• Infosystems S.A.Infosystems S.A. prowadzi działalność w segmencie zaawansowanych rozwiązań informatycznych i usług wdrożeniowych przeznaczonych dla branży poligraficznej i produkcji opakowań. Spółka rozpoczęła działalność w 1999 roku stając się liderem w naszym kraju w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania w poligrafii. Od 2007 r. Spółka notowana jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Profil działalności


Infosystems S.A. dostarcza rozwiązania informatyczne usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwami z branży poligraficznej umożliwiając automatyzację procesów produkcyjnych. Oferta Spółki obejmuje pełen zakres usług informatycznych i doradczych w skład których wchodzi: doradztwo w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożenie i integracja gotowych systemów informatycznych, projektowanie i tworzenie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, a także tworzenie serwisów internetowych.

 

fotolia.pl

 

Do kluczowych produktów Spółki należą własne rozwiązania wspomagające zarządzanie wśród których warto wymienić:

 

  • PrintManager.JDF - zintegrowany system dla branży poligraficznej wspierający proces zarządzania od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez realizację zamówienia aż po magazynowanie gotowych wyrobów;
  • InfoCRM – czyli system służący do zarządzania procesami zachodzącymi w firmie związanymi z obsługą klienta;
  • WebToPoint – system usprawniający realizację zamówienia umożliwiający klientom wykonanie kalkulacji wybranego typu pracy, przesłanie plików graficznych oraz złożenie zamówienia poprzez witrynę internetową.

 

Spółka oferuje także pomoc własnych specjalistów w pozyskiwaniu środków i dotacji unijnych w zakresie projektów informatycznych w przedsiębiorstwach poligraficznych wykorzystujących systemy z oferty Infosystems S.A. Dodatkowy obszar działalności stanowi oferta sprzętu komputerowego i oprogramowania firm: IBM, HP, Symbol oraz Apple, jednak sprzedaż tych produktów ma charakter uzupełniający działalność Spółki i w poprzednim roku obrotowym udział sprzedaży towarów w przychodach ogółem nie przekraczał 5%.

 

Wyniki finansowe

 

 

 Wykres 1.

Wykres 1. Wyniki finansowe Infosystems S.A. w latach 2009-2011 (tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Infosystems S.A.

 

Dnia 3 grudnia 2011 r. Spółka opublikowała raport okresowy za ostatni rok obrotowy,  który obejmował okres od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Przychody w podanym okresie wzrosły o 18,9% w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego 2009/2010 i wyniosły 4,3 mln zł, zysk operacyjny wzrósł do poziomu 2,1 mln zł (wzrost o 17,3%), a zysk netto wyniósł 1,57 mln zł kształtując się na podobnym poziomie jak w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Warto zwrócić uwagę na wysoką rentowność działalności operacyjnej Spółki, która w roku obrotowym 2010/2011 wyniosła 48,6%.

 

W raporcie okresowym za III kwartał 2011 r., który jest jednocześnie pierwszym kwartałem roku obrotowego 2011/2012 Spółka osiągnęła przychody na poziomie 1,1 mln zł, o 51% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto w III Q 2011 r. wyniósł 420 tys. zł i był o 32,7% wyższy niż w III Q 2010 r, rentowność netto wyniosła 38,17% (w III Q 2010 r. wynosiła 43,45%). Przy kursie akcji Spółki na poziomie 4,30 zł wskaźnik C/Z (cena do zysku netto wypracowanego w ciągu czterech ostatnich kwartałów) wynosi 10,53 przy wskaźniku C/WK 2,2.

 

Do mocnych stron Spółki można zaliczyć duże doświadczenie i silną pozycję rynkową (zwłaszcza w branży poligraficznej), własne dedykowane systemy, a także wysoki poziom marży operacyjnej, która w ubiegłym roku obrotowym wynosiła ok. 48%, co może ułatwić Infosystems S.A. konkurowanie na dynamicznie rozwijającym się rynku usług informatycznych (poprzez zmniejszenie marży Spółka będzie w stanie pozyskać więcej klientów). Słabą stroną Spółki jest natomiast niska dywersyfikacja źródeł uzyskiwania przychodów, które w większości osiągane są z tworzenia i wdrażania systemów informatycznych dla branży poligraficznej, co implikuje zagrożenie pogorszenia wyników finansowych Spółki w przypadku spadku popytu ze strony przedsiębiorstw poligraficznych. Dodatkowe zagrożenie stanowi coraz większa konkurencja na rynku usług informatycznych, także ze strony firm zagranicznych, które oferują wysoko innowacyjne produkty, co może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Infosystems S.A. Jednym z celów strategicznych Spółki jest rozwój działalności na rynki zagraniczne, a także adaptacja własnych rozwiązań systemowych do podobnej specyfiki produkcji w innych branżach, co stwarza szansę rozwoju działalności, dotarcia do nowych rynków zbytu, zwiększenia dynamiki wzrostu przychodów i poprawy wyników finansowych Infosystems S.A.

 

Opracowanie:

 

Prometeia