• Digital AvenueDigital Avenue


Digital Avenue S.A. tworzy grupę kapitałową skupiającą firmy z branż: lifestyle i rozrywka w Internecie. Spółka pełni funkcję zarówno podmiotu nadzorującego i realizującego założoną strategię rozwoju Grupy jak również prowadzi bezpośrednio działalność operacyjną. Warszawska Spółka powstała w kwietniu 2007 r., a 30 sierpnia 2007 r. jako jedna z pierwszych emitentów zadebiutowała na rynku NewConnect.
Profil działalności:

 

Digital Avenue S.A. wraz z podmiotem zależnym Medousa sp. z o.o. tworzy holding skupiający spółki internetowe z segmentu lifestyle oraz rozrywka. Celem Spółki jest rozwój i zwiększenie wartości swoich przedsięwzięć poprzez dostarczanie treści, usług, rozrywki oraz innowacyjnych rozwiązań na portalach tematycznie związanych z szeroko pojętym stylem życia. Strategia Digital Avenue zakłada realizację innowacyjnych przedsięwzięć na bazie już istniejących aktywów, a także poprzez przejęcia serwisów internetowych w najbardziej rentownych kategoriach tematycznych. Spółka uzyskuje przychody głównie ze sprzedaży reklamy internetowej, płatnych abonamentów za korzystanie z usług internetowych oraz działalności e-commerce. Obecnie Digital Avenue S.A. zarządza m.in. portalami:

 

  • styl.fm –popularny portal z katalogami fryzur, mody, manicure i makijaży;
  • fotosik.pl – pierwszy polski serwis umożliwiający dzielenie się zdjęciami i filmami;
  • naobcasach.pl – magazyn dla kobiet dostarczający informacji na temat mody, urody, zdrowia;
  • tik-tak.pl – serwis „parentingowy”, w którym znajdują się porady dla przyszłych rodziców;
  • fashionstyle.pl – gra internetowa o tematyce związanej z modą;
  • goal.pl – serwis poświęcony piłce nożnej z aktualnościami m.in. z lig europejskich i reprezentacji Polski;
  • jakja.pl – serwis społecznościowy umożliwiający nawiązywanie znajomości.

 

Jak podaje Spółka na swojej stronie internetowej, portale należące do Digital Avenue S.A. skupiają obecnie ponad 3 mln unikalnych użytkowników, a liczba zarejestrowanych osób przekroczyła 1,2 mln. Spółka chce osiągnąć pozycję lidera w zakresie rozrywki internetowej docierając do jak największej liczby użytkowników oraz dostarczenie im wysokiej jakości treści oraz usług internetowych.

 

Wyniki finansowe:


Wykres 1. Wyniki finansowe Digital Avenue S.A. w latach 2009-2011

Wykres . 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Digital Avenue S.A.

 

Według danych zaprezentowanych w raporcie okresowym za IV kwartał 2011 r. ubiegły rok był okresem kontynuacji dynamicznego wzrostu sprzedaży Spółki. Przychody w okresie I-IV kwartał 2011 r. wyniosły 5,89 mln zł i były o 41,9% wyższe niż analogicznym okresie w roku 2010. Należy zwrócić uwagę, iż wraz ze wzrostem przychodów w 2011 r Digital Avenue S.A.. odnotowała także dynamiczny wzrost zarówno zysku z działalności operacyjnej jak i zysku netto. Zysk operacyjny w 2011 r. według danych z raportu okresowego za IV Q 2011 r. wyniósł 608 tys., o 53,92% więcej niż w 2010 roku. W rezultacie rentowność operacyjna Spółki za okres od stycznia do grudnia 2011 r. wzrosła do poziomu 10,33% (9,52% w analogicznym okresie 2010 r.). Ponadto w IV kwartale ubiegłego roku Digital Avenue S.A. istotnie zmniejszyło także swoje zadłużenie do poziomu 209 tys. w porównaniu do 906 tys. zł na koniec 2010 r. Dynamiczny wzrost sprzedaży, poprawiająca się rentowność operacyjna oraz obniżenie zadłużenia świadczą o skuteczności podejmowanych przez Spółkę działań w zakresie powiększania Grupy o nowe spółki i dają solidną podstawę do kontynuacji rozwoju w 2012 r., w którym to Digital Avenue S.A planuje kolejne akwizycje.

 

Analiza SWOT:


Do silnych stron Digital Avenue S.A. należy zaliczyć dużą liczbę portali o różnorodnej tematyce wchodzących w skład Grupy, dzięki czemu Spółka może zainteresować swoimi serwisami szerszą grupę potencjalnych użytkowników. Wpływa to w bezpośredni sposób na wielkość sprzedaży reklamy internetowej. Stabilna sytuacja finansowa, rozwój własnego działu sprzedaży oraz duża aktywność w obszarze akwizycji i umów o zarządzanie powierzchnią reklamową przyczynia się do dynamicznego rozwoju działalności i zwiększenia uzyskiwanych przez Spółkę przychodów.

 

Słabe strony Spółki związane są z silnym uzależnieniem działalności od sytuacji panującej w branży internetowej, a szczególnie rynku reklamy internetowej. W przypadku osłabienia się koniunktury gospodarczej reklamodawcy często zmniejszają nakłady na reklamę i marketing obawiając się kryzysu finansowego, co negatywnie wpływa na uzyskiwane przez Digital Avenue S.A. przychody.

Szanse dla Digital Avenue S.A. wiążą się z obecnie obserwowanym dynamicznym wzrostem rynku usług internetowych i technologii mobilnych, a także rozwojem przedsiębiorstwa poprzez przejęcia kolejnych portali internetowych. Jak pokazują dotychczasowe wyniki finansowe Spółki, inwestycje w nowe przedsięwzięcia przynoszą wymierne korzyści dla Digital Avenue S.A., zwiększając liczbę użytkowników portali Spółki oraz umacniając jej pozycję rynkową.

 

Zagrożenia dla działalności wynikają z specyfiki branży internetowej, która charakteryzuje się dużym nasileniem konkurencyjnym, stale rosnącymi oczekiwaniami użytkowników oraz nieustannym postępem technologicznym, co wymusza na Spółce konieczność ciągłego uatrakcyjniania swoich serwisów. Powyższe rodzi ryzyko, iż portale należące do Digital Avenue S.A. w przyszłości mogą nie spełniać oczekiwań użytkowników, co negatywnie przełoży się na osiągane wyniki finansowe. Z perspektywy inwestorów warto zwrócić uwagę na strukturę aktywów Spółki. Według skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r., wartość firmy stanowiła 81% aktywów ogółem. Jak podaje Spółka w dokumencie informacyjnym, wartość firmy zgodnie z MSR/MSSF podlega co najmniej raz w roku testowi na utratę wartości. W związku z powyższym, w przypadku niezrealizowania się założeń przyjętych do wyceny udziałów spółek zależnych, strata z tytułu trwałej utraty wartości firmy obciąży pozostałe koszty operacyjne, obniżając zysk operacyjny Spółki w danym okresie..

 

Opracowanie:


Prometeia Capital