• Które sektory są najatrakcyjniejsze dla inwestorów?Aktualnie (tj. 26.02.2012) NewConnect zebrał na swoim parkiecie dokładnie 365 spółek. Jest to wynik imponujący, szczególnie że na koniec 2007 roku (6 miesięcy od pierwszej sesji), liczył zaledwie 16 podmiotów. Spółki rynku NewConnect sklasyfikowane zostały ze względu na prowadzoną działalność na 15 sektorów, do których należą kolejno: budownictwo, e – handel, handel, eco – energia, informatyka, inwestycje, media, nieruchomości, ochrona zdrowia, recykling, technologia, telekomunikacja, usługi finansowe, usługi inne i wypoczynek.


fotolia.pl


Zgodnie z danymi prezentowanymi na wykresie 1, spółki z NewConnect najczęściej działają w sektorach takich jak handel i usługi inne. Usługi w zakresie handlu świadczy 58 podmiotów notowanych w ASO, natomiast usługi inne oferuje dokładnie 10 spółek mniej. Zbliżoną liczebnością charakteryzują się budownictwo, informatyka, inwestycje, media, technologie i usługi finansowe. Najmniejszą reprezentację posiadają natomiast, sektory: wypoczynek, e – handel, telekomunikacja, eco – energia oraz recykling.

 

 

Wykres 1. Liczebność spółek 

Wykres 1. Liczebność spółek w poszczególnych sektorach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.newconnect.pl, z dnia 26.02.2012.

 

Rok 2011 był zdecydowanie najobfitszy w spółkowe debiuty na rynku alternatywnym, na którego parkiecie pojawiły się 172 nowe podmioty. Debiuty te, również najczęstsze były w sektorach handel i usługi inne, czego dowodzą dane z wykresu 2. Warto zauważyć, że w 2011 roku zaistniało w handlu więcej spółek niż uczestniczących dotychczas w obrocie przez 3 lata od otwarcia pierwszej sesji. Podobnie było także w innych sektorach, np. sektorze usług innych, niekwalifikowanych do pozostałych wyróżnionych grup czy w usługach finansowych. Najmniej nowicjuszy pojawiło się w sektorach recykling, eco – energia oraz e – handel, co związane jest głównie z wielkością rynku w tych dziedzinach.

 

Wykres 2. Liczba debiutów spółek 

Wykres 2. Liczba debiutów spółek w 2011 roku w poszczególnych sektorach NewConnect

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.newconnect.pl, z dnia 26.02.2012.

 

Sporo debiutantów pojawiło się również w sektorach usługi finansowe i ochrona zdrowia, co wskazuje na rozwój tych segmentów rynku. Mimo, że sektor ochrona zdrowia liczy 20 spółek, z czego tylko 5 ma dłuższy staż niż 1 rok, to charakteryzuje się najwyższą kapitalizacją, co widoczne jest na wykresie 3.

 

 

Wykres 3. Kapitalizacja bieżąca 

Wykres 3. Kapitalizacja bieżąca – stan na 26.02.2012 [w mln zł]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.newconnect.info, z dnia 26.02.2012.

 

Kapitalizacja tego segmentu wyniosła 26 lutego – 1 944 mln zł. Wynik ten na dobre zdystansował inne sektory. Pozostałe bowiem, uzyskały kapitalizację bieżącą na poziomie 704 mln zł (handel) i poniżej. Najniższą kapitalizację uzyskały e – handel, telekomunikacja oraz wypoczynek.

 

 

Wykres 4. Roczna stopa zwrotu 

Wykres 4.  Roczna stopa zwrotu uzyskana przez poszczególne sektory na NewConnect 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.newconnect.info, z dnia 26.02.2012.

 

Warto zwrócić uwagę na to, w którym z sektorów prowadzona działalność była najbardziej zyskowna dla inwestorów. Jak przedstawia wykres 4, największą roczną stopę zwrotu osiągnął sektor telekomunikacji, gdzie zysk był dziewięciokrotnie wyższy od zainwestowanego kapitału. Wysokie zyski osiągnęli również inwestorzy z sektora mediów, handlu i ochrony zdrowia, w których roczna stopa zwrotu wyniosła kolejno 555,19%, 410,70% i 369,50%. Stratę odniosły trzy sektory, wśród których największą zanotował sektor budownictwa. Sukcesu nie osiągnęły również spółki działające w sektorach eco – energia i recykling.

 

Rok 2011 to rok giełdowych zachwiań, wielkich sukcesów i druzgocących porażek. Nie był on, tak przychylny inwestorom jak poprzednie 2 lata, kiedy o zysk było o wiele łatwiej. Dynamicznie rozwijający się ASO, wskazuje jednak na ciągły wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki warunkowanej aktywnością najliczniejszych na rynku, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te, debiutują na NewConnect i poprzez innowacyjne lub sprawdzone rozwiązania zapewniają rozwój sobie, a przez to i całemu rynkowi. Sektory, które zostały wydzielone na podstawie prowadzonej przez nie działalności, pozwalają na ocenę poszczególnych grup, spośród których najlepiej jawi się sektor handlu. Przedsiębiorstwa zajmujące się szeroko rozumianą sprzedażą, wykazały ogólnie dobrą kondycję swoich finansów, mimo że nie osiągnęły tak wysokiej kapitalizacji jak sektor ochrony zdrowia czy też  stopy zwrotu na poziomie jak w przypadku sektora telekomunikacji. Handel charakteryzował się jednak stabilnością większą niż przykładowo eco – energia czy budownictwo. Nie sposób jednak przewidzieć, działalność w którym z sektorów będzie najbardziej opłacalna w 2012 roku. Można zaledwie domniemywać jakie będą rynkowe skutki dzisiejszych decyzji.

 

Opracowanie:

 

ipo.pl