• V GroupV Group

 

Autoryzowany Doradca 

 

Capital One Advisers

Nazwa spółki

 

V Group S.A.

Dziedzina (sektor gospodarki)

 

Handel

Rodzaj oferty (prywatna/publiczna)

 

Prywatna 

Wartość emisji

 

3.751.000 

Przewidywany termin debiutu spółki na NewConnect

 

08.06.2012 

Liczba emitowanych akcji

 

341.000 

Liczba akcji po emisji

 

1.341.000 

WWW

 

www.v-group.pl

 

źródło: GPW Media

 

V Group S.A., działająca w branży telefonii komórkowej, tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą dwie spółki zależne - Inspirio sp. z o.o. oraz VTG sp. z o.o. Emitent zamierza skupiać spółki posiadające punkty sprzedaży produktów i usług operatorów sieci GSM, działających na terenie Polski, tworząc w ten sposób strukturę o charakterze holdingu. Pierwsza spółka zależna - Inspirio sp. z o.o. oraz druga – VTG sp. z o.o. zajmują się prowadzeniem salonów Polkomtel S.A., operatora sieci Plus.

 

Na rynku telefonii komórkowej działają różni operatorzy sieci GSM, którzy w oparciu o umowy agencyjne z tzw. agentami dystrybucyjnymi, określają zasady nabywania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń, a także warunki dystrybucji produktów i usług operatorów. Określony w umowie agencyjnej zakres czynności sprzedażowych, agent dystrybucyjny może wykonywać poprzez własne punkty sprzedaży lub pośredniczyć w wykonywaniu ich przez wybranych przedstawicieli (tzw. sub-agentów). Agent dystrybucyjny jest zobowiązany każdorazowo pozyskać zgodę operatora sieci GSM na rozpoczęcie wykonywania czynności przez sub-agenta.

 

W przypadku obu Spółek zależnych Emitenta, operatorem sieci jest Polkomtel S.A., operator sieci Plus. Rolę agenta dystrybucyjnego dla spółki Inspirio sp. z o.o. pełni Liberty Poland S.A. (spółka zależna Polkomtel S.A.)., zaś dla VTG sp. z o.o. – Coltex sp. z o.o. Spółki Inspirio sp. z o.o. oraz VTG sp. z o.o. pełnią rolę sub-agentów i prowadzą dystrybucję produktów i usług sieci Plus w pięciu Punktach Sprzedaży na terenie Polski. Struktura dystrybucji operatorów została pokazana na rysunku poniżej.

 

Emitent wprowadził do swoich Spółek zależnych szereg udoskonaleń w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz w systemie sprzedaży, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pozwalających na szybkie gromadzenie, przetwarzanie i analizę informacji. 

 

Spółki zależne Emitenta prowadzą kompleksową obsługę klientów indywidualnych oraz mniejszych klientów instytucjonalnych we własnych Punktach Sprzedaży poprzez bezpośredni kontakt z klientem. Klienci indywidulani stanowią zróżnicowaną grupę - pochodzą z różnych grup wiekowych, posiadają różny status społeczny i sytuację majątkową. Do grupy klientów instytucjonalnych zaliczane są małe firmy, wyodrębniane przez operatora GSM. na podstawie numeru REGON, posiadające do 5 kart SIM. Zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych dzieli się na klientów pozyskanych (zawierających nowe umowy aktywacyjne) i zatrzymanych (przedłużających istniejące już umowy).

 

Oferta produktowa


Inspirio sp. z o.o. oraz VTG sp. z o.o. są autoryzowanymi przedstawicielami operatora sieci Plus (Polkomtel S.A.). Do oferty produktowej obu spółek zaliczyć można:

 

  • Aktywacje post-paid

 

Umowy abonamentowe dotyczą świadczenia przez operatorów sieci komórkowych usług telekomunikacyjnych, za które opłaty są pobierane „z dołu” przez ustalony okres czasu. Po podpisaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, użytkownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz operatora sieci GSM miesięczne opłaty abonamentowe. Z tytułu zawarcia nowych umów typy post-paid, jak i tzw. umów przedłużających Punkty Sprzedaży otrzymują prowizję. Zgodnie z zapisami zawartej umowy pomiędzy Inspirio sp. z o.o. i VTG sp. z o.o., a agentem dystrybucyjnym, operator sieci GSM zastrzega sobie możliwość potrącenia wypłacanej prowizji w przypadku, kiedy dany abonent nie płaci rachunków telefonicznych, zwleka z ich opłaceniem lub został odłączony od sieci.

 

  • Aktywacje pre-paid

 

Sprzedaż usług telekomunikacyjnych opartych o tzw. płatności „z góry”. System nie wymaga od użytkownika zawarcia umowy z operatorem i regulowania comiesięcznego abonamentu. Wynagrodzenie za przyłączenie klienta do sieci operatora, ma postać marży handlowej, realizowanej głównie na sprzedaży kart z numerem (tzw. starterów).

 

  • Doładowania kont pre-paid             

 

Sprzedaż kart doładowujących, które pozwalają użytkownikom pobierającym usługi pre-paid na tzw. doładowania limitów na rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe, połączenia z Internetem oraz inne usługi operatorów sieci komórkowych.  

 

  • Akcesoria do telefonów komórkowych

 

Sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych, takich jak: baterii, ładowarek, zestawów słuchawkowych (w tym zestawów BlueTooth), galanterii (uchwytów, futerałów, smyczy), stanowi niezależne od operatora sieci GSM źródło przychodów Spółki.

 

  • Telefony komórkowe sprzedawane wraz z usługą post-paid

 

Telefony komórkowe oferowane łącznie z aktywacją typu post-paid, nie stanowią dla Spółki źródła marży (ich sprzedaż jest neutralna), choć stanowią źródło przychodów. Sprzedawane są one w cenach promocyjnych znacznie niższych od cen rynkowych, co jest związane z subwencjonowaniem telefonów komórkowych przez operatora sieci GSM, celem zachęcenia klienta do zawarcia umów typu post-paid bądź też obniżenia barier wejścia do sieci dla jej potencjalnego użytkownika.

 

Źródła przewagi konkurencyjnej


Emitent działa na rozproszonym rynku dystrybutorów produktów i usług operatorów sieci GSM. Poniżej wymieniono główne przewagi konkurencyjne odróżniające Emitenta od podobnych spółek działających na rynku:

 

  • Wysoka efektywność prowadzonej działalności wyróżniająca Emitenta na tle konkurencji

Dzięki obranej strategii rozwoju polegającej na nabywaniu punktów sprzedaży w sprawdzonych lokalizacjach o ustabilizowanych przychodach i kosztach oraz dzięki wdrażaniu sprawdzonych standardów zarządzania, które są implementowane w nowo nabytych Punktach, Grupa Kapitałowa Emitenta może poszczycić się wyższymi średnimi przychodami oraz zyskiem netto przypadającymi na jeden Punkt Sprzedaży niż podmioty porównywalne.

  • Wykorzystywane w Spółkach zależnych systemy informatyczne wspierające zarządzanie

Emitent posiada w Spółkach zależnych wdrożone oprogramowanie ERP, które służy wspomaganiu zarządzania siecią punktów sprzedaży. Spółki zależne posiadają również własne, innowacyjne oprogramowanie V Manager wspierające konsultantów w procesie sprzedaży.

  • Najwyższy standard obsługi klienta

Emitent dąży do pozycji lidera pod względem jakości obsługi klientów wśród dystrybutorów sieci GSM. Pracownicy Spółek zależnych Emitenta przywiązują uwagę do profesjonalnej obsługi każdego klienta oraz antycypowania jego potrzeb.

  • Zastosowanie nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi

 

Działalność Spółek zależnych Emitenta jest w wysokim stopniu uzależniona od wiedzy, umiejętności i doświadczenia jej pracowników. Inspirio sp. z o.o., jak i VTG sp. z o.o. stosują autorskie modele rekrutacyjne, a także realizują długofalową politykę zatrudnienia dostosowaną do specyfiki działalności oraz stosują spójne systemy motywacyjne.