• Komunikaty emitentówSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 10 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r.

 

10 grudnia 2012 r.

SEKA S.A.

Zarząd spółki poinformował o dokonaniu korekty prognozy wyników finansowych w 2012 r. Pierwotny scenariusz zakładał wypracowanie przychodów ze sprzedaży na poziomie 30 mln zł oraz zysku netto w wysokości 3,5 mln zł. Obecna prognoza przewiduje osiągnięcie przychodów rzędu 38 mln zł, a zysku netto 3 mln zł.

                             

11 grudnia 2012 r.

Admiral Boats S.A.

Spółka opublikowała trzyletnie prognozy finansowe, które zostały oparte na przyjętych zamówieniach i negocjowanych kontraktach Spółki na lata 2013-2014. Zgodnie z prognozami Emitenta przychody ze sprzedaży w 2013 i 2014 roku wyniosą odpowiednio 65,9 mln zł oraz 98,43 mln zł, a prognozowany zysk netto ma wynosić 6,44 mln zł i 13 mln zł.

 

12 grudnia 2012 r.

Hefal Serwis S.A.

Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. informuje o podpisaniu umowy na dostawę i montaż stolarki aluminiowej dla potrzeb budowy budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wrocławiu.

Wartość umowy: 1 158 000,00 zł netto,

Termin realizacji: IV kwartał 2012 - I kwartał 2013 roku.

 

13 grudnia 2012 r.

Legal Stream S.A.

Emitent poinformował, że w dniu 12 grudnia 2012 r. zawarta została umowa na sprzedaż i dostawę złota inwestycyjnego. Wartość tej umowy wynosi 2,5 mln zł, a termin jej realzacji określony został do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

14 grudnia 2012 r.

piLAB S.A.

Spółka opublikowała informację o zawarciu umowy pomiędzy Spółką a MGM Systems S.A. w dniu 14 grudnia 2012 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż licencji autorskich systemów informatycznych oferowanych przez Emitenta. Wartość niniejszego kontraktu wynosi 0,3 mln zł.

 

17 grudnia 2012 r.

TILIA S.A.

Zarząd TILIA S.A.  informuję, iż w dniu 17 grudnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie o wszczęciu postępowania upadłościowego przez Sąd Upadłościowy. Postępowanie dotyczy majątku spółki zależnej INTERFLOORTECH GmbH, w której TILIA S.A. posiada 77,48% udziałów w kapitale i tyle samo głosów.

 

18 grudnia 2012 r.

SARE S.A.

Emitetnt poinformował o zawarciu, w dniu 17 grudnia 2012 roku umowy z Polską Agnecją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu polegającego na wdrożeniu planu rozwoju eksportu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie SARE SPÓŁKA AKCYJNA“. Wartość projektu opiewa na kwotę 0,39 mln zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 0,19 mln zł, co stanowi nie więcej niż 50.00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

19 grudnia 2012 r.

PRO – LOG S.A.

Zarząd PRO-LOG S.A. dokonał podwyższenia prognozy finansowej Emitenta, opublikowanej w dokumencie informacyjnym z dnia 7 grudnia 2012 roku, w zakresie prognozowanej wysokości przychodów ze sprzedaży. Pierwotny scenariusz zakładał wypracowanie przchodów na poziomie 13 mln zł, podwyższona prognoza przewiduje osiągnięcie wyniku 14,73 mln zł, co stanowi wzrost przchodów o 13,30%.

 

20 grudnia 2012 r.

Reklamofon.pl S.A.

Zarząd Reklamofon.pl S.A. (w trakcie zmiany nazwy na PSA Capital S.A.) podał do informacji publicznej aktualne prognozy finansowe na rok 2013.

Prognozowany zysk netto za 2013 rok: 1 mln zł,

Prognozowana kapitały własne na koniec 2013 roku: 6,9 mln zł.

Niniejsza prognoza została przygotowana w oparciu o zmianę strategii działaności spółki oraz zakończenia pierwszego etapu budowania portfela inwestycyjnego, co przełożyło się na nabycie pierwszych istotnych aktywów do portfela inwestycyjnego Emitenta.

 

21 grudnia 2012 r.

Binary Helix S.A.

