• Auto-SpaTOP

 

Auto-Spa S.A. jest organizatorem tworzonej na terenie całego kraju sieci myjni bezdotykowych – partnerskich oraz własnych. Początki działalności Spółki sięgają 2009 roku, kiedy to została uruchomiona pierwsza myjnia. Pod koniec 2010 r. została zawiązana Auto-Spa Spółka Akcyjna będąca podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Auto-Spa. Dnia 12 kwietnia 2012 r. wrocławski operator myjni bezdotykowych jako pierwszy tego rodzaju podmiot zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Profil działalności

 

Auto-Spa buduje, sprzedaje i eksploatuje bezdotykowe myjnie na terenie całego kraju. Na myjniach wchodzących w skład sieci klienci mogą samodzielnie umyć swoje auto bezdotykowo przy użyciu innowacyjnych technologii czyszczących. Celem Spółki jest zbudowanie największej sieci myjni bezdotykowych w Polsce i zdobycie pozycji lidera rynku.

 

Według informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym Spółki, obecnie w sieci Auto-Spa zrzeszone są 32 obiekty, a kolejne 3 lokalizacje znajdują się w budowie. Emitent posiada również 18 lokalizacji z uzyskanymi pozwoleniami na budowę oraz jedną, dla której złożono wniosek o takie pozwolenie. Warto zaznaczyć, iż Auto-Spa S.A. posiada ponad 150 atrakcyjnych lokalizacji pod budowę kolejnych myjni. Model biznesowy Spółki przewiduje, że znaczna część obiektów znajdować się będzie przy miejscach handlowych, w tym największa liczba na terenach należących do sieci TESCO oraz POLOMAREKT, z którymi Grupa realizuje strategiczną współpracę.

 

fotolia.pl

 

Główną przewagą konkurencyjną myjni Auto-Spa jest wysoka funkcjonalność, która pozwala na umycie niemal każdego pojazdu począwszy od roweru skończywszy na samochodach dostawczych. Co ważne, w przeciwieństwie do myjni portalowych to klient decyduje o łącznym koszcie usługi w zależności od czasu poświęconego na mycie pojazdu, co przy niskiej cenie jednostkowej za każdą minutę sprawia, że klient może mieć bardzo dokładnie umyty pojazd w cenie podstawowego programu myjni portalowej. W marcu 2011 r. Spółka uruchomiła program franczyzowy oferując swoim partnerom atrakcyjne lokalizacje pod budowę myjni oraz możliwość uzyskania wsparcia w finansowaniu przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, iż prowadzenie myjni bezdotykowej charakteryzuje się wysoką rentownością EBITDA, która według szacunków Spółki, w przypadku 6-stanowiskowego obiektu może wynosić ponad 50%. Szacowana struktura kosztów zgodnie z danymi opublikowanymi w Dokumencie Informacyjnym została przedstawiona na wykresie poniżej.

 

Wykres 1

Wykres 1 Wykres 1 Rentowność myjni bezdotykowej 

Źródło: Dokument Informacyjny Auto-Spa S.A.

 

Auto-Spa S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą:

  • Auto-Spa sp. z o.o. – podmiot, który skupia się na budowaniu i zarządzaniu myjni na pozyskanych wydzierżawionych lokalizacjach.
  • Auto-Spa Franczyza sp. z o.o. – spółka odpowiedzialna za wdrożenie i realizację programu franczyzowego myjni bezdotykowych pod marką Auto-Spa.

 

Wyniki finansowe

 

Wykres 2

Wykres 2 Wybrane pozycje Rachunku zysku i strat Auto-Spa w latach 2010-2011*

*dane za 2010 r. dotyczą Auto-Spa sp. z o.o.

Źródło: Dane finansowe zawarte w Dokumencie Informacyjnym Spółki

 

Według wstępnych skonsolidowanych danych finansowych Auto-Spa S.A. za rok 2011 r. Grupa Auto-Spa uzyskała prawie 16 mln zł przychodów, w porównaniu do 12,47 mln zł w 2010 r. (dane dotyczą Auto-Spa sp. z o.o.). Zysk netto wzrósł w podanym okresie do poziomu 4,1 mln zł, czyli o prawie dwa razy więcej niż w 2010 r. Wysoka dynamika wzrostu przychodów jest wynikiem m.in. szybkiego rozwoju sieci myjni (obecnie sieć obejmuje 32 obiekty), a także uruchomieniu programu franczyzowego. Warto zaznaczyć, iż model biznesowy Spółki pozwala na zwiększanie przychodów z działalności przy jednoczesnym wzroście zysku netto, czego dowodzi wzrost rentowności netto Grupy w 2011 r. do 25,67% z poziomu 16,72% w 2010 r. Na podstawie zaprezentowanych przez Spółkę danych finansowych szczególną uwagę należy zwrócić także na poziom rentowności kapitału własnego Auto-Spa S.A., który w roku 2011 wyniósł ponad 36% (wskaźnik ROE) przy ogólnym zadłużeniu 38,74% (45,16% w 2010 r.).

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron biznesu należy zaliczyć atrakcyjną dla partnerów biznesowych rentowność pojedynczej myjni, co pozwala Spółce na wykorzystanie efektu skali i zbudowanie ogólnopolskiej sieci placówek. Szczególnie atrakcyjne dla potencjalnych partnerów chcących prowadzić myjnie pod marką Auto-Spa jest oferowany przez wrocławskiego operatora dostęp do finansowania w uproszczonej procedurze, a także atrakcyjne lokalizacje pod budowę obiektu znajdujące się na terenie sieci handlowych TESCO i POLOMARKET. Dodatkowe atuty Spółki to nowoczesne urządzenia myjące znajdujące się w każdej myjni, zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz rozpoznawalna marka.

 

Słabe strony działalności wiążą się z sezonowością sprzedaży, która nasila się w okresach niskich temperatur, wpływając na spadek obrotów myjni samochodowych.

 

Zagrożenia dla działalności Grupy Auto-Spa związane są z ponoszeniem znacznych nakładów inwestycyjnych przy procesie uruchamiania myjni, co w przypadku dynamicznego rozwoju sieci może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe w pierwszym etapie funkcjonowania poszczególnych myjni, które zaczynają być rentowne po określonym czasie od momentu uruchomienia.

 

Szanse rozwoju Spółki związane są z rozwojem programu franczyzowego, który Spółka uruchomiła w marcu 2011 r. Dzięki atrakcyjnym lokalizacjom, wsparciu dla partnerów w finansowaniu myjni, oraz wysokiej rentowności działania pojedynczej myjni, Auto-Spa może pozyskać wielu partnerów biznesowych, co przyczyni sią do dynamicznego rozwoju ogólnopolskiej sieci myjni i bezpośrednio przełoży na wzrost przychodów Auto-Spa S.A.

 


Opracowanie:


Prometeia Capital