• Co trzeba wiedzieć o CatalystObrót obligacjami, ze względu na specyfikę tych instrumentów, w pewnych aspektach różni się od dobrze znanego inwestorom rynku akcji. Nieznajomość zasad rządzących na rynku instrumentów dłużnych może doprowadzić do strat nawet w przypadku inwestycji w papiery rządowe. O czym więc potencjalny gracz na rynku Catalyst musi pamiętać?

 

fotolia.pl

 

Rynek obligacji Catalyst zaczął funkcjonować 30 września 2009 roku. Powstanie rynku publicznego dla obligacji dało przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego dodatkową możliwość pozyskiwania funduszy. Stworzenie Catalyst było również korzystne dla inwestorów dając im łatwiejszy dostęp do inwestycji w instrumenty dłużne oraz możliwość sprzedaży obligacji przed wykupem przez emitenta. Aby zostać uczestnikiem rynku i mieć możliwość nabywania i zbywania obligacji wystarczy posiadanie rachunku maklerskiego. Obecnie na rynku notowanych jest 286 instrumentów wyemitowanych przez 122 emitentów.

 

Rynek Catalyst jest prowadzony na dwóch platformach transakcyjnych organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółkę BondSpot. Każda z platform składa się z dwóch części prowadzonych w formule rynku regulowanego oraz w formuje alternatywnego systemu obrotu, różniących się głównie obowiązkami informacyjnymi nałożonymi na emitentów.

 

Na platformie GPW minimalną jednostką transakcyjną jest jedna obligacja, natomiast na rynkach organizowanych przez BondSpot jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł. Taka budowa Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów. Każda transakcja gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i realizowana jest dwa dni po zawarciu transakcji.

 

Zasady notowań obligacji na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne. Jedyne różnice dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych. Kurs obligacji notowanych na Catalyst podawany jest w procentach ich wartości nominalnej. W celu poznania ceny obligacji konieczne jest sprawdzenie jej wartości nominalnej. Na rynku można głównie znaleźć obligacje o jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł. Wartość nominalna obligacji  dostępna jest w tabeli notowań na stronie GPW Catalyst: http://gpwcatalyst.pl/instrumenty_notowane.

 

Rentowność obligacji do wykupu (YTM – yield to maturity) to stopa dochodu, jaką uzyska inwestor, który kupi obligacje po cenie P oraz przetrzyma je do terminu wykupu przy założeniu, że odsetki są reinwestowane według tej stopy dochodu. Z definicji wynika, że jeśli kurs obligacji jest niższy od 100%, wtedy rentowność papieru jest wyższa od efektywnego oprocentowania danego papieru. Analogicznie, jeśli kurs jest wyższy, wtedy rentowność jest mniejsza.

Można wyróżnić dwie kategorie ceny obligacji: czystą i brudną. Cena czysta obligacji to cena rynkowa obligacji bez skumulowanych odsetek, natomiast cena brudna to cena rynkowa obligacji powiększona o skumulowane odsetki, obliczona wg wzoru:

 

Cena obligacji = kurs obligacji(%) * Wartość nominalna + skumulowane odsetki


Skumulowane odsetki są to odsetki brutto (wraz z podatkiem) przypadające na jedną obligację. Można ją odczytać z tabel odsetkowych dostępnych na stronie: http://www.gpwcatalyst.pl/tabele_odsetkowe. Należy jednak pamiętać, aby pod uwagę brać wysokość odsetek nie z dnia zawarcia, lecz z rozliczenia transakcji, czyli T+2.

 

Ostateczną cenę transakcyjną, którą płaci się  za nabycie obligacji można wyznaczyć  w następujący sposób:

 

kurs obligacji * wartość nominalna obligacji + skumulowane odsetki + prowizja maklerska


Przy zakupie obligacji trzeba pamiętać, że odsetki wypłacane przez emitenta podlegają opodatkowaniu. Podatek pobierany jest od całej kwoty odsetek od inwestora posiadającego obligację podczas ich wypłaty bez względu na moment ich nabycia. Oznacza to, że podatek potrącany jest od całej kwoty odsetek, a nie od kwoty narosłej w związku z przetrzymywaniem danego papieru. Aby uniknąć przepłacania, najlepiej więc kupować obligacje na początku okresu odsetkowego tak, aby cena transakcyjna obligacji nie była wyższa od ceny nominalnej z odsetkami po opodatkowaniu.

 

Opracowanie:


Grupa Trinity