• Spółki nie mogą milczećStatus spółki publicznej zobowiązuje do przejrzystej i rzetelnej komunikacji z pozostałymi uczestnikami rynku. W jaki sposób została zorganizowana wymiana informacji między spółkami a akcjonariuszami?

 

fotolia.pl

 

Obowiązki informacyjne są niezwykle istotnym elementem funkcjonowania systemów obrotu giełdowego na całym świecie. Wynika to z faktu, że inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne głównie na podstawie informacji od spółek, oceniając ich wpływ na obecną i przyszłą sytuację tych podmiotów. Spółki przekazują informacje w raportach, które można ogólnie podzielić na bieżące i okresowe. Raporty bieżące powinny w sposób niezwłoczny informować o wszystkich zaistniałych wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na wycenę akcji. Stąd też termin ich przekazywania co do zasady jest bardzo krótki – nie później niż 24 godziny od zajścia zdarzenia. Natomiast raporty okresowe obejmują sprawozdania finansowe sporządzone za dany okres (kwartał, półrocze, rok), przekazywane w wyznaczonych terminach. Dokładny zakres informacji, które mają zostać zawarte w raportach, i terminy ich przekazywania uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a dla spółek NewConnect w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Komunikacja spółek z rynkiem odbywa się z wykorzystaniem specjalnych systemów. Dla spółek z rynku podstawowego jest to system ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji). Natomiast podmioty z NewConnect przesyłają za pomocą ESPI jedynie część raportów wynikających z art. 70 w korespondencji z art. 69 ustawy o ofercie oraz art. 156–160 ustawy o obrocie. Pozostałe raporty płyną przez system dedykowany specjalnie dla alternatywnego systemu obrotu – EBI (Elektroniczna Baza Informacji). System ESPI przekazuje informacje jednocześnie do KNF, GPW i publicznej wiadomości, natomiast system EBI tylko do GPW i do publicznej wiadomości.

 

Różnice w obowiązkach informacyjnych na Głównym Rynku GPW i NewConnect

 

W porównaniu z rynkiem regulowanym spółki notowane na NewConnect obowiązuje węższy zakres informacji. Łagodniejsze podejście związane jest z charakterem tego rynku. Przeznaczony jest on głównie dla mniejszych przedsiębiorstw, we wczesnej fazie rozwoju, zatrudniających czasem zaledwie kilku pracowników. Zastosowanie się do wysokiego rygoru informacyjnego dla tych podmiotów mogłoby okazać się zbyt pracochłonne i kosztowne. Z drugiej strony rola obowiązków informacyjnych jest na tyle ważna, że ich znaczne ograniczenie mogłoby być niekorzystne dla samych emitentów, których akcje byłyby niżej wyceniane ze względu na większe ryzyko mało transparentnej spółki. Wybrane różnice związane z obowiązkowymi informacjami przekazywanymi przez spółki zawarto w tabeli 1.

 

Tabela 1. Różnice w obowiązkach informacyjnych spółek z rynku regularnego i alternatywnego systemu obrotu

 

Rynek regulowany GPW

Rynek NewConnect

Raporty półroczne

Obowiązkowe, z dokonanym przeglądem przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Brak obowiązku sporządzania.

Raporty kwartalne

Zawierają kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Obligatoryjnie muszą zawierać jedynie wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat.

Zdarzenia podlegające przekazywaniu w raportach bieżących

W sposób szczegółowy wymienione w odpowiednim rozporządzeniu ministra finansów i wszystkie informacje, które po przekazaniu mogłyby w istotny sposób wpłynąć na cenę akcji.

Wszystkie, które w ocenie emitenta mogą mieć istotny wpływ na jego sytuację; lista przypadków w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO (węższa niż dla spółek z rynku regulowanego).

Informacja poufna

Zgodnie z art. 57 ustawy o ofercie jest możliwość opóźnienia przekazania informacji poufnej w określonej okoliczności.

Nie przewidziano możliwości opóźnienia przekazania informacji poufnej.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku poprzednim

Obowiązek przesłania także wykazu w formie raportu bieżącego (art. 65 ustawy o ofercie).

Brak obowiązku sporządzania.

Wezwanie na akcje

Wezwanie jest obowiązkowe w przypadkach określonych w ustawie o ofercie.

Aktualne regulacje nie przewidują. Propozycja wprowadzenia, w przypadku gdy akcjonariusz większościowy ma zamiar wycofania spółki z obrotu, pojawiła się wśród uwag GPW do projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, przygotowywanego przez Ministerstwo Finansów.

Opracowanie: Grupa Trinity na podstawie odpowiednich regulacji prawnych

 

Obowiązki ciążące na inwestorach

 

Inwestorzy powinni pamiętać o tym, że obowiązki informacyjne mogą dotyczyć w sposób bezpośredni również ich. Dzieje się tak w przypadku zakupu akcji uprawniających do określonej liczby głosów. Osiągnięcie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej powoduje dla akcjonariusza powstanie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Komisji Nadzoru Finansowego oraz emitenta. „Niezwłocznie” oznacza w tym przypadku nie później niż w ciągu 6 dni sesyjnych od dnia transakcji na rynku regulowanym i 4 dni roboczych od momentu, w którym akcjonariusz mógł się o tym dowiedzieć w innym przypadku, np. transakcja na rynku NewConnect, dziedziczenie, umorzenie akcji. Podobnie jest w przypadku osiągnięcia wyższych progów: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33%, 33,3%, 50%, 70%, 75%, 90%. Co więcej, po przekroczeniu 33% w ogólnej liczbie głosów informacji wymaga każdorazowa zmiana o 1% ogólnej liczby głosów....

 

Uwaga!

To tylko fragment artykułu! Chcesz przeczytać więcej? Zajrzyj do ostatniego wydania kwartalnika Akcjonariusz

Akcjonariusz

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity