• Na co zwracać uwagę obejmując akcje w ofertach prywatnych przed wejściem spółki na NewConnect?Oferta prywatna tzw. private placement, staje się coraz bardziej powszechną formą emisji akcji i jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem docierania do inwestora indywidualnego z propozycją inwestycyjną. Przed skorzystaniem z oferty warto jednak dowiedzieć się więcej o prawnym charakterze private placement.

 

fotolia.pl

 

Mimo swojego niepublicznego charakteru, oferta prywatna tzw. private placement, staje się coraz bardziej powszechną formą emisji akcji i jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem docierania do inwestora indywidualnego z propozycją inwestycyjną. Z racji uproszczonej procedury oraz niższych kosztów, emitenci ubiegający się o wejście na rynek NewConnect, prowadzą oferty emisyjne przeważnie w tym trybie. Przed skorzystaniem z oferty, poza oceną atrakcyjności inwestycji, warto jednak dowiedzieć się więcej o prawnym charakterze private placement, i potencjalnych ryzykach formalnych z nią związanych. Może się bowiem okazać, że objęcie akcji w ofercie prywatnej wiązać się będzie z koniecznością zamrożenia kapitału na długi czas.

 

Cechą charakterystyczną, odróżniającą ofertę prywatną od emisji publicznej, jest ograniczenie możliwości przekazania propozycji objęcia akcji nie więcej niż 99 podmiotom. Rodzi to swoje określone konsekwencje. Niewielkie rozproszenie akcji, to pierwszy sygnał ostrzegawczy przed możliwym brakiem płynności, po ich wprowadzeniu do publicznego obrotu, a w konsekwencji problemy inwestorów w ich dalszym zbywaniu. Warto więc, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, skonsultować się z Autoryzowanym Doradcą obsługującym ofertę, i poprosić o informację na temat szacunkowego rozproszenia oraz ilości wprowadzanych do obrotu akcji. Równie istotnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę, jest wartość wskaźnika free float, informującego o ilości akcji będących w wolnym obrocie. Przeciętnie dla spółek notowanych na NewConnect, wartość tego wskaźnika, waha się w przedziale 10-20%. Niskie wartości free float, mogą być także jedną z przyczyn późniejszego braku płynności akcji. W sytuacji, gdy do obrotu wprowadzane są akcje kilku serii, warto także zapytać o warunki na jakich oferowana była każda z nich. W przypadku różnych cen emisyjnych w poszczególnych seriach, należy brać pod uwagę ryzyko wystąpienia zwiększonej podaży ze strony akcjonariuszy obejmujących akcje po niższych cenach.

 

Częstym powodem zniechęcającym do skorzystania z oferty prywatnej, jest relatywnie długi okres oczekiwania na debiut spółki, od momentu objęcia jej akcji. Subskrypcja prywatna akcji może trwać nawet do 3 miesięcy, a dodatkowym czynnikiem wydłużającym proces wprowadzenia akcji do obrotu, jest obowiązek ich rejestracji przez sąd rejestrowy, dematerializacja w KDPW i wydanie zgody przez GPW, na wprowadzenie do obrotu. Zdarza się, że proces formalny może trwać nawet do kilku miesięcy. W celu skrócenia czasu oczekiwania na debiut, część emitentów decyduje się na wprowadzenie do obrotu instrumentów, z których wynika uprawnienie do otrzymania akcji po ich rejestracji, tzw. prawa do akcji (PDA). PDA mogą zostać wprowadzone do obrotu jeszcze przed zarejestrowaniem akcji przez sąd rejestrowy i KDPW. Warto więc zorientować się, czy emitent planuje skorzystać z instrumentu jakim jest PDA, umożliwiając inwestorom odsprzedaż objętych akcji jeszcze przed ich pierwszym notowaniem.

 

Na koniec, słów kilka o Autoryzowanych Doradcach NewConnect, którzy w prywatnym oferowaniu akcji odgrywają bardzo ważną, często kluczową rolę. Na listę Autoryzowanych Doradców, można być wpisanym po spełnieniu określonych wymogów, jakie stawia GPW. Przed udzieleniem autoryzacji, weryfikowane jest doświadczenie i kompetencje Doradcy, a pozytywną ocenę wystawia się tylko najlepszym. Mimo to, standardy pracy Autoryzowanych Doradców nie są jednakowe. Dlatego przed przystąpieniem do private placement, warto przeanalizować dotychczasowe portfolio i track record, dokumentujące doświadczenie Autoryzowanego Doradcy, zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym, szczególną uwagę zwracając na ilość wprowadzonych spółek, jakość opracowywanych materiałów, przejrzystość prezentowanych informacji, sprawność komunikacji oraz czas procedowania. Wybór doświadczonego i rzetelnego Doradcy istotnie minimalizuje ryzyka operacyjne i formalne związane z zamierzoną inwestycją w akcje.

 

Opracowanie:

Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki