• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 19 marca 2012 r. do 1 kwietnia 2012 r.

 

fotolia.pl

 

20.03.2012 r.

Security System Integration

Emitent poinformował o zawarciu umowy z firmą Polimex – Mostostal S.A. na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji teletechnicznych oraz BMS inwestycji pn.: "Budowa centrum Handlowego Europa Centralna" zlokalizowanego w Gliwicach. Wartość ww. umowy wynosi 4.150 tys. zł netto, a termin zakończenia przedmiotu kontraktu został ustalony na dzień 30.06.2012 r.

 

26.03.2012 r.

Sevenet

Emitent poinformował o otrzymaniu zamówienia pn.: "Modernizacja sieci rozległej WAN", na kwotę ok. 1.200 tys. zł netto od nowego klienta z branży kolporterskiej.

 

27.03.2012 r.

Onico

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu potwierdzenia dotyczącego zawarcia umowy na dostawę biopaliw do spółki Ampio Ltd z siedzibą w Nikozji. Powyższy kontrakt został podpisany na okres 3 miesięcy, a jego szacunkowa wartość wynosi 12.000 tys. zł.

 

28.03.2012 r.

LUG

Emitent opublikował prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. na 2012 rok. Grupa Kapitałowa planuje wypracować 106,54 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 4,62 mln zł zysku netto. Planowane poziomy EBIT i EBITDA w 2012 roku to odpowiednio 5,80 mln zł i 9,28 mln zł.

 

29.03.2012 r.

Elektromont

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od CP Automation Szczecin Sp. z o.o. wiadomości o wyborze oferty Emitenta na wykonanie robót elektrycznych związanych z "Budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Rybnica gm. Dobra". Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1.183 tys. zł netto.

 

30.03.2012 r.

Surfland Systemy Komputerowe

Emitent poinformował o wpłynięciu do Spółki podpisanej umowy z Gminą Wrocław. Wskazany kontrakt został zawarty w wyniku wyboru oferty Emitent jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielnie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - budowa rdzenia sieci MAN Wrocław". Wartość powyższego kontraktu wynosi 4.068 tys. zł brutto. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach, przy czym termin realizacji ostatniego etapu mija dnia 15 lutego 2013 r.

 

31.03.2012 r.

InwazjaPC

Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 30 marca 2012 r. złożył do Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy sekcja dla spraw upadłościowych i naprawczych, wniosku o ogłoszenie upadłości spółki InwazjaPC S.A. z możliwością zawarcia układu.

 

Opracowanie:


Certus Capital