• i3Di3D 

Firma i3D S.A. wraz z podmiotami zależnymi tworzy grupę kapitałową oferującą usługi i produkty z zakresu technologii Wirtualnej Rzeczywistości. Początki działalności Spółki sięgają roku 2007 r., kiedy to powstała i3D sp. z o.o., która w marcu 2011 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. Debiut i3D S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nastąpił 9 czerwca 2011 r.


Profil działalności

Grupa i3D jest jedną z wiodących na świecie firm, prowadzącą działalność w zakresie interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych oraz technologii Wirtualnej Rzeczywistości. Mianem Virtual Reality (VR) określa się obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej i polega na cyfrowym wygenerowaniu obrazów 2D/3D przedmiotów, postaci, zdarzeń lub przestrzeni. Proponowane przez Grupę i3D rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu różnych dziedzinach życia,  np. edukacji, kulturze, biznesie czy reklamie. Spółka oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne i aplikacyjne pozwalające na pełne odwzorowanie świata realnego w wirtualnej rzeczywistości  (HigTechVR), co pozwala na projektowanie takich urządzeń jak np. symulatory oraz wirtualne konfiguratory, mające zastosowanie w sprzedaży produktów i urządzeń. W skład Grupy i3D wchodzą podmioty:

  • i3D S.A. – spółka holdingowa, w ramach której prowadzona jest podstawowa działalność Grupy,
  • i3D INC – spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, pełniąca rolę przedstawicielstwa Grupy na rynku amerykańskim,
  • LWR sp. z o.o. – Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości, gdzie pracownicy Grupy wraz z naukowcami prowadzą prace badawczo-rozwojowe oraz szkolenia z zakresu rozwoju i zastosowania zaawansowanych technologii VR,
  • I3D Science sp. z o.o. – podmiot tworzący aplikacje edukacyjne i opracowujące produkty dla szkół i uczelni,
  • I3D Network sp. z o.o. – buduje ogólnopolską sieć interaktywnych nośników reklamowych II generacji, w formie nośnika reklamowego Flooid - urządzenia pozwalającego na wyświetlanie obrazu na dowolnej powierzchni: podłodze, ścianie, interaktywnym stole oraz reagujące na ruch przechodzących ludzi,
  • i3d Home sp. z o.o. – interaktywny portal nieruchomości będący internetowym kreatorem mieszkań, umożliwiający wirtualne spacery 3D po nowobudowanych mieszkaniach,
  • i3D Med sp. z o.o. – podmiot powołany w celu realizacji projektu „Portal Informacji Medycznych”, na którym użytkownicy będą mogli gromadzić i przetwarzać informacje medyczne na własny użytek. Informacje te będą mogły być udostępnianie lekarzom np. w celu szybszego zapoznania się z historią pacjenta oraz postawieniem diagnozy.

 

Oferta Spółki skupiająca interaktywne rozwiązania oraz narzędzia z obszaru VR skoncentrowana jest na trzech głównych obszarach zastosowań:

-        Content development, czyli tworzenie aplikacji VR oraz innych aplikacji z zaawansowaną grafiką 3D (np. tworzenie wirtualnych katalogów produktów, zaawansowanych pomocy dydaktycznych, konstrukcja symulatorów maszyn i urządzeń ),

-        Oprogramowanie VR - silniki graficzne umożliwiające tworzenie aplikacji oraz oprogramowania do wyświetlania grafiki czasu rzeczywistego w 3D (produkty Quazar 3D, Flooid),

-        Sprzedaż sprzętu VR oraz systemów projekcji obrazów (ekrany cylindryczne, monitory 3D, interaktywne podłogi i stoły, interaktywne witryny sklepowe).

 

Usługi oferowane przez i3D S.A. cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony odbiorców krajowych jak i zagranicznych. Spółka realizowała projekty dla dużych zagranicznych przedsiębiorstw, wśród których warto wymienić ExxonMobil, BP, Boeing czy Philip Morris.

 

Wyniki finansowe

 

 Wyniki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Spółki

 

W ciągu ostatnich lat Grupa i3D sukcesywnie zwiększa poziom uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży, które w 2011 r. wyniosły 8,7 mln zł, prawie dwukrotnie więcej niż w 2010 r. (4,5 mln zł). Wraz ze wzrostem sprzedaży, Spółka odnotowuje również dynamiczny wzrost zarówno zysku operacyjnego jak i wyniku netto. Zysk operacyjny w 2011 r. był o 68% wyższy niż w roku ubiegłym i wyniósł 2,2 mln zł (1,3 mln zł w 2010 r.).

