• Niezależna analiza - TelestradaTelestrada

 

Historia powstania warszawskiej Spółki sięga 1985 roku, w 2003 roku dokonano zmiany profilu i Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w sektorze telekomunikacyjnym. W listopadzie 2007 roku Emitent zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Profil działalności:

 

Emitent jest operatorem telekomunikacyjnym dostarczającym swoje usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Jeszcze do końca drugiego kwartału bieżącego roku Telestrada S.A. tworzyła grupę kapitałową wraz z trzema podmiotami zależnymi, którymi były MULTIMO Sp. z o.o. (zajmująca się świadczeniem usług dostępu do Internetu), Tele24 Sp. z o.o. (obsługująca przede wszystkim klientów biznesowych). W trzecim kwartale te dwa przedsiębiorstwa zostały prawnie połączone ze Spółką matką – Telestrada S.A. i obecnie jedynym podmiotem zależnym jest INFOTEL SERVICE Sp. z o.o., która dostarcza usługi hurtowe generując przychody z prowizji od ruchu telekomunikacyjnego.

 

Emitent jako operator telekomunikacyjny zapewnia pełną ofertę usług podstawowych:

 

  • przeniesienie abonamentu od dotychczasowego operatora bez zmiany numeru,
  • konkurencyjne plany taryfowe telefonii stacjonarnej,
  • abonamenty dostępu do Internetu w technologii aDSL, DSL, łącza symetryczne,
  • konkurencyjne plany taryfowe Internetu mobilnego,

 

Poza tradycyjnymi usługami, które maja na celu przede wszystkim obniżenie dotychczas ponoszonych kosztów przez klienta, Emitent wzbogaca swoją ofertę o dodatkowe „rozwiązania inteligentne”:

 

  • uruchomienie infolinii 800 i 801, system IVR SISTI wzbogacający infolinie o funkcje Call i Contact Center, tracking, geolokalizację, kierowanie geograficzne, identyfikację klienta, nagrywanie rozmów i inne funkcje poparte statystyką i analityką,
  • system przypominaczy SMS-owych i głosowych, usprawniających działalność podmiotów,
  • narzędzia automatycznej windykacji głosowej skierowane do firm mających masowych odbiorców,

 

Ponadto Spółka oferuje także usługi infrastrukturalne jakim są:

 

  • projektowanie i dostarczanie rozwiązań central telefonicznych,
  • wykonanie okablowania strukturalnego (sieci LAN i telefoniczne) w budynkach biurowych i mieszkalnych.

 

Podmiot sprzedaje swoje usługi poprzez zewnętrzne sieci sprzedaży, a także przedstawicieli własnych. Obecnie z usług Emitenta korzysta ponad 43 000 klientów. Klienci biznesowi generują około 43% całkowitych przychodów podczas gdy klienci detaliczni około 57% ogółu przychodów.

 

Wyniki finansowe:

 

Wybrane dane finansowe

Wykres 1. Wybrane dane finansowe Telestrada S.A. w latach 2008-2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

Telestrada wraz z rozwojem z roku na rok zwiększa sprzedaż i poprawia wyniki finansowe. W 2011 roku Emitent uzyskał 4,4 mln zł zysku netto przy ponad 26 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost odpowiednio o 38% i 16% względem roku 2010, kiedy Spółka wygenerowała 3,19 mln zł zysku netto przy 22,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Rentowność netto wzrosła do 16,96% w roku 2011 z 14,19% osiągniętych w 2010 roku.

 

Wybrane dane finansowe

Wykres 2. Wybrane dane finansowe Telestrada S.A. w pierwszych trzech kwartałach lat 2010-2012.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.

