• Zmiany w regulacjach ASO – cz.1/3Regulacje ASO

 

Uchwalony przez Zarząd Giełdy w maju tego roku pakiet zmian regulacyjnych w alternatywnym systemie obrotu, którego data wejścia w życie została co do zasady określona na 20 czerwca, jest największą jak do tej pory modyfikacją obowiązujących od 2007 r. przepisów  rynku NewConnect.

Uczestników rynku nie spotkała jednak rewolucja – można raczej określić to ewolucją, lub też w pewnym zakresie usankcjonowaniem funkcjonujących w praktyce sposobów postępowań.

 

Zmiany można podzielić na trzy główne grupy:

 

  • zmiany w zakresie Dokumentów Informacyjnych
  • zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych (raportów bieżących i okresowych)
  • zmiany w zakresie sankcji w stosunku do spółek i autoryzowanych doradców

  

1. Dokumenty informacyjne

 

Nowością, która pojawiła się w Regulaminie ASO, jest wyłączenie obowiązku sporządzania Dokumentu Informacyjnego w przypadku wprowadzania na NewConnect kolejnych serii akcji emitenta już notowanego, o ile wnioskiem o wprowadzenie objęte są akcje stanowiące mniej niż 5% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta już wprowadzonych do ASO.

 

Regulacje ASOJest to przepis wzorowany na art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym sporządzanie, zatwierdzanie oraz udostępnianie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, które stanowią mniej niż 10% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji. Giełda dla rynku NewConnect zmniejszyła zwolniony limit do 5%. Limit 5% dotyczy emisji wprowadzanych w okresie 12 miesięcy. Nowy przepis umożliwia szybsze wprowadzanie niewielkich ilości akcji, czy to powstałych w wyniku nowych emisji, czy też np. w wyniku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dotychczas, nie istniała możliwość zwolnienia spółki z obowiązku sporządzania dokumentu Informacyjnego, o czym przekonała się jedna z notowanych spółek, która musiała (w związku z operacją resplitu) wprowadzić do obrotu 100 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 zł i sporządzić na potrzeby tego wprowadzenia Dokument Informacyjny.

 

Zmiana ta nie wiąże się z ryzykiem braku właściwych informacji dla inwestorów. Należy zauważyć, że dotyczy ona tylko spółek już notowanych, które są zobowiązane do przekazywania raportów bieżących, w tym na przykład raportu podsumowującego subskrypcję, o którym mowa w § 4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Jeżeli przeprowadzana jest nowa emisja akcji, to brak obowiązku sporządzenia Dokumentu Informacyjnego dla emisji mniejszych niż 5 % wcześniej wprowadzanych akcji nie zwalnia także autoryzowanego doradcy (jeżeli oczywiście pełni dla danej spółki i emisji swoją funkcję) z obowiązku przekazania inwestorom danych, o których mowa w pkt 18 załącznika nr 5 do Regulaminu ASO.

Dlatego też zwolnienie z obowiązku sporządzania Dokumentu Informacyjnego dla małych emisji w żadnym stopniu nie zagrozi bezpieczeństwu inwestorów czy ich dostępowi do informacji.

Przy okazji, można dodać, że dla sporej części inwestorów czy obserwatorów rynku NewConnect wciąż nie do końca zrozumiałe są rozróżnienia pomiędzy ofertą prywatną a wprowadzeniem akcji do obrotu. Pojawiają się głosy domagające się uregulowania kwestii przeprowadzania ofert prywatnych przez spółki czy też autoryzowanych doradców.

 

Należy wskazać, że w tym zakresie wyczerpującą regulację daje Kodeks Spółek Handlowych, a Regulamin ASO (załącznik nr 5) nakazuje Autoryzowanemu Doradcy, jeżeli doradza przy ofercie, zapewnić inwestorom informacje zwane potocznie „dokumentem ofertowym”, czy też „niepublicznym dokumentem informacyjnym”, a zawierające dane w większości tożsame co do zakresu z danymi wymaganymi w „giełdowym” dokumencie informacyjnym.

