• Indeks NCX Life Science jako zwierciadło tej branży na NewConnectOdnaleźć lek na AIDS, pokonać chorobę Alzheimera czy uwolnić od stwardnienia rozsianego, to największe wyzwania stojące przed ludzkością w dobie skomputeryzowanego XXI wieku. USA to wiodący kraj, którego inwestorzy chętniej wchodzą w biznesy charakteryzujące się wysoką innowacyjnością, głównie z zakresu biotechnologii. Jak natomiast wygląda to w Polsce? Czy rodzima branża Life Science ma szansę na wpisanie się w historię tego wieku jako wynalazcy, a może nawet wybawcy mieszkańców globu z nękających ich chorób?

 

fotolia.pl

 

Spółki należące do branży Life Science, to podmioty które do czasu uruchomienia przez GPW alternatywnego rynku NewConnect, miały niewielkie możliwości pozyskania kapitału. W Polsce właściwie nie działają fundusze typu Private Equity czy idąc dalej Venture Capital, podczas gdy przykładowo amerykańskie spółki w początkowej fazie rozwoju mogą ubiegać się o otrzymanie grantów na prowadzenie badań, pod warunkiem że są one innowacyjne i ważne z punktu widzenia rozwoju całego rynku. Nie warto również, wspominać o kredytach bankowych, których zdobycie przez polskie start-up’y jest niemalże niemożliwe. NewConnect otworzył natomiast przed rodzimymi naukowcami furtkę do świata inwestorów gotowych ponieść ryzyko dla uzyskania niebagatelnych zysków, a przy okazji rozsławienia polskiej myśli biotechnologicznej. Aktualnie (tj. 06.03.2012) z branży Life Science, na NewConnect notowanych jest 10 spółek, do których należą m.in. Biomedlub, Biogened, czy Stemcells. Pierwszą spółką z branży Life Science była spółka akcyjna Euroimplant, która po 3 latach od debiutu w ASO, została przeniesiona na rynek regulowany GPW. Najdłuższy staż spośród wspomnianych 10 podmiotów mają Pharmena, Read-Gene, które zadebiutowały odpowiednio w 2008 i 2009 roku. Zwiększone zainteresowanie spółek z omawianej branży spowodowało konieczność ustrukturalizowania wyznaczników ich wartości rynkowej i otrzymywanych zysków. Posłużyć temu miał wprowadzony 10 sierpnia 2010 roku indeks, nazwany NCX Life Science.

 

Indeks NCX Life Science, jak inne wskaźniki giełdowe, ma ułatwić określenie występującego na rynku trendu dotyczącego wybranego sektora, co z kolei umożliwia inwestorom śledzenie osiąganych przez spółki wyników rynkowych w danym okresie i ułatwienie procesu podejmowania decyzji w przyszłości. Syntetyczna informacja, jaką za sobą niesie, pozwala na określenie osiąganej przez inwestorów efektywności, co zwykle uzależnia decyzję o kontynuacji danego przedsięwzięcia. Do obliczenia indeksu NCX Life Science, brane są pod uwagę czynniki takie jak: działalność spółki w branży biotechnologicznej, struktura posiadanych aktywów oraz osiąganych przychodów finansowych. Istotnym elementem oceny, jest również fakt posiadania patentów w zakresie wiedzy o żywych organizmach wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Indeks ten, należy do kategorii indeksów dochodowych, oznacza to zatem, że na jego wysokość główny wpływ mają ceny akcji spółki, wielkości wypłaconych dywidend, a także dochody z praw poboru. Wartość tego indeksu jest ogłaszana w trybie jednolitym o trzech różnych porach dnia, to jest w czasie otwarcia o 11:15 (pod warunkiem, że możliwa jest wycena co najmniej 35% kapitalizacji portfela), kolejna publikowana jest 4 godziny później, a ostatnia po zakończeniu sesji, o 17:45.

 

Indeks NCX Life Science, jak podają regulacje NewConnect, obliczany jest za pomocą poniższego wzoru.

 

NCIndex =   wzór

 

 S(i) - Pakiet uczestnika indeksu "i" na danej sesji

 P(i) - Kurs uczestnika indeksu "'i"' na danej sesji

 S(0) - Pakiet uczestnika indeksu "i" na sesji w dniu bazowym

 P(0) - Kurs uczestnika indeksu "'i" na sesji w dniu bazowym

 K(t) - Współczynnik korygujący indeksu na danej sesji

 

Zgodnie z regułą, obliczając wartość tego indeksu, analizie poddawane są pakiety poszczególnych spółek indeksu oraz ich kurs zarówno w czasie sesji danego dnia jak i na sesji w dniu bazowym, w którym po raz pierwszy pojawił się ten indeks, to jest 10.08.2010. Spore znaczenie ma tutaj współczynnik korygujący, oznaczony symbolem K(t), którego wartość jest zależna od każdorazowych zmian związanych z wypłacanymi przez spółkę dywidendami oraz uzyskanymi przez nią dochodami z tytułu prawa poboru. Ponadto wartość indeksu ulega zmianom okresowym, które są przeprowadzane na podstawie stanu osiągniętego w drugi piątek marca, czerwca, września oraz grudnia. Zmiany te mają charakter kwartalny, bowiem dokonywane są zawsze w trzeci piątek miesięca, dla których właściwy jest odnotowany stan listy uczestników. Zmiany tego typu są konieczne ze względu na aktualizację liczby podmiotów występujących w danym segmencie rynku alternatywnego oraz posiadanych przez nich wag.  Indeks zostaje skorygowany o te spółki, które w dniu sporządzania rankingu brały udział w obrocie jako spółki z branży Life Science i co niezbędne, nie znajdują się w stanie upadłości. Możliwa jest także zmiana nadzwyczajna, polegająca na skreśleniu bądź uzupełnieniu listy o nową spółkę, w przypadku nowych debiutów lub dokonanych połączeń, podziałów czy poniesionych niepowodzeń. Wówczas odbywa się to na zasadach zmian okresowych.

 

Jak prezentuje wykres 1, rok 2011 nie był szczególnie łaskawy dla branży Life Science. Od marca do listopada 2011, w wartości spółek z tej branży utrzymywała się bowiem wyraźna tendencja spadkowa z niewielkimi okazjonalnymi wzrostami. Inwestorzy zaczęli odczuwać polepszenie sytuacji dopiero w okolicach grudnia, co wyłączając 4 znaczące wahania, utrzymuje się do chwili obecnej. Branża ta charakteryzuje się wysoką niestabilnością, a opisujący ją indeks nie napawa optymizmem inwestorów. Tego typu biznesy są wysoce ryzykowne, jednakże pamiętać należy, że nieprzewidywalność dzisiejszej nauki bardzo szybko może zamienić długotrwałą bessę na natychmiastową, wypełniającą kieszenie inwestorów hossę. Zawsze oczywiście może też być dokładnie odwrotnie, kto jednak lepiej o tym wie, jeśli nie sami inwestorzy?

  

Wykres 1 

Wykres 1. Indeks NCX Life Science 03.2011 – 03.2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.stooq.pl, z dnia 08.03.2012.

 

Opracowanie:


ipo.pl