Emitent poinformował, iż w dniu 20 grudnia 2012 r. wpłynęła do spółki umowa zawarta pomiędzy Emitentem a EKO ENERGO Sp. z o.o. Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 24 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz 9 typów urządzeń do kompensacji mocy biernej. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2013 r.

 

24 grudnia 2012 r.

i3D S.A.

Spółka poinformowała o podpisaniu w dniu 24 grudnia 2012 r. umowy o dofinansowanie porojektu “Mobilne stanowisko do pracy VR kluczem do dalszego dynamicznego rozwoju spółki”. Program ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. W wyniku projektu powstaną dwa zespołowe mobilne stanowiska do pracy z VR, umożliwiające efektywną pracę zespołu w dowolnym miejscu na świecie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1,53 mln zł, a kwota dofinansowania 0,74 mln zł. Przewidywany termin realizacji projektu od 1 kwietnia 2013 do 30 września 2013 roku.

 

27 grudnia 2012 r.

APN PROMISE S.A.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował, że w dniu 27 grudnia 2012 r. otrzymał umowę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej zawartą w wyniku postępowania o zamówienie publiczne. Prawo Zamówień Publicznych na sprzedaż oprogramowania informatycznego oraz świadczenie usług wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy. Wartość kontraktu wynosi 8 mln zł netto.

 

28 grudnia 2012 r.

eo Networks S.A.

Emitent poinformował, iż w dniu 28 grudnia 2012 roku wpłynęło do Spółki zmówienie od kontrahenta z branży informtycznej. Przedmiotem zamówienia jest dostrczenie sprzętu do systemu bezpieczeństwa sieciowego. Wartość tego projektu wynosi 0,72 mln USD. Planowany teramin dostawy to grudzień 2012 r.

 

31 grudnia 2012 r.

Polfa S.A.

Zarząd Polfa S.A. poinformował, iż w dniu 31 grudnia 2012 r., powziął informację o zarejestrowaniu połączenia spółek Polfa S.A. z Polfa Sp. z o.o. Połąćzenie zostało dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie zostało dokonane na podstawie planu połączenia podpisanego przez Zarządy obu spółek w dniu 24 września 2012 r.

 

1 stycznia 2013 r.

ABS Investment S.A.

Spółka poinformowała, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. zawarła umowę z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A. umowę nabycia 100 udziałów spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje o wartości nowminalenj 500,00 zł każda. Nabyte udziały stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Umowna cena nabycia udziałów została ustalona na 0,95 mln. zł. Rozliczenie transakcji ma nastąpić do 31 grudnia 2013 r.

 

2 stycznia 2013 r.

Internet Media Services S.A.

Emitent poinformował, że w dniu 2 stycznia 2013 r. otrzymał popisaną umowę inwestycyjną o rozpoczęciu wspólpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości. Celem współpracy jest budowa lokalnej sieci dystrybucji usług audio- i aromamarketingu w Polsce. Projekt ma być w całości finansowany przez Inkubator, IMS SA ma zapewnić wsparcie technologiczne projektu. Bardzo korzystna formuła przedsięwzięcia minimalizuje ryzyko gospodarcze po stronie IMS SA oraz maksymalizuje korzyści w wyniku potencjalnego połączenia nowozawiązanej spółki inkubatorowej z IMS SA w perspektywie 3-4 lat.

 

3 stycznia 2013 r.

Jantar Development S.A.

Spółka przedstawiła prognozę finansową na rok 2014. Emitent w roku 2014 spodziewa się przychodu netto ze sprzedaży w wysokości 17,25 mln zł, natomiast zysk netto szacowany jest na poziomie 4,03 mln zł. Powyższa prognoza oparta jest na złożeniach emitenta o sprzedaży ogółem około 3800 m2 powierzchni mieszkalnej.

 

4 stycznia 2013 r.

EastSideCapital S.A.

Zarząd EastSideCapital S.A. ogłosił prognozę wyników finansowych Emitenta na rok 2013. Prognozowana wysokość przychodów netto ze sprzedaży produktów w roku 2013 wyniesie 0,62 mln zł, planowany zysk netto to 0,22 mln zł. Prognoza wyników finansowych oparta została na :

-          wynikach wygenerowanych przez Emitenta do końca 2012 roku,

-          oszacowaniu potencjału posiadanych zleceń na świadcz enia usług doradczych. 

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital