• Ekopol Górnosląski Holding S.A.fotolia

 

Profil działalności:

 

Podstawowym obszarem działalności Ekopol S.A. jest sprzedaż paliw płynnych (olei napędowych, benzyny i olei opałowych) na terenie całej Polski. Ponadto Spółka produkuje  uszlachetniony olej napędowy pod nazwą Ekopol Premium oraz sprzedaje zbiorniki na olej opałowy, a także oleje i środki smarne. Strategia rozwoju w tym segmencie działalności opiera się na rozbudowie sieci tzw. mikrostacji paliw. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zarządzania paliwami płynnymi na rzecz klienta, przy wykorzystaniu specjalnej technologii informatycznej.

 

Spółka podłącza klienta do własnego systemu poprzez instalację u niego zbiornika na paliwo wraz z komputerem i oprogramowaniem, dzięki czemu na podstawie analizy systemu, klient otrzymuje dostawy paliwa w określonych ilościach i terminach. Zastosowanie takiego rozwiązania przynosi odbiorcy szereg korzyści, wśród których należy wymienić:

 

  • wykluczenie z przedsiębiorstwa klienta działań związanych z zaopatrzeniem w paliwo,
  • rozliczenie na podstawie jednej faktury w miesiącu,
  • dostęp do paliwa w cenach hurtowych.

 

Główną korzyścią dla Spółki jest pozyskanie stałego klienta na odbiór oferowanych produktów. Powyższa usługa skierowana jest dla małych i średnich firm posiadających pojazdy silnikowe np. samochody, maszyny budowlane, sprzęt rolniczy, wózki widłowe, które chcą zmniejszyć koszty związane z zużyciem paliw. Spółka twierdzi, iż mikrostacje optymalizują wykorzystanie paliw oraz dyscyplinują kierowców i operatorów maszyn, co powoduje 20-procentowe zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem paliw. Przychody z podstawowego segmentu działalności stanowią około 85% ogółu osiąganych przychodów.

 

Drugi segment działalności oparty jest o branżę hutniczą, z którą firma Ekopol związana jest już od trzynastu lat. Spółka zajmuje się obrotem wyrobami hutniczymi oraz usługami związanymi z cięciem i gięciem blach. Podmiot współpracuje z jednym z największych koncernów Hutniczych w Polsce – ArcelorMittal Poland S.A. W swojej ofercie Ekopol posiada wyroby:

 

  • blachy płaskie w postaci arkuszy, taśm oraz taśm w pasach,
  • pokrycia dachowe i elewacyjne w postaci blach trapezowych, trapezowych - łukowych, blach dachówko-podobnych,
  • panele elewacyjne, kasety ścienne,
  • elementy gięte takie jak; rynny, narożniki, okapy, listwy przyścienne, parapety, płetwie dachowe oraz wszystkie elementy gięte nie będące elementami zamkniętymi.

 

Wyniki finansowe:

 

Przychody

Wykres 1. Przychody ze sprzedaży Ekopol Górnośląski Holding S.A. w latach 2005-2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Ekopol S.A. na przestrzeni ostatnich lat swojej działalności sukcesywnie powiększała sprzedaż, która obecnie jest ponad 3-krotnie większa niż w 2006 roku.. W 2011 roku Spółka osiągnęła ponad 118 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 26% więcej niż w roku 2010 i o 61% więcej niż w roku 2009. W pierwszym kwartale 2012 roku górnośląska Spółka odnotowała blisko 27,3 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

 

 

Finanse

Wykres 2. Wyniki finansowe Ekopol Górnośląski Holding S.A. w latach 2005-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki


Minusem w osiąganych przez Ekopol wynikach finansowych jest brak proporcjonalności zysku netto i zysku z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży, co  m.in. pokazuje niższy zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w 2011 w porównaniu do lat ubiegłych, tym bardziej że Spółka odnotowała w tym okresie rekordowe przychody ze sprzedaży. Z analizy sprawozdania finansowego za rok 2011 wynika, iż Spółka sprzedawała towary z niższą marżą, niż w roku 2010. Potwierdzają to wyjaśnienia Prezes Zarządu – Pana Andrzeja Piecucha, który tłumaczy ten fakt przyjętą przez Ekopol strategią „Wolnej penetracji”, która skutkowała obniżeniem cen oferowanych produktów. Dzięki takim działaniom zwiększyć się ma popyt na oferowane produkty, przedsiębiorstwo ma zdobyć większy udział w rynku, co w ocenie Spółki powinno przełożyć się na lepsze wyniki finansowe w przyszłości.

