• Atrakcyjne obligacje – jak je wybraćfotolia.pl


Na rynku akcji nadal panuje dość znaczna zmienność, a wartość WIG20 wahała się w ciągu sześciu miesięcy o ponad 300 pkt. Nic dziwnego, że inwestorzy coraz chętniej i coraz częściej spoglądają na rynek obligacji. Zanim zaczniemy inwestycje w papiery dłużne warto poznać kilka zasad, które pozwolą wybrać emisję spełniającą nasze oczekiwania.

 

Pierwszym krokiem, jaki podjąć musi inwestor to ocena oferty obligacji. Atrakcyjność konkretnej emisji jest w dużej mierze pojęciem subiektywnym i zależy od oczekiwań oraz preferencji inwestora. Niemniej jednak, w tych rozważaniach, należy mieć na uwadze jedno z podstawowych założeń efektywnego rynku kapitałowego, że wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu rośnie również ryzyko inwestycji.

 

Przy wyborze odpowiedniej obligacji dobrym rozwiązaniem jest zatem określenie minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Oczywiście poziom tej stopy nie może odbiegać od warunków rynkowych, dlatego warto sprawdzić jak oprocentowane są obligacje, szczególnie te debiutujące w ostatnich kilku miesiącach.

 

Wiedząc, jaka minimalna stopa zwrotu nas interesuje możemy odrzucić oferty niespełniające tego kryterium. Bardzo istotną kwestią jest zabezpieczenie obligacji. Dobrze, jeżeli jest nim hipoteka lub zastaw na majątku reprezentującym realną wartość. Zastaw na akcjach emitenta nie jest atrakcyjny z punktu widzenia obligatariuszy ponieważ w przypadku dużych problemów finansowych emitenta jego akcje będą najprawdopodobniej bezwartościowe – należy pamiętać, że w przypadku masy upadłościowej pierwszeństwo nad akcjonariuszami mają posiadacze obligacji. Ostrożnie należy również podchodzić do osobistego poręczenia akcjonariuszy, w szczególności gdy akcjonariuszem jest osoba prawna. W tym przypadku zawsze należy dołożyć należytej staranności w celu zbadania jakim majątkiem ona dysponuje. Inwestor powinien odrzucić te oferty, których zabezpieczenie nie jest dla niego satysfakcjonujące.

 

Innym ważnym kryterium wyboru obligacji jest analiza sytuacji finansowej spółki. Jeśli spółka już emitowała obligacje trzeba sprawdzić czy występowały jakieś opóźnienia w płatnościach, a jeżeli tak to z czego wynikały. Ważne jest, by przyjrzeć się innym zobowiązaniom finansowym emitenta, szczególnie pod kątem ich wielkości, terminu spłaty oraz zabezpieczeń ustanowionych z tytułu ich zaciągnięcia. Warunkiem spłaty odsetek i wartości nominalnej obligacji jest zdolność do generowania wystarczających przepływów pieniężnych. Należy zatem przeanalizować przepływy generowane w przeszłości i ocenić zdolność obsługiwania długu. Oczywiście najprawdopodobniej, według szacunków emitenta, jego przepływy będą z okresu na okres rosły, ale praktyka pokazuje, że czasami prognozy okazują się przesadnie optymistyczne stąd dokonanie własnej analizy może być niezastąpione.

 

Gwoli podsumowania można stwierdzić, że dobra oferta to taka, która spełnia oczekiwania, dotyczące stopy zwrotu, poziomu ryzyka (w tym potencjalnego zabezpieczenia emisji) oraz sytuacji finansowej emitenta zarówno w przeszłości, jak również w okresie przyszłym, w szczególności do upłynięcia zapadalności danej serii obligacji.

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity