• Bankructwo Avtech – kto poniesie odpowiedzialność za straty akcjonariuszy?Ostatnimi czasy inwestorów z NewConnect elektryzowały informacje dotyczące bankructwa spółki Avtech Aviation & Engineering plc. Spółka Avtech zadebiutowała na mały parkiecie 26 lipca 2011 r. Natomiast już od 16 listopada 2011 r. decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych obrót jej akcjami został zawieszony, zaś z dniem 3 stycznia 2012 r. zostały one wykluczone z obrotu giełdowego. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy od dnia debiutu na NewConnect spółka stała się całkowicie niewypłacalna. W związku z powyższym pojawiły się pytania czy sporządzone przez spółkę sprawozdanie finansowe było rzetelne oraz czy autoryzowany doradca dołożył należytej staranności przygotowując dokument informacyjny i zawarł w nim wszystkie informacje niezbędne do dokonania przez inwestorów prawidłowej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z zakupem akcji przedmiotowej spółki.

 

fotolia.pl

 

W raporcie bieżącym GoAdvisers nr 5/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. Autoryzowany Doradca poinformował o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby zarządzające spółką Avtech Aviation & Engineering plc. Mając powyższe na uwadze należy się spodziewać, że kwestia czy przygotowane przez spółkę dokumenty (w tym zwłaszcza sprawozdanie finansowe)  zawierały jej prawdziwe dane finansowe czy też przedstawiały zafałszowany obraz spółki będzie przedmiotem badania odpowiednich organów ścigania.  Ustalenie w postępowaniu karnym odpowiedzialności karnej członków zarządu Avtech stanowiłoby istotną przesłankę do dochodzenia od nich odpowiedzialności odszkodowawczej przez akcjonariuszy, którzy ponieśli szkodę kupując akcje spółki Avtech w oparciu o tak sfałszowane jej dane finansowe.

 

W tym miejscu warto natomiast zastanowić się nad konsekwencjami jakie mogą wyniknąć dla GoAdvisers z podjętej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 2 stycznia 2012 r. uchwały w przedmiocie skreślenia tego podmiotu z listy autoryzowanych doradców. W uchwale tej Zarząd Giełdy uzasadniając skreślenie Go Advisers z listy autoryzowanych doradców wskazał, że spółka pełniąc obowiązki autoryzowanego doradcy nie wykazała należytej staranności przy badaniu rzetelności informacji zawartych w dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Avtech Aviation & Engineering plc, a składając oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu ASO dopuściła się rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie.

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu ASO oświadczenie złożone przez autoryzowanego doradcę  w związku z ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie ma stanowić potwierdzenie, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Regulaminu ASO oraz, że według najlepszej wiedzy autoryzowanego doradcy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. Tym samym autoryzowany doradca składając niniejsze oświadczenie ręczy, za prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w dokumencie informacyjnym. Złożenie oświadczenia, które nie spełnia tych wymogów w ocenie Zarządu Giełdy stanowi działanie naruszające bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz interes uczestników tego obrotu.

 

Za jak najbardziej słuszne należy uznać wynikające z treści analizowanej uchwały reguły badania przez autoryzowanych doradców informacji dotyczących emitenta. Zgodnie z nimi informacje dotyczące emitenta papierów wartościowych wprowadzanych do obrotu zorganizowanego powinny być oceniane wielostronnie i wielopłaszczyznowo przy podejmowaniu decyzji w sprawie zamieszczenia ich w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z takim wprowadzeniem. Odejście od powyższego standardu weryfikowania informacji dotyczących emitenta może być ocenione przez GPW jako ciężki błąd profesjonalny podmiotu doradczego. Należy mieć nadzieję, że niniejszą uchwałą Zarząd Giełdy wyznaczy nowy standard wykonywania przez autoryzowanych doradców swoich obowiązków.

 

Jednocześnie należy pamiętać, że przedmiotowa uchwała nie przesądza o winie GoAdvisers. W raporcie z dnia 4 stycznia 2011 r. Autoryzowany Doradca zapowiedział złożenie Zarządowi Giełdy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym zamierza szeroko przedstawić okoliczności mogące wpłynąć na zmianę stanowiska GPW. W ocenie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zasadne, a wręcz wskazane  jest, aby GoAdvisers niniejsze wyjaśnienia skierował nie tylko do GPW ale także w formie raportu bieżącego do samych zainteresowanych, a więc inwestorów.

 

Na zakończenie powyższej analizy warto zastanowić się co jeszcze można zrobić aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. Być może należałoby zastanowić się nad udrożnieniem kanałów informacyjnych dotyczących spółek zagranicznych notowanych na NewConnect. Faktem jest, że dokument informacyjny sporządzony dla Avtech nie zawierał żadnych informacji dotyczących utraty przez emitenta w czerwcu 2011 r. płynności finansowej, skutkującej zawarciem w czerwcu 2011 r. umowy z wierzycielami dotyczącej sposobu uregulowania zaległych zobowiązań finansowych emitenta. Natomiast nieprawdą jest, że informacje o kłopotach finansowych emitenta nie były nigdzie publicznie dostępne.

 

Pierwszą taką informację można znaleźć już w dniu 5 maja 2011 r. na stronie internetowej „The London Gazette” -  Petition to wind up (company) (tłum petycja dot. likwidacji firmy).

(http://www.london-gazette.co.uk/issues/59775/notices/1354463/all=avtech;sort=newest)

The London Gazette” jest jednym z oficjalnych dzienników urzędowych brytyjskiego rządu. W pewnym sensie można ją porównać do polskiego “Monitora Sądowego  Gospodarczego”. Gazeta ukazuje się codziennie za wyjątkiem świąt państwowych. Wśród wielu różnych informacji, które różne podmioty mają obowiązek publikować w niniejszej gazecie jest też obowiązek publikowania informacji dotyczących upadłości zarówno spółek jak i osób fizycznych. Mając na uwadze doświadczenia spółki Avtech zasadnym wydaje się aby w dokumentach informacyjnych znajdowały się również informacje o urzędowych publikatorach, w których publikowane są informacje na temat spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.

 

W świetle informacji jakie ukazywały się w przedmiocie upadłości spółki Avtech na stronach The London Gazette, na szczególną uwagę zasługuje depesza GPW o zawieszeniu obrotu akcjami spółki Avtech. Uzasadniając tą decyzję GPW wskazała, iż powodem tego było m.in. podjęcie istotnej informacji o spółce. 16 listopada 2011 r. na stronie The London Gazette ukazała się również informacja o zgromadzeniu wierzycieli spółki Avtech,
które odbyło się w dniu 2 listopada 2011 r.

(http://www.london-gazette.co.uk/issues/59969/notices/1477452/all=avtech;sort=newest).

Nasuwa się w tym miejscu pytanie czy tą istotną informacją uzasadniającą zawieszenie obrotu akcjami Avtech była wiadomość o mającym miejsce zgromadzeniu wierzycieli? Jeżeli tak, to zasadnym było podanie również tej informacji przez Zarząd GPW w opublikowanym komunikacie, zwłaszcza mając na uwadze, że była to informacja publiczna powszechnie dostępna dla wszystkich anglojęzycznych akcjonariuszy spółki.

 

Przypadek spółki Avtech jednoznacznie pokazuje, że jest jeszcze sporo dróg, którymi należy dążyć do wzmocnienia ochrony akcjonariuszy.

 

Opracowanie:


SII