• Spis najważniejszych komunikatów z rynku NewConnectNews


Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 9 lipca 2012 r. do 22 lipca 2012 r.

 

9 lipca 2012 r.

GC Investment

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z Tulcon S.A., której przedmiotem jest realizacja kompleksu mieszkaniowego zlokalizowanego w Katowicach-Brynowie. W ramach podpisanej umowy Emitent wykona roboty budowlane polegające na budowie 5 wielorodzinnych willi miejskich (32 apartamenty) wraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz budową przyłącz i instalacji. Zakończenie robót nastąpi w terminie 60 tygodni od przekazani placu budowy. Wartość powyższego kontraktu wynosi 12.850 tys. zł netto.

 

10 lipca 2012 r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Białe Błota

Zarząd Spółki powziął informację o wpłynięciu umowy zawartej pomiędzy konsorcjum firm: Prefabet-Białe Błota S.A. (lider konsorcjum) oraz Regionalnym Biurem Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN a Gminą Więcbork, której przedmiotem jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012". Wartość powyższego kontraktu wynosi 1.180 tys. zł, a termin realizacji przedmiotu umowy mija dnia 19 października 2012 r.

 

11 lipca 2012 r.

Synektik

Emitent powziął informację o zawarciu umowy z Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach na zakup tomografii komputerowej i magnetycznego rezonansu jądrowego. Wartość powyższego kontraktu wynosi 11.927 tys. zł netto, a jego realizacja nastąpi do dnia 28 grudnia 2012 r.

 

12 lipca 2012 r.

Pharmena

Emitent poinformował o zawarciu umowy przez spółkę zależną Cortria Corp. (USA) z Bio Pharma Services Inc., której przedmiotem jest przeprowadzenie badań biodostępności leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA (nazwa robocza leku TRIA-662). adanie biodostępności jest niezbędne do przeprowadzenia dalszych badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego opartego na substancji czynnej 1-MNA.

 

17 lipca 2012 r.

Caspar Asset Management

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu, przez spółkę zależną Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi oraz pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła ponadto spółce zależnej Emitenta zezwolenia na utworzenie Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

18 lipca 2012 r.

Navimor-Invest

Emitent powziął informację o zawarciu umowy z EDS Holding a.s., której przedmiotem realizacja zadania p.n.,,Labe, Mělník, ochrona przeciwpowodziowa - wejście do portu." Powyższa umowa będzie realizowana w okresie od lipca 2012 r. do kwietnia 2013 r., a jej wartość wynosi 11.249 tys. zł netto.

 

19 lipca 2012 r.

Sobet

Zarząd Spółki powziął informację o wpłynięciu umowy zawartej z Sitcontec Polska sp. z o.o., której przedmiotem. W związku z powyższym Emitent wykona roboty w ramach inwestycji pn. "Regulacja potoku Lesk w km 9+527 - 13+830 w m. Czarny Bór". Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30 października 2014 r. Szacunkowa wartość powyższej umowy wynosi 6.570 tys. zł

 

20 lipca 2012 r.

Navimor-Invest

Emitent poinformował o zawarciu umowy z firmą HYDROSTER sp. z o.o., jako Podwykonawcą. W związku z powyższym Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta do dostawy na plac budowy i montażu napędu hydraulicznego zasuw dla potrzeb zadania inwestycyjnego p.n.: "Stopień wodny Brzeg Dolny - roboty remontowo - modernizacyjne na stopniu." Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy to 30 czerwca 2014 r. Strony ustaliły, iż wartość zawartego kontraktu nie przekroczy 4.298 tys. zł netto.

 

Opracowanie: 

 

CertusCapital