• Jak inwestować, żeby zarobić?nauka700


Czy istnieje złoty sposób na osiąganie wysokich stóp zwrotu bez długotrwałej analizy inwestycji? Czy można wyselekcjonować spółki, w które warto inwestować? Jakimi kryteriami kierować się przy ich wyborze? Na ile są one skuteczne? Kiedy kupować, a kiedy sprzedawać? Według Łukasza Feldmana - Wiceprezesa Prometeia, właśnie te pytania najczęściej nurtują polskiego inwestora. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Makler Papierów Wartościowych, przeprowadził w ramach czerwcowej Konferencji WallStreet prelekcję dotyczącą strategii inwestycyjnych na NewConnect. Wykład zgromadził na sali uczestników, zainteresowanych podsumowaniem pięcioletniego okresu funkcjonowania alternatywnego rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

Jak się okazuje, tematyka dotycząca stale rozwijającego się rynku  NewConnect i sposobów lokowania na nim kapitału jest wciąż bardzo atrakcyjna dla inwestorów.


Miliardowy NewConnect

 

Z najaktualniejszego podsumowania, wynika, że od 2007 roku do końca maja bieżącego roku na NC zadebiutowało ponad 400 spółek, z czego łączna wartość kapitału pozyskanego przez spółki notowane na alternatywnym rynku przekroczyła, bagatela 2,4 mld zł.

 

NewConnect, przez 5 lat swojej działalności, stał się przede wszystkim źródłem kapitału dla wielu firm i rynkiem, na którym inwestorzy mogą lokować posiadane nadwyżki finansowe, w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Taka sytuacja wiąże się oczywiście z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym, któremożna próbować ograniczać.


Analiza fundamentalna i techniczna

 

Punktem wyjścia wykładu było przedstawienie dwóch podstawowych form analizy spółek, tzw. analiza fundamentalna i analiza techniczna. Analiza fundamentalna skupia się na określeniu czynników, które mają wpływ na wartość spółki, przez co wydaje się być najbardziej rzetelną i najpewniejszą ze strategii inwestycyjnych. Jednakże wymaga ona bardzo dużo czasu oraz wiedzy eksperckiej. Niestety, Feldman stwierdza, że w przypadku spółek z rynku NewConnect jej zastosowanie może być nadzwyczaj trudne i problematyczne, z uwagi na ograniczony zakres danych dotyczących spółek, szczególnie tych debiutujących oraz będących w fazie start-up. Pomimo szerokiego zakresu informacji wskazywanych w Dokumencie Informacyjnym, inwestor nie posiada pełnego obrazu spółki.

Warto wspomnieć również o wadach i zaletach analizy technicznej, która, podobnie jak analiza od fundamentalna, w odniesieniu do NewConnect natrafia na wiele przeszkód . Niestety, stosowanie jej na rynkach o niskiej płynności jest obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu. W skrajnych przypadkach jest nawet niewskazane.

 

Czy istnieje droga na skróty?


W zależności od indywidualnych skłonności do jednej bądź drugiej metody analizy, inwestorzy często posługują się uproszczonym podejściem do analizy inwestycji. Na czym polega owo uproszczone podejście? Jest kilka strategii, które inwestorzy stosują w celu osiągnięcia zysków, jednakże pomijają one dogłębne spojrzenie na Spółkę. Wśród naj bardziej popularnych strategii można wyróżnić:

 

  • Buy and hold – zakup akcji i przetrzymanie ich przez długi okres, w celu osiągnięcia korzyści ze wzrostu wartości akcji oraz, ewentualnie, otrzymanej dywidendy,
  • Inwestycje w określone sektory – dokonanie wstępnej selekcji podmiotów, w które warto inwestować ze względu na sektor,
  • Inwestycje w spółki rentowne – ten typ inwestycji można uznać za jedną z form defensywnych strategii inwestycyjnych, kierując się założeniem, że podmioty te poza wzrostem wartości mogą również przeznaczać środki na dywidendę dla akcjonariuszy,
  • Inwestycje w spółki nierentowne – inwestycja w spółki, które nie generują jeszcze zysku; często dotyczy to podmiotów o krótkiej historii działalności (np. start-upy) lub przechodzących proces restrukturyzacji biznesu. Podmioty te powinny znacząco wzrosnąć na wartości w momencie osiągnięcia rentowności.

