• Statystyki rynkoweNCIndex na zamknięciu w dniu 16 marca 2012 r. osiągnął poziom 43,22 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni powrócił do poziomu z dnia 2 marca br. W analogicznym okresie rosły indeksy rynku regulowanego – sWig80 o 2,4%, mWig40 o 3,5%, a Wig20 o 0,5%. Za granicą amerykański DIJA zwyżkował o 2,0%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 205 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 96 mln zł.


Wykres 1.

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 116 spółek, wartość rynkowa 59 nie zmieniła się, a 186 odnotowało spadek kursu akcji. 

 

Tabela 1.

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących 

podmiotów:

 

  • AerFinance – w dniu 5 marca 2012 roku Zarząd spółki zależnej Emitenta - Lubelskiej Grupy Lotniczej sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość dofinansowania wynosi 14 349 800,00 zł i stanowi 73,64 % wartości projektu.;
  • Open-Net –  na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • MW Tenis – w dniu 2 marca 2012 roku wiodący akcjonariusze spółki - Pan Jacek Grobel i Pan Tomasz Mrozowski - zawarli umowę sprzedaży posiadanych przez siebie akcji imiennych spółki MW Tenis S.A. na rzecz ACHILIAWOOD MANAGEMENT LIMITED, z siedzibą w Larnace na Cyprze. Cena sprzedaży została określona na 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Łącznie umową sprzedaży objęte zostało 2 850 000 sztuk akcji, stanowiących 54,60% w kapitale zakładowym i 70,63% w głosach w Spółce.;

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, Fachowcy.pl Ventures i MEDICALgorithmics.

  

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Emporium – w dniu 2 marca 2012 r. Pan Andrzej Sosnowski zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
  • Star Fitness w dniu 10 lutego 2012 r. wprowadzono do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 385.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  • Terra – w dniu 14 marca br. Spółka opublikowała raport miesięczny za miesiąc luty 2012 roku;

 

Opracowanie:


Certus Capital