• Komunikaty emitentówSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 1 października 2012 r. do 14 października 2012 r.

 

12.10.2012 r.

Techmadex

Zarząd Spółki poinformował o wpłynięciu od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. informacji o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym". W związku z powyższym Emitent, w konsorcjum z GP Energia sp. z o.o. (spółka zależna Techmadex S.A.) oraz Atrem S.A., będzie realizował przedmiotową inwestycje. Wartość powyższego zamówienia wynosi 26.470 tys. zł netto, a przewidywany udział Techmadex S.A. w wynagrodzeniu Konsorcjum wynosi 40%. Termin zakończenia realizacji inwestycji to 31 grudnia 2014 r.

 

11.10.2012 r.

ICP Group

Emitent powziął informacje o otrzymaniu zlecenia od firmy z branży motoryzacyjnej na kwotę 304 tys. zł netto. Jest to kolejna umowa zawarta z ww. podmiotem w 2012 r., a łączna wartość umów podpisanych z powyższą firmą w bieżącym roku wynosi 1.749 tys. zł netto. W związku z powyższym zleceniem Emitent zrealizuje kampanię wprowadzającą na rynek nowy produkt i aktywizującą jego sprzedaż. Termin realizacji powyższego kontraktu został ustalony na IV kwartał 2012 r.

 

10.10.2012 r.

SSI

Zarząd Spółki powziął informację o wpłynięciu podpisanej umowy z firmą Ghelamco Poland sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonanie systemu SAP, DSO, BMS, KD oraz CCTV na obiekcie biurowo-usługowo-handlowym w Warszawie. Wartość zawartego kontraktu wynosi 7.210 tys. zł netto, a termin zakończenia przedmiotu umowy został ustalony na dzień 30 kwietnia 2013 r.

 

09.10.2012 r.

MEW

Emitent poinformował o zawarciu umowy sprzedaży praw do projektu małej elektrowni wodnej o mocy 120 kW. W związku z powyższym MEW S.A. otrzyma wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy, które wyniesie 1.680 tys. zł netto i będzie płatne w trzech transzach.

 

05.09.2012 r.

Navimor-Invest

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W związku z powyższym Emitent zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.: "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej". Wartość powyższego kontraktu wynosi 27.733 tys. zł netto, a termin zakończenia realizacji umowy to 30 marca 2015 r.

 

03.09.2012 r.

Selvita

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju innowacyjnej terapii chorób o podłożu autozapalnym i autoimmunologicznym. Całkowita wartość kosztów projektu wynosi 4.900 tys. zł netto. Natomiast wartość dofinansowania to 3.630 tys. zł. Projekt będzie realizowany w latach 2012 – 2013.

 

03.09.2012 r.

Unimot Gaz

Emitent poinformował o uruchomieniu kolejnego centrum dystrybucji butli gazowych na terenie południowej Polski. Otwarcie następnego centrum sprzedaży wpisane jest w ogólną strategię rozwoju terytorialnego Spółki, a także stanowi element realizacji celów emisyjnych przedstawionych w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D.

 

Opracowanie:

 

CertusCapital