 

Analiza SWOT:

 

Spółka obsługuje małych i średnich odbiorców, którzy są poza zainteresowaniem największych koncernów takich jak Lotos, Orlen, czy BP, dlatego też silną stroną Spółki jest pozycja lidera na rynku paliwowym w zakresie obsługi firm zużywających od 3 tys. do 30 tys. litrów paliwa miesięcznie. Atutem Ekopol S.A. są również wysokie bariery wejścia, wynikające ze specyfiki branży paliwowej, co minimalizuje ryzyko pojawienia się nowej konkurencji. Uwagę zwraca także nowoczesny park maszynowy Ekopolu, który podlega dalszym modernizacjom i zapewnia bogatą ofertę towarową oraz wysoką jakość oferowanych produktów.

 

Słabe strony firmy wynikają z charakterystyki rynku, na którym działa Ekopol. Zarówno branża wyrobów hutniczych jak i detaliczny rynek paliw w Polsce cechują się dużą konkurencyjnością. Zagęszczenie podmiotów oferujących bardzo podobne produkty powoduje, iż przedsiębiorstwa są zmuszone do konkurowania ze sobą przede wszystkim marżą. Dodatkowo trudne do przewidzenia wahania cen paliw, a tym samym koszty zakupu powodują ciągłe fluktuacje osiąganej marży, co może negatywnie wpływać na wyniki finansowe Spółki.

Obecnie najsłabszą strona Spółki jest osiągana rentowność przedsiębiorstwa, która została zaprezentowana w tabeli poniżej.

 

 

Tabela 1. Wybrane wskaźniki rentowności Ekopol Górnośląski Holding S.A.

Rentownosc

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki


Średnia rentowność netto Spółki w latach 2005-2011 wynosiła 0,83%. Najgorszy pod tym względem był ostatni rok obrotowy - 2011, kiedy to Ekopol przy rekordowych przychodach osiągnął niższy wynik netto niż w latach poprzednich. Spowodowała to wyżej wspomniana strategia przyjęta na rok 2011, która ma przysporzyć Spółce nowych klientów w przyszłości. Dane za pierwszy kwartał 2012 roku pokazują, że rentowność jest już wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale dalej odbiega od rentowności osiąganej w najlepszym okresie działalności Spółki, latach  2008-2010.

 

Szansą na dalszy rozwój Spółki są ciągłe działania prowadzące do rozwoju parku maszynowego. W pierwszym kwartale 2012 roku na terenie zakładu produkcyjno-usługowego w Piekarach Śląskich rozpoczęto instalację maszyny do cięcia poprzecznego oraz wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych, dzięki której Spółka poszerzy wachlarz oferowanych usług. Zakup maszyny ma zostać zrefundowany w 60% dzięki przyznanej dotacji unijnej.

 

Pozytywne dane napływają także z rynku, na którym Ekopol prowadzi swoją podstawową działalność. Raport sporządzony przez Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego pokazuje, iż rynek paliwa ciekłego z dużym prawdopodobieństwem w najbliższych latach będzie przeżywał dalszy wzrost, lub w najgorszym pesymistycznym scenariuszu kształtować się będzie na podobnych do obecnych poziomach.

 

Ekopol konsekwentnie poszukuje nowych rozwiązań i usprawnia systemy w celu zaoferowania odbiorcom kompleksowych usług. Przez cały 2011 rok Spółka rozwijała swój system zarządzania paliwami oraz wdrażała nowe urządzenie Ekopol BlacBoX. Służy ono do rejestracji wszystkich zdarzeń maszyn i pojazdów, w którym jest zainstalowane, informuje o spalaniu paliwa, trybie pracy silnika, pozwala na stały podgląd ich lokalizacji, informuje o dokonanych tankowaniach oraz ewentualnych usterkach, a także przypomina o terminach przeglądów. Wprowadzenie urządzenia jest szansą na pozyskanie kolejnych klientów i powiększenie sieci mikrostacji, co ma być kluczowym elementem rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Kontrakty z odbiorcami mikrostacji zapewniają stabilność wolumenu sprzedaży paliwa, co umożliwia jego wcześniejsza kontraktację u koncernów paliwowych. Powiększona sieć mikrostacji umożliwi staranie się o większe upusty na paliwo zamawiane prze Ekopol S.A. z rafinerii. Korzyści skali powinny przełożyć się na większą rentowność sprzedaży.

 

Jeżeli Spółce uda się powrócić do poziomów rentowności osiąganych w latach 2008-2010, a wprowadzane innowacje i obecna działania spowodują faktyczne powiększenie udziału w rynku to szanse na konsekwentny dynamiczny rozwój są bardzo prawdopodobne.


Opracowanie:


Prometeia