• Nowe segmenty na NewConnectPorządki


Giełda ostro wzięła się za porządki na małym parkiecie. Obok zmian w regulaminie ASO, wprowadzenia kar finansowych dla emitentów i ich doradców oraz zaostrzenia obowiązków informacyjnych spółek, niezwykle istotną zmianą z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestorów jest wprowadzenie długo oczekiwanej segmentacji.


Porządki na małym parkiecie

 

Od 1 lipca na NewConnect obowiązują nowe zasady. Jedną z największych zmian jest wprowadzenie sankcji finansowych do wysokości 20 tys. zł dla nierzetelnych emitentów i ich doradców. Ponadto spółki, które mają kłopoty, bądź zmieniają zakres prowadzonej działalności, będą zobowiązane do współpracy z firmą zewnętrzną do sporządzenia tzw. raportu o stanie emitenta. Zwiększone zostały również obowiązki informacyjne obecnych i przyszłych emitentów, m.in. poprzez doprecyzowanie wymagań odnośnie zawartości dokumentów informacyjnych spółek oraz zakaz wcześniejszego udostępniania informacji podawanych w komunikatach bieżących. Giełda zaostrzyła także przepisy dotyczące danych finansowych przedstawianych w dokumentach informacyjnych w myśl których, emitenci zobowiązani są do zawarcia w dokumentach sprawozdań finansowych nie starszych niż dwa miesiące oraz informacji o transakcjach na akcjach z okresu obejmującego ostatnie sześć miesięcy.


Nowe segmenty dla spółek o wysokim ryzyku inwestycyjnym

 

Bardzo istotnym krokiem Giełdy w celu ochrony interesów inwestorów indywidualnych, zwiększenia transparentności rynku i rzetelności emitentów, jest wprowadzenie dwóch nowych segmentów dla spółek, których instrumenty finansowe wykazują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym- NewConnect High Liquidity Risk (NCHLR) oraz NewConnect Super High Liquidity Risk (NCSHLR). Do tej pory NewConnect posiadał jeden segment NC Lead skupiający największe i najpłynniejsze spółki mające szanse przejścia na rynek regulowany.

 

Dla jakich spółek nowe segmenty?

 

NCHLR powstał z myślą o spółkach  o średniej kapitalizacji w wolnym obrocie w okresie ostatnich 3 miesięcy poniżej 1 mln zł, a NCSHLR dla akcji o średnim kursie poniżej 10 gr. lub zmienności powyżej 10% oraz dla emitentów znajdujących się w stanie upadłości, bądź w przypadku których nastąpiło otwarcie likwidacji. Warto zaznaczyć, że skutkiem wpisania spółki do któregoś z powyższych indeksów jest wykreślenie z NC Index i w konsekwencji obliczanie wartości indeksu bez walorów danego emitenta, odrębną prezentację spółki w wynikach notowań oraz wyszczególnienie jej akcji w serwisach informacyjnych rynku NC. Ponadto w przypadku zakwalifikowania się spółki do segmentu SHLR, następuje przeniesienie jej akcji do systemu notowań jednolitych, co w praktyce oznacza, że kurs danych akcji wyznaczany będzie dwa razy dziennie.

 

Ponad 25 proc. spółek na czarnej liście

 

Zgodnie z nowymi regulacjami, kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów odbywać się będzie raz na kwartał na 3 sesje przed końcem miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, czyli następna weryfikacja odbędzie się pod koniec września. W wyniku pierwszego przydziału do segmentu HLR trafiło aż 108 spółek, a do SHLR- 15 spółek, co stanowi ponad 25 proc. wszystkich notowanych na NewConnect spółek. Wynik ten nikogo nie dziwi biorąc pod lupę jakość i rzetelność wielu spółek notowanych w ASO.

 

Drogowskaz dla inwestorów

 

Wprowadzenie na NewConnect kolejnej segmentacji doskonale wpisuje się w strategię GPW, która stawia na podniesienie standardów alternatywnego systemu oraz bezpieczeństwa obrotu. Jest to niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju rynku. Zwłaszcza, że czarna lista Giełdy dobitnie pokazuje, że co czwarta spółka notowana na NewConnect charakteryzuje się wysokim ryzykiem kursowym, brakiem popytu, niską płynnością i tym samym ryzykiem niemożności sprzedaży jej akcji, co nawet w przypadku ich wysokiej wartości, stanowi relatywnie wysokie ryzyko. Indeksy HLR i SHLR stanowią więc niezwykle cenną wskazówkę dla inwestorów umożliwiającą przysłowiowe oddzielenie ziarna od plew i tym samym znaczące zniwelowanie ryzyka inwestycyjnego.

 

Opracowanie:

 

CV