 

Specyfika oferty prywatnej polega na tym, że nie podlega ona kontroli żadnego organu i w jej toku sami inwestorzy muszą dbać o swoje prawa – domagając się odpowiednich informacji, a najlepiej biorąc udział w ofertach sygnowanych przez doradców posiadających odpowiednie doświadczenie i wiarygodność.

Natomiast Dokument Informacyjny publikowany w związku z wprowadzeniem – podkreślić należy, że nie jest on zatwierdzany przez Giełdę – może być sporządzany znacznie później niż dokument ofertowy dla inwestorów. Jeżeli te dokumenty istotnie się różnią (a w praktyce takie przypadki się zdarzają, np. w Dokumencie Informacyjnym nie ma zawartych prognoz przekazywanych inwestorom w dokumencie ofertowym, co oznacza że spółka nie musi informować o ich niedotrzymaniu), to inwestorom pozostaje jedynie ewentualna droga cywilna celem dochodzenia swoich roszczeń od spółki.

 

Regulacje ASOJedną ze zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu ASO, mającą charakter porządkowy, czyli sankcjonującą dotychczasową praktykę, jest wprowadzenie w treści Dokumentu obowiązku szczegółowego opisu przebiegu subskrypcji lub sprzedaży akcji. Należy zauważyć, że w praktyce niemalże od samego początku funkcjonowania rynku NewConnect takie informacje były wymagane przez Giełdę i były one przekazywane czy to w treści Dokumentów, czy to w odrębnym raporcie. Obecnie jednak jest to zapis regulaminowy, mówiący że w treści dokumentu zawiera się informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podkreślić należy, że ten fragment Dokumentu Informacyjnego nie powinien być pomijany przez inwestorów – można z niego będzie dowiedzieć się w szczególności, czy papiery wartościowe wprowadzane do obrotu były w ostatnich 6 miesiącach przedmiotem oferty lub sprzedaży i w jakich cenach, ile osób nabyło te papiery czy też jaka była liczba instrumentów oferowanych w stosunku do sprzedanych.

 

Ważną zmianą, aczkolwiek w dużej mierze również sankcjonującą dotychczasową praktykę, jest wprowadzenie obowiązku wskazania powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych między spółką, członkami jej organów, akcjonariuszami oraz Autoryzowanym Doradcą (i członkami jego organów). Co prawda dotychczas takie informacje były zawierane w większości Dokumentów, ale nowe brzmienie przepisów pozwoli istniejącą praktykę ujednolicić i może przyczynić się do zwiększenia przejrzystości spółek wprowadzanych.

 

Giełda, korzystając z wynikającego z Regulaminu ASO prawa organizatora do domagania się zamieszczenia w Dokumencie dodatkowych informacji czy danych, nakazywała także zamieszczanie w Dokumencie danych za zakończony kwartał roku obrotowego – w sytuacji, w której złożenie wniosku o wprowadzenie następowało po dacie przekazywania raportów kwartalnych (czyli po 45 dniach od zakończenia kwartału). Obecnie taki przepis znalazł się wprost w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Po zmianie przepisów, w Dokumentach Informacyjnych należy wskazywać wszystkich akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach (było – 10%), co jest tożsame z pierwszym progiem wynikającym z art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Jest to zmiana również o charakterze potwierdzającym dotychczasową praktykę, pozwoli ona także na precyzyjniejsze obliczanie free-float, szczególnie w kontekście nowych segmentów HLR i SHLR.

 

Pewne zmiany objęły także sferę danych finansowych zawieranych w Dokumentach Informacyjnych.

Dotychczas, zgodnie z pkt 10 „Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect”, Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby dokument informacyjny emitenta prowadzącego działalność krócej niż przez okres pełnego roku obrotowego, zawierał sprawozdania finansowe za okres od dnia rejestracji emitenta do ostatniego dnia drugiego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect.