 

Przy omówieniu wyników finansowych Grupy i3D warto jednak zwrócić uwagę na dwa istotne czynniki wpływające na jej działalność. Pierwszy z nich związany jest z cyklem życia produktów, które oferuje i3D. Obecnie Spółka zgodnie z realizowaną strategią długotrwałego rozwoju podejmuje działania zmierzające do komercjalizacji autorskich rozwiązań oraz rozwoju produktów własnych. Powyższe generuje zwiększone koszty operacyjne, które negatywnie wpływają na krótkoterminowe zyski, obciążając wyniki finansowy w danym okresie.  W I kw. 2012 r. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 2,6 mln zł (2,2 w I kw. 2011 r.), przy stracie z działalności operacyjnej na poziomie 365,9 tys. zł (w I kw. 2011 r. zysk operacyjny 903,2 tys. zł). Ujemne wyniki finansowe zdaniem Zarządu były spowodowane przede wszystkim rozpoczęciem komercjalizacji projektu i3D Network oraz zaangażowaniem zespołu pracowników Grupy w rozwój produktów własnych kosztem realizacji zleceń komercyjnym.

 

Drugi aspekt, który warto wziąć pod uwagę wiąże się z formą finansowania rozwoju oferty Grupy. Jak wynika z Dokumentu Informacyjnego Spółki, implementacje technologii VR w nowych obszarach działania finansowane są w znacznym stopniu ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymane dotacje unijne przeznaczone na zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych ujmowane są w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, które następnie w równowartości części odpisów amortyzacyjnych ujmuje się jako pozostałe przychody operacyjne. W 2011 r. rozliczone dotacje powiększyły przychody Grupy o ponad 1 mln zł istotnie zwiększając zysk z działalności operacyjnej w badanym okresie. Otrzymane dotacje będą zwiększać pozostałe przychody operacyjne przez cały okres rozliczenia (zgodnie z odpisami amortyzacyjnymi), jednak jest to zdarzenie czysto księgowe, nie generujące wpływu gotówki do Spółki, o czym warto pamiętać analizując raporty okresowe i3D.

 

Spółka w raporcie bieżącym z dnia 30 marca 2012 r. opublikowała prognozy finansowe na 2012 r., zgodnie z którymi Zarząd szacuje osiągnięcie w bieżącym roku przychodów w wys. 12,51 mln zł oraz zysku netto 2,496 mln zł. Przy osiągnięciu zakładanych wyników finansowych oraz obecnej kapitalizacji Spółki na poziomie 22,1 mln zł (kurs zamknięcia z dn. 23.07.2012 r. – 2,38 zł) wskaźnik C/Z wyniósłby 8,85.

 

Analiza SWOT

 

Do mocnych stron Spółki należy zaliczyć duże doświadczenie i silną pozycję na młodym i dynamicznie rozwijającym się rynku interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych oraz technologii Wirtualnej Rzeczywistości. Doświadczenie zdobyte dzięki realizacji projektów dla dużych przedsiębiorstw z całego świata niewątpliwie sprzyja pozyskiwaniu nowych klientów, co pozytywnie wpływa na rozwój działalności całej Grupy.

 

Słabe strony działalności wynikają z silnego uzależnienia działalności od ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie, co w przypadku spowolnienia może implikować zmniejszenie liczby zamówień dla Spółki i pogorszenie wyników finansowych. Ponadto charakter realizowanych projektów, których cechuje duży stopień złożoności powoduje, iż terminowość realizacji uzależniona jest od szeregu czynników niezależnych od Spółki (np. ryzyko związane z zasobami ludzkimi, awariami itp.) Ponadto istnieje również ryzyko pojawienia się w trakcie realizacji projektu dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów, które negatywnie wpływają na wyniki finansowe.

 

Szansą dla Spółki jest rozwój działalności na rynkach zagranicznych m.in. dzięki działalności jednej ze spółek zależnych – i3D INC, której zadaniem jest pozyskiwanie klientów w Stanach Zjednoczonych. Pozyskanie nowych klientów na rynku amerykańskim niewątpliwie znacząco wpłynie poziom uzyskiwanych przychodów, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju działalności Grupy. Ponadto i3D S.A. jest w trakcie opracowywania i komercjalizacji produktów własnych, które również w przypadku dużego zainteresowania ze strony odbiorców znacząco wpłynie na zwiększenie sprzedaży oraz dywersyfikację źródeł uzyskiwanych przychodów.

 

Z racji realizacji kontraktów dla odbiorców zagranicznych, Spółka narażona jest na ryzyko kursu walutowego, co może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. Dodatkowe zagrożenie stanowi forma finansowania rozwoju Spółki w postaci dotacji unijnych, które obecnie stanowią jedno z najważniejszych źródeł finansowania działalności i3D. Po upływie okresu unijnego wsparcia, Spółka zmuszona będzie do pozyskania nowych źródeł finansowania, co może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój działalności. Istotny udział kapitału obcego w finansowaniu działalności, w przypadku nieosiągnięcia zakładanej zyskowności wdrażanych projektów może także negatywnie wpłynąć na płynność finansową Spółki. 


Opracowanie:


Prometeia