 

Czym posługujemy się na ogół ?

 

Jedna z najczęściej stosowanych przez inwestorów strategii inwestycyjnych bazuje na analizie wskaźnikowej, gdzie najczęstszym miernikiem jest P/E, czyli porównanie ceny akcji do zysku na akcję (C/Z). Wybór spółek o niskim P/E może wskazywać, ze spółka jest niedowartościowana względem rynku i jej akcje powinny wzrastać na wartości. Inwestycje w spółki o wysokich wskaźnikach P/E charakteryzuje raczej firmy, które w kolejnych okresach powinny wykazywać znaczący wzrost wyników finansowych.

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest P/BV (C/WK – cena akcji do wartości księgowej na akcję), obrazujący stosunek ceny rynkowej do wartości księgowej posiadanego przez spółkę majątku.  

Ciekawym przykładem jest też strategia inwestycyjna „łapanie spadających noży” – skupia się ona na firmach, których kurs ulega znaczącemu obniżeniu, w oczekiwaniu, że spadki są zbyt gwałtowne
i rynek po pewnym czasie powróci do wartości fundamentalnej spółki.

Kolejnym pomysłem jest zakup akcji spółek, które przeprowadziły niskie oferty. Jest to forma krótkoterminowa. Podobną jej strategią jest strategia angażowania się w spółki, których free-float, czyli wartość akcji będących w wolnym obrocie, jest niska.

 

W oparciu o analizę zachowań wszystkich spółek debiutujących na rynku NewConnect przeprowadzona została analiza stóp zwrotu w okresach od 1 miesiąca do 12 miesięcy, odnoszących się do opisanych uproszczonych strategii inwestycyjnych.

 

Zakup akcji przed debiutem


Wcześniej wskazane strategie opierały się na inwestowaniu środków na rynku wtórnym – nabywaniu akcji już na rynku NewConnect. Istnieje jednak możliwość zakupu akcji przed ich debiutem (na rynku pierwotnym) w tak zwanych private placement lub w ofercie publicznej, przeprowadzanej bezpośrednio przed debiutem spółki na rynku. Wysokie ryzyko inwestycji na rynku pierwotnym, powinno przyczyniać się do zwiększonej stopy zwrotu.

 

Dla wszystkich, których interesuje dłuższy horyzont inwestycyjny, istnieje ostatni z omawianych podczas prelekcji sposób inwestowania – możliwość uczestnictwa we wczesnych etapach dofinansowania przedsiębiorstw – Pre-IPO. Przewidywane są tu wysokie stopy zwrotu, jednak działanie obarczone jest wysokim ryzykiem.


Jak inwestować, żeby zarobić?

 

Analiza stóp zwrotu dała jedną konkluzję. Aby inwestowanie nie przyniosło dotkliwych strat przy wyborze spółek należy kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem oraz brać pod uwagę szeroki wachlarz czynników. Nie należy ograniczać się do jednego parametru i tylko na jego podstawie podejmować decyzję inwestycyjną. Co najważniejsze, nie należy się nastawiać od razu na szybkie i intratne inwestycje.Nie ma „drogi na skróty” do wysokich zysków.


Opracowanie:


Prometeia

--

* Spółka jest częścią grupy doradczo-inwestycyjnej Prometeia, zajmującej się doradztwem transakcyjnym, pozyskiwaniem kapitału dla przedsiębiorstw oraz inwestycjami typu venture capital. Firma posiada status Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. Członkowie zespołu Prometeia Capital uczestniczyli w ponad 50 projektach inwestycyjnych i brali udział w upublicznieniu ponad 30 przedsiębiorstw.