 

Obecnie, ze sfery regulacji „miękkich”, jakimi są „Dobre Praktyki…” to postanowienie zostało przeniesione wprost do Załącznika nr 1 do Regulaminu NewConnect.

 

Istotną zmianą w zakresie sprawozdawczości finansowej na NewConnect jest zakaz stosowania wyłączenia konsolidacji na podstawie art. 56 ustawy o  rachunkowości. Zgodnie z ww. artykułem, jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego w szczególności jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:

 

  1. łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób;
  2. łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro;
  3. łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.

 

Biorąc pod uwagę wielkości wskazane w ustawie o rachunkowości, znacząca większość spółek z NewConnect mogłaby odstępować od konsolidacji na podstawie tego przepisu. Co prawda przepis ten nie był powszechnie nadużywany, ale wyłączenie jego stosowania zwiększy przejrzystość i zapobiegnie nadmiernej „kreatywności” niektórych spółek, które mogłyby chcieć przerzucać część działalności do spółek zależnych, bez konsolidacji – a co za tym idzie, pokazywania wyników inwestorom.

Nie zmieniała się możliwość odstąpienia od konsolidacji na podstawie art. 57 i 58 ustawy, to jest w przypadku przeznaczenia udziałów do dalszej odsprzedaży lub z uwagi na nieistotność.

 

Regulacje ASOZmiany wprowadzono także w zakresie informacji wymaganych w dokumentach uproszczonych, stosowanych w szczególności w przypadku wprowadzania na NewConnect instrumentów tego samego rodzaju, co już notowane. Zrezygnowano z konieczności zamieszczania w dokumentach uproszczonych danych finansowych, wprowadzono natomiast m.in. konieczność wskazywania powiązań organizacyjnych, osobowych i majątkowych pomiędzy emitentem, osobami pełniącymi funkcje w organach, autoryzowanym doradcą czy członkami jego organów. Zmianę tę należy ocenić pozytywnie – spółka notowana i tak publikuje dane finansowe w trybie raportów okresowych, więc powielanie tych danych w uproszczonym dokumencie informacyjnym mijało się z celem.

 

Zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – zarówno przed, jak i po zmianach,

Dokument Informacyjny uproszczony stosuje się także do dokumentu informacyjnego sporządzanego w szczególności w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

 

  1. praw poboru z akcji tego samego rodzaju co akcje tego notowane w alternatywnym systemie obrotu,
  2. praw do akcji (PDA) tego samego rodzaju co akcje tego emitenta notowane w alternatywnym systemie obrotu.

 

Natomiast nie można stosować dokumentu informacyjnego uproszczonego w przypadku, jeżeli spółka zamierza wprowadzić do obrotu prawa poboru, PDA lub akcje powstałe w wyniku emisji z prawem poboru, jeżeli w spółce funkcjonują akcje imienne. Wówczas, jeżeli wnioskiem o wprowadzenie objęte są prawa poboru, PDA czy akcje objęte w wykonaniu prawa poboru z akcji imiennych, należy stosować pełny Dokument Informacyjny (ponieważ akcje imienne nie są tego samego rodzaju, co notowane akcje na okaziciela). Wydaje się to nieuzasadnionym obostrzeniem i należałoby rozważyć wprowadzenie przepisu umożliwiającego skorzystanie z trybu dokumentu uproszczonego także dla praw poboru z innych akcji w spółce, jeżeli prawa poboru nie różnią się (a po realizacji nie będą różnić się PDA i akcje) co do uprawnień w stosunku do praw poboru z akcji tego samego rodzaju co akcje tego emitenta notowane w alternatywnym systemie obrotu.

 

Ponieważ w dużej liczbie spółek notowanych na rynku NewConnect występują akcje imienne (zwykle są to akcje założycielskie), zmiana taka uprościłaby procedurę emisji akcji z prawem poboru. Nie stanowiłoby to także żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa inwestorów.

 

Część druga artykułu już niebawem w eBiuletynie NewConnect

 

Opracowanie:

 

INVESTcon Group SA