 

W trzecim kwartale bieżącego roku Spółka wygenerowała 810 tys. zł zysku netto przy 8,54 mln zł przychodów ze sprzedaży co stanowi wzrost odpowiednio o 30% i 27% względem trzeciego kwartału roku ubiegłego. W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku Spółka uzyskała 23,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 24,7% względem analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz 2,75 mln zł zysku netto (spadek o 19,6% względem roku ubiegłego). Wskaźnik rentowności netto spadał w analizowanym 9-cio miesięcznym okresie do 11,49% w 2012 roku z 17,22% w 2011 roku.  Mniejszy zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku pomimo zwiększenia sprzedaży jest spowodowany przede wszystkim wyraźnie niższym wynikiem netto w pierwszym kwartale obecnego roku, kiedy to Emitent wygenerował blisko 540 tys. zł zysku mniej niż w roku ubiegłym. Kierownictwo Spółki informuje w raportach okresowych, iż jest to związane z charakterystyką prowadzonej działalności oraz sposobem podpisywania umów z nowymi klientami. Pozyskiwanie nowych klientów wiąże się z ponoszeniem kosztów w chwili podpisania umowy, natomiast przychody generowane są średnio po 2,5 miesiącach od podpisania umowy, dlatego też nowo pozyskani klienci mają wpływ na osiągane przychody i zyski  dopiero w kolejnym kwartale.

 

W raporcie bieżącym z 23 listopada Zarząd poinformował, iż w październiku bieżącego roku Przedsiębiorstwo wygenerowało blisko 3 mln zł przychodów ze sprzedaży.

 

Analiza SWOT:

 

Mocą strona Spółki jest wieloletnie doświadczenie i stale rosnąca baza klientów. Z końcem 2011 roku z usług przedsiębiorstwa korzystało ponad 32,6 tys. klientów, do końca września br. liczba ta powiększyła się o 31,85% do ponad 43 tys. klientów. Kolejną silną stroną Przedsiębiorstwa jest wysoka dywersyfikacja odbiorców, gdyż żaden z klientów nie jest odpowiedzialny za więcej niż 1% generowanych przychodów. Kierownictwo Telestrady twierdzi, iż cechą wyróżniającą Spółkę jest elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta, co buduje wzajemne zaufanie i zadowolenie ze współpracy.

 

Słabą stroną Spółki jest to, iż prowadzi działalność w mocno konkurencyjnym otoczeniu. Sektor teleinformatyczny w Polsce charakteryzuje się rozdrobnieniem i stosunkowo dużą konkurencją. Na rynku działa kilka dużych firm takich jak: Telekomunikacja Polska, Dialog, Netia, Tele2. Ponadto Emitent musi konkurować z wieloma lokalnymi dostawcami Internetu i operatorami telekomunikacyjnymi.

 

Zagrożenia dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Przedsiębiorstwa wynikają z charakterystyki rynku  teleinformatycznego. Obecność wielu podmiotów o podobnym profilu działalności może doprowadzić do konieczności konkurowania ceną, co wiąże się z obniżeniem marż i negatywnym wpływem na osiągane wyniki finansowe. Zdaniem Zarządu Emitenta główne ryzyko, na jakie narażona jest Spółka stanowi prowadzenie działalności w oparciu o sieć TP S.A. oraz infrastrukturę GTS Energis Sp. z o.o. Niezależne od Emitenta awarie i nieprawidłowe ustawienia mogą powodować utrudnienia w świadczeniu usług oraz powodować spadek zaufania i zadowolenia klientów.

 

Szanse na dalszy konsekwentny rozwój Spółka upatruje przede wszystkim w rozwoju działu „usług inteligentnych” na których realizowana jest większa marża netto. Emitent stara się ciągle poszerzać swoją ofertę i udostępniać nowe usługi. W ostatnich miesiącach Podmiot podjął współpracę z Polkomtel Sp. z o.o. w celu wdrożenia pakietów usług domowych i komórkowych w technologii GSM. Jak informuje Zarząd, działanie nie wpłynie na wynik finansowy w 2012 roku ale w dłuższej perspektywie pozwoli ograniczyć koszty łączy telekomunikacyjnych, uniezależnić się od pojedynczego dostawcy oraz umożliwi rozszerzenie oferty o bardziej zaawansowane i atrakcyjne rozwiązania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital