• Z życia spółekfotolia.pl


Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 14 maja 2012 r. do 27 maja 2012 r.

 

14 maja 2012 r.

Surfland Systemy Komputerowe

Emitent poinformował o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia o wyborze oferty konsorcjum dwóch firm, w których Emitent jest Liderem, jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem powyższego przetargu jest modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wartość oferty wynosi 17.198 tys. zł brutto.

 

15 maja 2012 r.

Navimor-Invest

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu istotnej umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: "Przebudowa Jazu Rakowiec". Wartość powyższego kontraktu wynosi 1.398 tys. zł netto. Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na dzień 30 listopada 2012 r.

 

17 maja 2012 r.

Selvita

Zarząd Emitenta podał do wiadomości, iż w dniu 16 maja 2012 r. do Spółki wpłynęła informacja o zawarciu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem powyższego kontraktu jest wykonanie oraz finansowanie projektu realizowanego w ramach programu pn.: "INNOTECH" w ścieżce programowej HI-TECH pn. "Zastosowanie inhibitorów kinaz białkowych jako celowanych terapii przeciwnowotworowych". Całkowita wartość powyższej umowy wynosi 2.368 tys. zł, a kwota dofinansowania to 1.696 tys. zł. Przedmiot umowy będzie realizowany w latach 2012 – 2014.

 

18 maja 2012 r.

Sobet

Zarząd Spółki powziął informację o wpłynięciu umowy zawartej z firmą Inżynieria Rzeszów S.A. Przedmiotem ww. kontraktu jest wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu w ramach zadania pn. "Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap II" realizowanego jako część projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie".  Powyższa umowa opiewa na kwotę 2.465 tys. zł, a termin zakończenia realizacji przedmiotu kontraktu został ustalony na dzień 15 listopada 2012 r.

 

22 maja 2012 r.

Synektik

Emitent poinformował o otrzymaniu umowy zawartej z firmą LUX MED. sp. z o.o. na sprzedaż, dostarczenie, instalację oraz uruchomienie rezonansu magnetycznego Avanto Eco. Wartość powyższego kontraktu wynosi 3.338 tys. zł netto, a realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie wcześniej niż 1 lipca 2012 oraz nie później niż 30 września 2012.

 

23 maja 2012 r.

Polski Fundusz Hipoteczny

Emitent powziął informację o otrzymaniu podpisanej przez Cedenta umowy przelewu wierzytelności. Na podstawie powyższego kontraktu Spółka nabyła wierzytelności w kwocie 2.552 tys. zł. Powyższa wierzytelność posiada zabezpieczenie w postaci blokady na akcjach. Wartość zabezpieczenia przewyższa kwotę wierzytelności.

 

24 maja 2012 r.

Navimor-Invest

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z Miastem Darłowo na realizację zadania pn.: "Budowa Przystani Jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w Darłowie, na terenie portu, działki nr 91/60 i 91/63 obr. 3 Darłowo". Wartość powyższego kontraktu wynosi 1.017 tys. zł netto, a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został ustalony na dzień 31 października 2012 r.

 

26 maja 2012 r.

EZO

Emitent poinformował o zawarciu umowy z firmą JWW Innowacje S.A. na kompleksową realizacje projektu pn.: "Wdrożenie innowacyjnej usługi recyklingu odpadów" zlokalizowanego w Starachowicach. Szacunkowa wartość umowy wynosi 58.100 tys. zł netto i będzie realizowana od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. Powyższy projekt jest wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Opracowanie:


Certus Capital