłonić część emitentów do przygotowania prospektu emisyjnego i zorganizowanie pełnej oferty publicznej. Prospekt emisyjny może być jednak jednoznaczny z wejściem na główny parkiet warszawskiej giełdy. To z kolei zmniejszyłoby liczbę debiutów na rynku NewConnect.

 

Historia pokazuje, że niewiele firm zdecydowało się jednocześnie na ofertę publiczną oraz debiut na NewConnect. Zaledwie kilkanaście spółek, które stanowiły niespełna 4 procent wszystkich  debiutów, wyemitowało akcje w ten sposób. Najgłośniejszym przypadkiem był debiut domu maklerskiego TMS Brokers.

 

Nowe przepisy dotyczące struktury akcjonariatu to tylko jedna ze zmian, które obowiązują od 1 marca. GPW zdecydowała się także na zaostrzenie maksymalnych kar emitentów i Autoryzowanych Doradców z 20 tysięcy do 50 tysięcy złotych. Giełda nałożyła na spółki również obowiązek zawarcia dłuższej umowy z Autoryzowanym Doradcą – na 3 lata. Dotychczas umowa taka trwała jedynie jeden rok. Niemniej jednak wydaje się, że Giełda zrobiła krok w dobrą stronę, który wpłynie korzystnie na rynek NewConnect.

 

Opracowanie:

 

Midven