• Giełda wyrzuca spółki z małego parkietuGiełda czyści NC

 

Żarty się skończyły. Po zaostrzeniu regulacji i wprowadzeniu segmentacji na NewConnect, Giełda zaczyna czystki w alternatywnym systemie obrotu.  W niespełna miesiąc zarząd GPW podjął uchwały o wykluczeniu z obrotu akcji pięciu spółek.  Nie jest to dobra wiadomość dla akcjonariuszy. 

 

Pod koniec września Giełda podjęła uchwały o wykluczeniu z dniem 2 października z obrotu na NewConnect trzech spółek: F24 SA, Tonsil Acoustic Company SA oraz Green Technology SA.  Ich śladem na początku października podążyły Serenity SA, oraz IQ Medica SA, a obserwując determinację Giełdy w robieniu porządków na małym parkiecie, kolejne wykluczenia wydają się jedynie kwestią czasu. Giełda już zażądała od trzech emitentów ( 01Cyberaton SA, Mobile Partner SA i Virtual Vision SA) uzupełnienia opublikowanych analiz sytuacji finansowej, gospodarczej oraz perspektyw kontynuacji działalności.

 

Niejasne przesłanki wykluczenia z obrotu

 

W przypadku F24, Tonsil Acoustic Company oraz Green Technology decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu zarząd GPW tłumaczył tym, że misją NC jest wsparcie finansowe i reputacyjne rozwoju MSP, a „zachodzi uzasadnione przekonanie, że spółka notowana na rynku NewConnect, będąca przedmiotem niniejszej uchwały, nie mieści się w ramach misji tego rynku, w szczególności ze względu na uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego charakteru i celu obecności spółki na rynku publicznym”.  Wykluczenia nastąpiły więc na podstawie  § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w myśl którego „Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu (...) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.“ Luźne przepisy niestety zostawiają Organizatorowi furtkę na dość swobodną interpretację i tym samym możliwość niespodziewanego wykluczenia w przyszłości z obrotu wielu spółek notowanych na NewConnect, co jest relatywnie sporym ryzykiem dla przyszłych akcjonariuszy. Zapis ten mimo iż z jednej strony chroni interesy potencjalnych inwestorów, z drugiej dotkliwie uderza w interesy i bezpieczeństwo akcjonariuszy spółki, którzy praktycznie nie mają szansy na pozbycie się akcji przed ich wykluczeniem z obrotu. 

 

To już standard, czyli brak należytego wypełniania obowiązków informacyjnych

W sprawie dwóch kolejnych spółek – Serenity SA i IQ Medica SA zarząd Giełdy podjął uchwały o wykluczeniu z obrotu na podstawie  § 17c ust.1 Regulaminu ASO, a konkretnie niewypełnianiu obowiązków informacyjnych. Do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia- do czasu rozpatrzenia obrót akcjami spółek został zawieszony.

 

Warto przypomnieć, że już na początku lipca GPW zawiesiła obrót akcjami obu spółek w związku z łamaniem regulacji z zakresu obowiązków informacyjnych- w przypadku IQ Medica chodziło o  nieprzekazanie w trybie i na warunkach obowiązujących na NC raportu rocznego za 2011 rok, a Serenity-  opinii z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.  Tymczasem Serenity nie tylko nie przekazała tej opinii - nawet nie dokonała wyboru biegłego rewidenta, niewypełniając przepisów § 5 pkt 6.1. oraz § 6 pkt 11. Załącznika Nr 3 Regulaminu ASO.  

 

Jeszcze gorzej wygląda (nie)wypełnianie obowiązków informacyjnych przez IQ Medica. Spółka pod koniec września przekazała raport roczny za 2011 zawierający opinię biegłego rewidenta, w której wskazuje on, że sprawozdanie finansowe spółki nie zostało sporządzone prawidłowo. Głównie chodzi o nieprzestrzeganie zasad i przepisów z zakresu rachunkowości, błędne prowadzenie ksiąg rachunkowych i co niezwykle istotne, przedstawienie wyniku finansowego, który nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej spółki.  W efekcie po raz kolejny, tym razem na wniosek spółki zawieszono obrót do czasu przekazania prawidłowo sporządzonego raportu rocznego.  Opublikowane uzupełnienie raportu rocznego ponownie zawierało negatywną opinię biegłego rewidenta, który podtrzymywał wcześniejsze stanowisko. Na tej podstawie zarząd Giełdy słusznie uznał, że spółka nie wywiązała się z obowiązku przekazania raportu rocznego za rok 2011 spełniającego wymogi przepisu § 5 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu, czyli sporządzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta, tj. ustawą o rachunkowości”.

 

Cios w akcjonariuszy

 

Wykluczenie spółek z obrotu giełdowego mocno uderza w akcjonariuszy, którzy ze względu na utratę płynności i spadek wyceny akcji narażeni zostali na znaczne utrudnienia w sprzedaży tych instrumentów i tym samym straty. Co prawda zarząd GPW pozostawia im dwie sesje giełdowe na wyjście z inwestycji, jednak biorąc pod uwagę niską kapitalizację i obroty spółek, trudno w połączeniu z brakiem zainteresowania mówić o sprzedaży akcji. Jakie możliwości mają zatem akcjonariusze?

 

Jeśli umowy objęcia akcji zawierane między emitentami i inwestorami nie obejmują określonego postępowania w przypadku wykluczenia akcji emitenta z obrotu, inwestor ma w zasadzie dwa wyjścia- sprzedaż akcji lub oczekiwanie z nadzieją na ponowne wprowadzenie tych akcji do obrotu.

 

Utrudniona sprzedaż na rynku prywatnym

 

W przypadku wykluczenia z rynku giełdowego na drodze sankcji sprzedaż akcji jest bardzo utrudniona z uwagi m.in. na brak płynności, niskie zainteresowanie, spadek ich wartości czy negatywny odbiór spółki przez potencjalnych inwestorów. Do tego dochodzi problem związany ze zniesieniem dematerializacji akcji, ponieważ przepisy (w tym Ustawa o ofercie) nie nakładają na spółkę takiego obowiązku - wg regulacji KDPW inicjatywa ta należy do spółki. W takim przypadku, akcje pozostają w postaci zapisu elektronicznego na rachunku akcjonariusza w domu maklerskim oraz KDPW, a inwestor może nadal dokonywać obrotu akcjami zdematerializowanymi, jednak nie na rynku giełdowym lecz na podstawie umów cywilnoprawnych, pamiętając o podatku od czynności cywilnoprawnych. Po sprzedaży akcji, umowę sprzedaży należy złożyć w domu maklerskim wraz z dyspozycją przeniesienia akcji. Podobnie dzieje się po zniesieniu dematerializacji akcji- akcjonariusze również mogą sprzedać akcje w formie papierowej na podstawie pisemnej umowy sprzedaży z tą różnicą, że do skutecznego przeniesienia własności akcji wymagane jest ich fizyczne wydanie.

 

Ponowne wprowadzenie do obrotu

 

Alternatywnym rozwiązaniem jest sprzedaż akcji na rynku publicznym w wyniku  ponownego wprowadzenia wykluczonych akcji do obrotu. Krok ten jednak wymaga od spółki przejścia od początku procedur wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu, czyli spełnienia wszelkich wymogów określonych w regulacjach NewConnect, co jest procesem dość czasochłonnym. Mimo to, w przypadku zapowiedzi emitenta o planach ponownego ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, „przeczekanie” i sprzedaż akcji na rynku publicznym wydaje się dla akcjonariuszy najlepszym rozwiązaniem.

 

Opracowanie:

 

Capital Ventures