• Komunikaty emitentówSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 15 do 28 października 2012 r.

 

26.10.2012 r.

Plasma System

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF Suez Energia Polska. Powyższy kontrakt dotyczy wykonania powłoki ochronnej typu highresist na elementach przeznaczonych do modernizacji kotłów bloków energetycznych i opiewa na kwotę 26.790 tys. zł, a termin jego realizacji planowany jest w okresie od IV kwartału 2012 r. do III kwartału 2014 r.

 

25.10.2012 r.

Synektik

Emitent powziął informację o podpisaniu umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, której przedmiotem jest zakup i dostawa urządzeń medycznych dla Działu Diagnostyki Obrazowej. Wartość powyższego kontraktu wynosi 2.140 tys. zł, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 23 lutego 2013 r. W dniu 24 października do siedziby Emitenta wpłynęła także umowa zawarta z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na dostawę aparatu RTG z ramieniem "C", której wartość wynosi 1.022 tys. zł, a jej realizacja nastąpi w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia podpisania kontraktu.

 

24.10.2012 r.

SMT Software

Emitent poinformował o otrzymaniu wiadomości z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącej pozytywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie dofinansowania na projekt SMT Enginering Toolkit - Platforma integracji narzędzi inżynieryjno-badawczych w środowisku rozproszonym. Wysokość dofinansowania wynosi 1,780 tys. zł i zostanie przyznana w ramach Działania 1.4 - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe POIG. Natomiast łączna wartość wydatków całkowitych na realizację projektu wynosi 3.540 tys. zł. Realizacja projektu została zaplanowana na 9 miesięcy.

 

23.10.2012 r.

Direct eService

Emitent powziął informację o złożeniu, w dniu 22 października 2012 r., wniosku o ogłoszenie upadłości Direct eService S.A. obejmującą likwidację majątku dłużnika, a także wniosku o zabezpieczenie majątku dłużnika na czas postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub nawet środka dalej idącego, w postaci zarządcy przymusowego, gdyby Sąd uznał to za potrzebne.

 

19.10.2012 r.

Kinomaniak

Zarząd Spółki poinformował o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi portal internetowy kinomaniak.pl.

 

18.10.2012 r.

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS

Zarząd Spółki powziął informację o otrzymaniu informacji o wypowiedzeniu przez BRE Bank S.A. umowy współpracy II nr 11/144/06/Z/PX z dnia 26.06.2006r. ze zmianami zawartymi w Aneksie nr 13/12 oraz umowy kredytowej nr 11/146/06/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.06.2006r. z późniejszymi zmianami. Emitent poinformował jednocześnie, iż sposób rozliczenia powyższych umów będzie przedmiotem negocjacji z bankiem.

 

16.10.2012 r.

Sunex

Emitent poinformował o podpisaniu umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A zgodnie, z którą bank udzielił Spółce kredytu technologicznego w kwocie 4.199 tys. zł, na okres do dnia 4 października 2019 r. Emitent zawarł powyższa umowę w związku z planowaną realizacją projektu inwestycyjnego pn.: "System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej".

 

15.10.2012 r.

4Studio

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z Alfabau Inwestment sp. z o.o., której przedmiotem jest generalne wykonawstwo inwestycji składającej się 18 lokali mieszkalnych o powierzchni 1265,50 m kw., 17 miejsc w hali garażowej i komórek lokatorskich. Wartość powyższego kontraktu wynosi 3.500 tys. zł brutto, a termin jej realizacji mija dnia 30 czerwca 2012 r. Szacowany zysk z realizacji ww. inwestycji to 1.000 tys. zł.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital