• Skąd biorą się nadwyżki stóp zwrotu z funduszy pieniężnych?Nadwyżki stóp

 

Patrząc na układ współrzędnych zestawiający ryzyko inwestycji z oczekiwanym zyskiem, fundusze pieniężne powinny plasować się w lewym dolnym rogu. W praktyce nie zawsze jednak pokrywa się to z założeniami teoretycznymi. Z czego to wynika?

 

Fundusz rynku pieniężnego to zgodnie z regulacjami ustawowymi instytucja lokująca aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego, bądź depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub takie, które można wycofać przed terminem zapadalności. Charakterystycznymi cechami instrumentów preferowanych przez zarządzających w tego typu funduszach powinny być zatem bezpieczeństwo inwestycji oraz jej płynność. Przypuszczalnie zatem podstawowymi składnikami portfeli powinny być wobec tego certyfikaty depozytowe oraz obligacje i bony skarbowe.

 

Uzasadnienie dla tego założenia znajdujemy również w przyjmowanych przez rynek portfelach wzorcowych do oceny efektywności zarządzania, jakim często pozostaje np. średnia stopa zwrotu z bonów skarbowych. Mając taki obraz sytuacji, można stwierdzić, iż podstawowym celem takich funduszy w portfelu inwestora powinna być krótkoterminowa ochrona realnej wartości kapitału, a nie spekulacja na wysokie stopy zwrotu. W związku z tym aktywa tego typu funduszy będą rosnąć przede wszystkim w przypadku niesprzyjającej koniunktury giełdowej. Z drugiej strony nie powinno się zatem oczekiwać z tej lokaty kapitału zysku znacznie przekraczającego poziom nominalnej stopy procentowej, a więc stopy realnej powiększonej o oczekiwaną inflację.

 

Patrząc na rentowność portfela można dojść do wniosku, iż nadwyżka stopy zwrotu ponad tak zdefiniowany poziom może pochodzić z dwóch źródeł. Pierwszym mogą być oczywiście wiedza i umiejętności zarządzających przejawiające się w podejmowaniu czynności mających na celu modyfikacji zajmowanych pozycji w instrumentach rynku pieniężnego jako odpowiedzi na oczekiwany zmiany rynkowej stopy procentowej, czyli będąc bardziej precyzyjnym, modyfikowanie duration portfela. Z drugiej strony natomiast nadwyżka może pochodzi z efekt alokacji zasobów w bardziej ryzykowne papiery. Możliwość taka istnieje na kanwie definicji instrumentów rynku pieniężnego. Zalicza się do nich oprócz papierów wartościowych o terminie zapadalności krótszym niż rok (a dokładniej 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia) również takie obligacje, które regularnie dostosowują swoje oprocentowanie do warunków z rynku pieniężnego. Można zatem, pod pewnymi dodatkowymi szczegółowymi warunkami, inwestować pewną część portfela w obligacje czy to komunalne czy korporacyjne.

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity