• PGS SoftwarePGS Software S.A. jest notowane na rynku NewConnect od roku 2008. Emitent działa w branży IT, a głównym źródłem dochodów jest świadczenie usług programistycznych oraz outsourcingowych.

 

fotolia.pl

 

Model biznesowy spółki opiera się na kompleksowej obsłudze projektów, począwszy od tworzenia aplikacji dopasowanych do potrzeb klientów, poprzez wdrożenia poszczególnych produktów, aż po długofalowe wsparcie techniczne i rozwojowe. Istotną przewagą konkurencyjną spółki jest ścisłe dopasowanie do zapotrzebowania zgłoszonego przez klienta co sprawia, że większość aplikacji przygotowywanych przez emitenta jest dopasowana do specyficznych potrzeb odbiorcy. PGS w swoich działaniach charakteryzuje bardzo indywidualne podejście do kontrahentów.

 

Spółka posiada w swoim portfelu klientów z sektora MSP oraz duże międzynarodowe korporacje. Klienci firmy to najczęściej przedsiębiorcy z branży informatycznej, produkcyjnej i mediów. Ważnym czynnikiem wpływającym na działalność Spółki jest międzynarodowa dywersyfikacja przychodów. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie za III kwartał 2011 90% przychodów Spółki pochodzi od klientów z krajów jak Dania, Szwajcaria, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia czy Belgia. Posiadanie kontrahentów za granicą niesie ze sobą ryzyko kursowe i sprawia, że wyniki na poszczególnych kontraktach przy wahaniach kursu złotówki mogą być różne od pierwotnie zakładanych. W celu minimalizowania ryzyka kursowego zarząd spółki wykorzystuje transakcje typu forward (zob. raport 26/2011), które umożliwiają zakup lub sprzedaż waluty w przyszłości po cenie zawartej w kontrakcie.

 

Z uwagi na dużą zmienność kursu złotówki Spółka zamierza w najbliższym czasie zwiększyć ilość przychodów generowanych od kontrahentów z Polski. Jednym z działań mających na celu zwiększenia ilości polskich kontrahentów było przejęcie za przeszło 200.000 PLN TestBenefit. Zgodnie z komentarzem do raportu za III kwartał 2011 zarząd oczekuje, że przejęcie TestBenefit wpłynie istotnie na zwiększenie przychodów generowanych od polskich firm w kolejnych okresach.

 

Obserwując wyniki finansowe generowane przez firmę rok 2011 był bardzo udany. W raporcie podsumowującym 3 kwartały PGS pokazało sprzedaż na poziomie 11,8 mln PLN i zysk netto 2,7 mln PLN. W porównaniu do wyników za 3 kwartały 2010 firma poprawiła sprzedaż o 92%, a zysk netto o 193%. Wartym wspomnienia jest raport bieżący 01/2012, w którym firma poinformowała, że w IV kw. 2011 osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,35 mln PLN, co w ujęciu rocznym daje przychody na poziomie 17,15 mln PLN. Poniższy wykres obrazuje sytuację finansową spółki po 3 kwartałach w latach 2008 – 2011.

 

PGS Software

Wykres 1. Wyniki finansowe spółki po III kwartałach w latach 2008 - 2011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów kwartalnych PGS Software S.A.

 

Spółka na koniec 3 kwartału posiadała dużą nadpłynność finansową o czym świadczy 1,5 mln środków pieniężnych i tylko 1,2 mln zobowiązań. Duży zapas gotówki w chwili, gdy wielu przedsiębiorców boryka się z problemami płynności finansowej umożliwia emitentowi osiąganie wyższych marży, poprzez oferowanie lepszych warunków płatności. Posiadanie bazy kapitałowej umożliwia również sprawne przejmowanie interesujących emitenta podmiotów. Minusem sytuacji, w której firma finansuje dalszy rozwój tylko kapitałem własnym może być zmniejszenie wskaźnika ROE w kolejnych okresach. W celu poprawienia ROE spółka może zdecydować się na wypłatę dywidendy. PGS wyemitowało dotychczas 27.426.639 akcji co przy wypłacie dywidendy 5 gr na akcję dawałoby kwotę 1,37 mln PLN. Jeśli spółka w IV kwartale osiągnęła rentowność na poziomie porównywalnym do trzech pierwszych kwartałów będzie to najlepszy rok w historii działalności spółki.

 

Opracowanie:

 

Prometeia