• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 7 stycznia 2013 r. do 18 stycznia 2013 r.

 

7 stycznia 2013 r.

ZWG

 

Emitent poinformował o wpłynięciu do Spółki podpisanej umowy zawartej w dniu 3 stycznia 2013 r. pomiędzy ZWG Spółka Akcyjna, a Petroil Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Niniejsza umowa zobowiązuje Petroil Sp. z o.o.  do nabywania od Emitenta oleju popirolitycznego. Umowa będzie obowiązywać przez 5 lat od dnia uruchomienia przez Sprzedającego instalacji w Iwinach i wygeneruje przychód w wysokości 70 mln zł.


8 stycznia 2013 r.

Nanotel

 

Zarząd Emitenta poinformował, że na koniec grudnia 2012 roku zrealizowane zostały  według wstępnych wyliczeń przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6,73 mln zł, co przekroczyło przedstawione w raporcie bieżącym  RB 9/2012 z dnia 2 marca 2012 roku prognozowane przychody netto na poziomie  6,6 mln zł. Ostateczna wartość przychodów netto ze sprzedaży zostanie podana w raporcie rocznym za 2012 rok.

 

9 stycznia 2013 r.

BIOMAXIMA

 

Emitent przekazał do publicznej informacji, iż dnia 9 stycznia 2013 r. został podpisany  aneks do listu intencyjnego zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r. z panem Benedyktem Cebo w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o. , o którym Emitent informował w raporcie bieżącym RB 16/2011. Niniejszy aneks przesuwa termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży udziałów na dzień 30 czerwca 2013 r. Cena nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o. została ustalona na kwotę 0,65 mln zł. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane w pełni ze środków własnych Emitenta.

 

10 stycznia 2013 r.

Mobile Partner

Zarząd Emitenta dokonał korekty prognozy wartości przychodów netto ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta przedstawionej w raporcie "Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki Mobile Partner S.A. na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz jej perspektyw na przyszłość". Według prognoz przedstawionych w raporcie  Spółka miała w 2012 roku osiągnąć przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2,96 mln zł, jednakże za sprawą dokonania przez spółkę zależną od Emitenta - Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. - transakcja zakupu infrastruktury serwerowej w celu jej dalszej odsprzedaży, prognoza przychodów netto ze sprzedaży została podwyższona do 5,8 mln zł.

 

11 stycznia 2013 r.

NAVIMOR-INVEST

 

Emitent zawiadomił, że w dniu 10 stycznia 2013 roku została podpisana umowa z firmą ELEKTROMONT jako Podwykonawcą. Kontrakt zobowiązuje Podwykonawcę do wykonania – w ramach Zadania Inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno” robót: elektrycznych, teletechnicznych oraz dostawy i montażu: aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, hydrauliki siłowej, oraz budowę tymczasowego przyłącza energii elektrycznej dla placu budowy jak również zapewnienia ciągłości ruchu na śluzie przez okres budowy Zadania.
Planowany termin ukończenia robót wskazanych w umowie upływa 31 stycznia 2015 r.
Wartość kontraktu wynosi ok. 5 mln zł netto.

 

12 stycznia 2013 r.

Internet Works

 

Zarząd Emitenta zmienił prognozy finansowe na rok 2012. Powodem zmian prognoz było prowadzenie innej działalności niż ta, na podstawie której sporządzono prognozy, jak również brak rozpoczęcia współpracy ze znaczącymi partnerami z branży obsługi inwestycji hotelowych w zakładanym terminie. Emitent szacuje, iż  przychody ze sprzedaży w 2012 roku wyniosą 0,25 mln zł wobec prognozowanych 3,1 mln zł, natomiast zysk netto wyniesie 0,24 mln zł wobec planowanych 0,35 mln zł.

 

14 stycznia 2013 r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA"

 

Emitent przekazał do publicznej informacji, iż dnia 10 stycznia 2013 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne, została zawarta umowa z Gminą Inowrocław na wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Górze, budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Jaksicach".
Planowany termin ukończenia inwestycji to 31 maja 2013 r.. Kontrakt opiewa na wartość ok. 1,3 mln zł brutto. 

 

15 stycznia 2013 r.

MAKOLAB

 

 

Zarząd Emitenta  poinformował,  iż przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły w 2012 r. 11,9 mln zł netto. Jest to nieznaczne przekroczenie wartości prognoz podanych w raporcie bieżącym nr 40/2012 w dniu 17 grudnia 2012 r. i wynoszących 11,6 mln zł. Na zmianę wielkości przychodów netto wpłynęło nieznaczne wyższe wycenienie usług, których realizacja  zakończyła się  w grudniu 2012 r. Podane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, gdy zostaną  uwzględnione wszystkie dane i okoliczności brane pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2012 r.

 

16 stycznia 2013 r.

INTERNET MEDIA SERVICES

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości, iż w związku z zakończeniem dużych inwestycji w System Digital Signage Premium oraz System Lokalizator w ciągu najbliższych miesięcy oraz  uzyskaniem zadowalających wyników finansowych w 2012 roku, wydał  rekomendację  Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki co do wypłaty  dywidendy za 2012 rok w wysokości 0,33 mln zł, co daje 1 gr/akcję. 

 

17 stycznia 2013 r.

THE FARM 51 GROUP

 

Emitent ogłosił, iż dnia 16 stycznia 2013 r. podpisane zostały umowy ustalającą warunki współpracy Nordic Games GmbH i Spółki w zakresie kontynuowania  rozwoju gry "Painkiller Hell & Damnation” oraz wydania i dystrybucji wersji gry "Adventurer" na platformy PC i Xbox 360. Wedle kontraktów, Spółka otrzyma 0,58 mln EUR, co przy kursie NBP z dnia 16 stycznia 2013 roku osiąga wartość równowartość ok. 2,39 mln zł. Emitent otrzyma dodatkowo wynagrodzenie zależne od liczby sprzedanych egzemplarzy.

 

18 stycznia 2013 r.

Esperotia Energy Investments

 

Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. poinformował o  otrzymaniu  informacji od spółki Biogazownia Starogard Sp. z o.o., iż dnia 16 stycznia 2013 r. doszło do rozpoczęcia budowy biogazowni rolniczej w Starogardzie Gdańskim. Emitent realizuje projekt Biogazownia rolnicza w Starogardzie wraz z  spółką United Properties and Construction Polska SA poprzez spółkę zależną Biogazownia Starogard Sp. z o.o.. Oddanie biogazowni do użytku przewidziane jest w trzecim kwartale 2013 roku i ma ona być zdolna do wytworzenia mocy elektrycznej do 1,5 MW.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital