• MeraMera S.A. – jeden z największych producentów schodów w Polsce funkcjonuje na rynku od 1996 roku. We wrześniu 2007 roku Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, pozyskując z przeprowadzonej wcześniej oferty prywatnej ponad 13,7 mln zł.

 

lupa700

 

Opis działalności:

 

Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja schodów i elementów drewnianych do klatek schodowych, których sprzedaż stanowi około 60% ogółu osiąganych przychodów. Drugim segmentem działalności Spółki odpowiedzialnym za około 35% osiąganych przychodów, jest produkcja i sprzedaż stopni drewnianych, które stanowią produkt podwykonawczy związany z rynkiem deweloperskim Ponadto przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje płyty parkietowe, tarcicę mokrą i suchą, drewniane elementy podłogowe i meblowe. W 2009 roku Zarząd postanowił o rozpoczęciu działalności nowej gałęzi przedsiębiorstwa jakim są usługi deweloperskie. Bodźcem do podjęcia powyższej decyzji stał się fakt spowolnienia gospodarczego po kryzysie finansowym w latach 2008-2009. Podjęto szereg działań w celu najefektywniejszego wykorzystania posiadanych przez Spółkę zasobów, czego jednym z efektów była przebudowa nieużywanych hal produkcyjnych i magazynów na obiekty handlowe, z których Podmiot czerpie wpływy za wynajem i dzierżawę.

 

Obecnie Mera S.A tworzy prężną grupę kapitałową o profilu drzewno – budowlanym, skład której przedstawia niżej zamieszczona Tabela 1.

 

Tabela 1. Grupa kapitałowa MERA S.A. Stan na 31.03.2012 r.

Podmiot

Przedmiot działalności

Udział MERA S.A. w kapitale zakładowym podmiotu

Mera Logistic Sp. z o.o.

obrót ruchomościami i nieruchomościami i ich wynajem

100%

Klon S.A.

przetwórstwo surowca drzewnego i produkcja płyt klejonych

81,93%

HST Treppen GmbH

sprzedaż i montaż schodów

97,5%

Aektic-Treppentechnink GmbH

dystrybucja schodów i stopni

98,5%

SITCONTEC Polska Sp. z o.o.

roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

52%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki oraz informacji zamieszczonych na stronie www.mera.pl


Oferta Przedsiębiorstwa skierowana jest zarówno na rynek polski jak i zagraniczny. W 2010 roku 57,7% ogółu przychodów pochodziło ze sprzedaży produktów i materiałów w Polsce. Reszta to sprzedaż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, wśród których głównymi odbiorcami są mieszkańcy Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Anglii oraz Norwegii. Część produkcji jest re-eksportowana także do Danii, Belgii i Szwajcarii.

 

Wyniki finansowe:

Wykres 1.

Wykres 1 Wyniki finansowe MERA S.A. w latach 2007-2011

*30.03.2007-31.12.2007

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki


W ciągu ostatnich lat  Spółka konsekwentnie zwiększała sprzedaż swoich produktów. Wyjątkiem był rok 2010 kiedy spółka osiągnęła nieznacznie mniejsze przychody ze sprzedaży niż w roku 2009. Mera S.A. w 2011 roku osiągnęła 2,28 mln zł zysku netto przy blisko 43 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost sprzedaży o 39% w porównaniu do roku poprzedniego. Patrząc na dane historyczne, 2011 rok był zaskakująco słaby pod względem wyniku netto – 2,28 mln zł to spadek o blisko 44% względem roku 2010, kiedy przedsiębiorstwo osiągnęło ponad 4 mln zł zysku netto. Rentowność netto spadła z 13,2% w 2010 roku do 5,3% w roku 2011. Jednorazową, acz negatywną sytuację Zarząd Spółki tłumaczy znacznym umocnieniem euro, co spowodowało konieczność wyceny zobowiązań, które w większości są denominowane w walutach obcych po wyższym kursie. Ponadto odnotowano stratę na sprzedaży aktywów finansowych. W wyniku dokonania przez Spółkę operacji konwersji obligacji na kredyt, wzrosły także koszty finansowe. Zdaniem Zarządu koszty konwersji mają być zrekompensowane przez niższe oprocentowanie kredytów i pozytywnie wpływać na przyszłe wyniki przedsiębiorstwa.

 

W raporcie za pierwszy kwartał 2012 roku Spółka poinformowała o osiągnięciu 2,38 mln zł zysku netto przy ponad 10 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost w porównaniu do analogicznego okresu z roku poprzedniego odpowiednio o 171% i 20,6%. Rentowność netto w tym okresie zwiększyła się z poziomu 10,3% na 23,2%. Bardzo dobre wyniki finansowe spowodowane były m.in. osłabieniem się w pierwszym kwartale 2012 r. euro, czego skutkiem było naliczenie dodatnich różnic kursowych na kwotę blisko 1,4 mln zł.

 

Analiza SWOT:

 

Największym atutem Mera S.A. jest silna, ugruntowana pozycja na rynku zdobyta m.in. dzięki dużemu doświadczeniu i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, które gwarantują wysoką jakość produktów. Do silnych stron przedsiębiorstwa zaliczyć także należy zdywersyfikowaną ofertę, ciągłe poszerzanie spektrum działalności oraz elastyczne podejście kierownictwa do zmieniających się warunków rynkowych, czego dowodem jest fakt pojawienia się nowej gałęzi przedsiębiorstwa – usług deweloperskich, wynajmu powierzchni handlowo-magazynowych. Mera S.A. ciągle stara się modernizować i unowocześniać swój park maszynowy. Ostatnio Spółka poinformowała o zakończeniu prac inwestycyjnych w podmiocie zależnym Klon S.A., które mają podnieść wydajność produkowanej tarcicy i jednocześnie pozwolić na podniesienie ilości przetarcia.

 

Najsłabszą stronę Spółki obnaża analiza osiąganych wyników finansowych oraz wyjaśnienia Zarządu na temat silnego uzależnienia wyniku netto od kursów walutowych, przede wszystkim euro. Obecne silne zawirowania na rynkach finansowych mogą spowodować, że Spółka pomimo dobrze prowadzonej działalności operacyjnej nie osiągnie proporcjonalnych zysków netto. Obrazuje to dokładnie sytuacja z roku 2011, kiedy to przy zysku z działalności operacyjnej na poziomie blisko 7 mln zł. Mera S.A. odnotowała wynik netto w kwocie 2,28 mln zł.

 

Dużą niewiadomą, która może wpłynąć zarówno pozytywnie jak i negatywnie na przyszły rozwój Spółki jest informacja podana w lutym bieżącego roku  o planach przejęcia podmiotu z branży meblarskiej. Ustalone zostały terminy procesów due diligence. Ponadto Spółka poinformowała, iż szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży powyższego podmiotu za rok 2011 wynosiła 35 mln zł. Jeżeli transakcja doszłaby do skutku Mera S.A. przejęłaby przedsiębiorstwo o podobnej wielkości, co z jednej strony wiąże się z dużymi kosztami i koniecznością pozyskania kapitału na sfinansowanie przejęcia, z drugiej może przyczynić się do dynamicznego rozwoju Spółki, pozwolić na jeszcze większą dywersyfikację oferty i pozyskanie nowych odbiorców.

 

Wykres 2.

Wykres 2. Wartość  i dynamika rynku wyposażenia wnętrz w Polsce w latach 2006-2013

 

Szansą dla Spółki są pozytywne trendy zachodzące, w branży wyposażania wnętrz w Polsce, dzięki czemu Mera S.A. ma możliwość dalszego zwiększenia sprzedaży swoich produktów. Według raportu „Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy na lata 2011-2013” sporządzonego przez PMR Publications rynek ten wzrośnie w 2012 roku o 3,6% osiągając najwyższą wartość w historii na poziomie 14,3 mld zł. Dynamika w kolejnych latach według prognoz ma być jeszcze większa, gdyż analitycy szacują wzrost w 2013 roku o przynajmniej 4,9 %. Mera S.A. uzyskiwała konsekwentnie lepsze wyniki finansowe przy spadkowej dynamice rynku wyposażenia wnętrz, a nawet przy ujemnej w latach 2009-2010. Przewidywane polepszenie koniunktury w branży może spowodować jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Spółki.

 

Zagrożenia docierają natomiast z rynku budowlanego, z którym Mera S.A. jest także powiązana. Według raportu „Rynek Budowlany - 2011. Prognozy na lata 2011-2013" firmy Emmerson S.A. dynamika rozwoju tego rynku ma spaść w roku 2012 do 3% z 14% w roku 2011, a w 2013 roku branża budowlana ma się skurczyć o 4%.

 

Wydaje się jednak, że prognozy sporządzone na temat rozwoju rynku wyposażenia wnętrz są dla Spółki ważniejsze i to ten rynek determinował będzie przyszły rozwój Podmiotu. Mera S.A. jest prężnie działającym, perspektywicznym przedsiębiorstwem, o ugruntowanej pozycji w branży. Jeżeli zarząd upora się z problemem wyraźnego wpływu kursów walutowych na osiągane zyski, to poza nim nie widać obecnie większych przeszkód na dalsze konsekwentne umacnianie się Spółki.

 

Opracowanie:


www.prometeia.pl